Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Vật Lý 6

Được đăng lên bởi nguyen-thi-minh-nga1
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 6708 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giáo án vật lí 6
Tuần 1
Tiết 1

Nguyễn Thị Minh Nga
Chương I : CƠ HỌC
Bài 1,2: ĐO ĐỘ DÀI

NS:
NG:

I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2. Kĩ năng:
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm, bảng ghi kết quả 1.1.
- Mỗi nhóm :1 thước dây, 1 thước kẻ, 1 thước cuộn.
2. Học sinh: SGK và vở ghi chép.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định: (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới.
3. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi bảng
ĐVĐ: (3 phút )
-Quan sát
-Trả lời câu hỏi
-Cho học sinh quan sát tranh vẽ
+ Gang tay của 2 chị em
trả lời câu hỏi đầu bài
không giống nhau.
+ Độ dài gang tay trong mỗi
lần đo không giống nhau
+ Đếm số gang tay không
chính xác
-Lắng nghe
-Nhận xét và chốt lại “sở dĩ có sự
sai lệch đó là vì thước đo không
CHƯƠNG I:
giống nhau, cách đo không chính
CƠ HỌC
xác, hoặc cách đọc kết quả chưa -Ghi bài
đúng…Vậy để khỏi tranh cãi, hai
chị em cần phải thống nhất điều
Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI
gì?”.Bài học hôm nay sẽ giúp
chúng ta trả lời câu hỏi này.
Hoạt động 1: Ôn lại đơn vị đo độ dài và ước lượng độ dài cần đo (10phút)
-CH: Ở lớp dưới các em đã học -TL : Mét (m), đêximet(dm), I/ Đơn vị đo độ dài
những đơn vị đo độ dài nào?
centimet(cm),…
1. Ôn lại đơn vị đo độ
-CH: Trong các đơn vị đo độ dài -TL: Mét (m)
dài
trên, đơn vị nào là đơn vị đo độ

Giáo án vật lí 6
dài trong hệ thống đo lường hợp
pháp của nước ta?
-Nhận xét
-Yêu cầu học sinh điền C1
-Gọi học sinh trả lời câu hỏi C1
-Nhận xét
-Giới thiệu thêm một số đơn vị đo
độ dài như:
+1inch = 2,54cm
+1ft = 30,48cm
+1 năm ánh sáng dùng để đo
khoảng cách vũ trụ
+1hải lí =
dùng để đo
khoảng cách trên biển
-Hướng dẫn học sinh ước lượng
độ dài
-Yêu cầu học sinh đọc và làm C2
-Gọi học sinh thực hiện C2

Nguyễn Thị Minh Nga
-Đơn vị thường dùng là
: mét (m)
-Ghi bài
-Điền C1
-Trả lời C1
-Ghi bài
-Lắng nghe

C1:1m =10dm
=100cm
1cm =10 mm
1km = 1000m

-Chú ý
-Đọc và làm C2
2. Ước lượng độ dài

-1 học sinh thực hiện C2, các
-Gọi 1 học sinh khác dùng thước học sinh khác theo dõi
kiểm tra lại và nhận xét
-1 học sinh dùng thước kiểm tra
-Yêu cầu học sinh đọc và làm C3 và nhận xét
- Nhận xét
-Đọc và làm C3
-CH: Độ dài ước lượng và độ dài
đo bằng thước có giống nhau
không?
-TL: không giống nhau
-Nhận xét
-CH: Tại sao trước khi đo độ dài
ta cần phải ước lượng độ dài cần
đo?
-TL: để chọn thư...
Giáo án vật lí 6 Nguyễn Thị Minh Nga
Tuần 1
Tiết 1
Chương I : CƠ HỌC
Bài 1,2: ĐO ĐỘ DÀI
NS:
NG:
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Nêu được một số dụng cụ đo độ dài, với GHĐ và ĐCNN của chúng.
2. Kĩ năng:
- Xác định được GHĐ và ĐCNN của dụng cụ đo độ dài.
- Xác định được độ dài trong một số tình huống thông thường.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên:
- Cả lớp: tranh vẽ to thước có GHĐ 20cm và ĐCNN 1mm, bảng ghi kết quả 1.1.
- Mỗi nhóm :1 thước dây, 1 thước kẻ, 1 thước cuộn.
2. Học sinh: SGK và vở ghi chép.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định : (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: lồng vào bài mới.
3. Bài mới :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng
ĐVĐ: (3 phút )
-Cho học sinh quan sát tranh vẽ
trả lời câu hỏi đầu bài
-Nhậnt chốt lại “sở sự
sai lệch đó thước đo không
giống nhau, cách đo không chính
xác, hoặc cách đọc kết quả chưa
đúng…Vậy để khỏi tranh cãi, hai
chị em cần phải thống nhất điều
gì?”.Bài học hôm nay sẽ gp
chúng ta trả lời câu hỏi này.
-Quan sát
-Trả lời câu hỏi
+ Gang tay của 2 chị em
không giống nhau.
+ Độ dài gang tay trong mỗi
lần đo không giống nhau
+ Đếm s gang tay không
chính xác
-Lắng nghe
-Ghi bài
CHƯƠNG I:
CƠ HỌC
Tiết 1: ĐO ĐỘ DÀI
Hoạt động 1: Ôn lại đơn vị đo độ dài và ước lượng độ dài cần đo (10phút)
-CH: lớp dưới các em đã học
những đơn vị đo độ dài nào?
-CH: Trong các đơn vị đo độ dài
trên, đơn vị nào đơn vị đo độ
-TL : Mét (m), đêximet(dm),
centimet(cm),…
-TL: Mét (m)
I/ Đơn vị đo độ dài
1. Ôn lại đơn vị đo độ
dài
Giáo án Vật Lý 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Vật Lý 6 - Người đăng: nguyen-thi-minh-nga1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Giáo án Vật Lý 6 9 10 193