Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Vật lí lớp 11 ban Cơ bản

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 186 trang   |   Lượt xem: 251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
 Giáo án Vật Lý 11 – Ban cơ bản  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận  Trang 1

PHAÀN I. ÑIEÄN HOÏC. ÑIEÄN TÖØ HOÏC

Chöông I. ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG
Tieát 1. ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tích ñieåm, ñaëc ñieåm töông taùc giöõa caùc ñieän tích, noäi dung ñònh luaät Cu-loâng,
yù nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi.
- Laáy ñöôïc ví duï veà töông taùc giöõa caùc vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm.
- Bieát veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caân xoaén.
2. Kó naêng
- Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa löïc Cu-loâng töông taùc giöõa caùc ñieän tích giöõa caùc ñieän tích ñieåm.
- Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän.
- Laøm vaät nhieãm ñieän do coï xaùt.
II. CHUAÅN BÒ
1. Giaùo vieân
- Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
- Chuaån bò caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh: OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông trình, saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch tham khaûo.
Hoaït ñoäng 1 (20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân

Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh

Noäi dung cô baûn
I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän
tích. Töông taùc ñieän
1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät

 Giáo án Vật Lý 11 – Ban cơ bản  Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân – Bình Thuận  Trang 2

Cho hoïc sinh laøm thí nghieäm veà
hieän töôïng nhieãm ñieân do coï xaùt.
Giôùi thieäu caùc caùch laøm vaät
nhieãm ñieän.
Giôùi thieäu caùch kieåm tra vaät
nhieãm ñieän.

Laøm thí nghieäm theo söï höôùng
daãn cuûa thaày coâ.

Moät vaät coù theå bò nhieãm ñieän do : coï
xaùt leân vaät khaùc, tieáp xuùc vôùi moät vaät

Ghi nhaän caùc caùch laøm vaät nhieãm nhieãm ñieän khaùc, ñöa laïi gaàn moät vaät
ñieän.

nhieãm ñieän khaùc.

Neâu caùch keåm tra xem vaät coù bò
nhieãm ñieän hay khoâng.

Coù theå döïa vaøo hieän töôïng huùt caùc vaät
nheï ñeå kieåm tra xem vaät coù bò nhieãm
ñieän hay khoâng.
2. Ñieän tích. Ñieän tích ñieåm

Giôùi thieäu ñieän tích.
Cho hoïc sinh tìm ví duï.

Vaät bò nhieãm ñieän coøn goïi laø vaät mang
Tìm ví duï veà ñieän tích.

Ñieän tích ñieåm laø moät vaät tích ñieän coù

Giôùi thieäu ñieän tích ñieåm.
Cho hoïc sinh tìm ví duï veà ñieän

ñieän, vaät tích ñieän hay laø moät ñieän tích.

Tìm ví duï veà ñieän tích ñieåm.

kích thöôùc raát nhoû so vôù...
Giáo án Vật 11 Ban bản
Biên soạn : Dương Văn Đổng - Trường THPT Bùi Thị Xuân Bình Thuận
Trang
1
PHAÀN I. ÑIEÄN HOÏC. ÑIEÄN TÖØ HOÏC
Chöông I. ÑIEÄN TÍCH. ÑIEÄN TRÖÔØNG
Tieát 1. ÑIEÄN TÍCH. ÑÒNH LUAÄT CU-LOÂNG
I. MUÏC TIEÂU
1. Kieán thöùc
- Trình baøy ñöôïc khaùi nieäm ñieän tích ñieåm, ñaëc ñieåm töông taùc giöõa caùc ñieän tích, noäi dung ñònh luaät Cu-loâng,
nghóa cuûa haèng soá ñieän moâi.
- Laáy ñöôïc duï veà töông taùc giöõa caùc vaät ñöôïc coi laø chaát ñieåm.
- Bieát veà caáu taïo vaø hoaït ñoäng cuûa caân xoaén.
2. naêng
- Xaùc ñònh phöông chieàu cuûa löïc Cu-loâng töông taùc giöõa caùc ñieän tích giöõa caùc ñieän tích ñieåm.
- Giaûi baøi toaùn öùng töông taùc tónh ñieän.
- Laøm vaät nhieãm ñieän do coï xaùt.
II. CHUAÅN
1. Giaùo vieân
- Xem SGK Vaät lyù 7 vaø 9 ñeå bieát HS ñaõ hoïc gì ôû THCS.
- Chuaån caâu hoûi hoaëc phieáu caâu hoûi.
2. Hoïc sinh:
OÂn taäp kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñieän tích ôû THCS.
III. TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC
Hoaït ñoäng 1 (5 phuùt) : Giôùi thieäu chöông trình, saùch giaùo khoa, saùch baøi taäp, saùch tham khaûo.
Hoaït ñoäng 1
(20 phuùt) : Tìm hieåu söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät, ñieän tích, ñieän tích ñieåm, töông taùc giöõa caùc ñieän tích.
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh Noäi dung baûn
I. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät. Ñieän
tích. Töông ta ùc ñieän
1. Söï nhieãm ñieän cuûa caùc vaät
Giáo án Vật lí lớp 11 ban Cơ bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Vật lí lớp 11 ban Cơ bản - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
186 Vietnamese
Giáo án Vật lí lớp 11 ban Cơ bản 9 10 253