Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vật lý lớp 10

Được đăng lên bởi Bé Nhím
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Gi¸o ¸n VËt lÝ 10 – Ban KHTN
Ch¬ng I
§éng häc chÊt ®iÓm
TiÕt 1: Ngµy so¹n 10 /9/2006
Bµi 1. ChuyÓn ®éng c¬
A. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- HiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n: tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng, chÊt diÓm,
hÖ quy chiÕu, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña mét chÊt ®iÓm b»ng to¹ ®é, x¸c ®Þnh thêi gian
b»ng ®ång hå, ph©n biÖt kho¶ng thêi gian vµ thêi ®iÓm.
- HiÓu râ lµ muèn nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm, cÇn thiÕt chän mét
hÖ quy chiÕu ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm vµ thêi ®iÓm t¬ng øng.
- N¾m v÷ng ®îc c¸ch x¸c ®Þnh to¹ ®é vµ thêi ®iÓm t¬ng øng cña mét chÊt
®iÓm trªn hÖ trôc to¹ ®é.
2. Kü n¨ng
- Chän hÖ quy chiÕu, m« t¶ chuyÓn ®éng.
- Chän mèc thêi gian, x¸c ®Þnh thêi gian.
- Ph©n biÖt chuyÓn ®éng c¬ víi c¸c chuyÓn ®éng kh¸c.
B. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn
- H×nh vÏ chiÕc ®u quay trªn giÊy to.
- ChuÈn bÞ t×nh huèng sau cho häc sinh th¶o luËn: B¹n cña em ë quª cha tõng
®Õn thÞ x·, em sÏ ph¶i dïng nh÷ng vËt mèc vµ hÖ to¹ ®é nµo ®Ó chØ cho b¹n ®Õn ® îc trêng th¨m em?
2. Häc sinh
Xem l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®îc häc ë líp 8: ThÕ nµo lµ chuyÓn ®éng? ThÕ nµo
lµ ®é dµi ®¹i sè cña mét ®o¹n th¼ng?
3. Gîi ý øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
GV cã thÓ chuÈn bÞ nh÷ng ®o¹n video vÒ c¸c lo¹i chuyÓn ®éng c¬ häc, so¹n
c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm, h×nh vÏ m« pháng quü ®¹o cña chÊt ®iÓm...
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1 (...phót): NhËn biÕt chuyÓn ®éng c¬, vËt mèc, chÊt ®iÓm, quü
®¹o, thêi gian trong chuyÓn ®éng.
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Xem tranh SGK, tr¶ lêi c©u hái:
- Yªu cÇu: HS xem tranh SGK vµ nªu
* ChuyÓn ®éng c¬ lµ g×? VËt mèc? VÝ c©u hái (kiÕn thøc líp 8) ®Ó häc sinh tr¶
dô?
lêi.
* T¹i sao chuyÓn ®éng c¬ cã tÝnh t¬ng - Gîi ý: cho häc sinh mét sè chuyÓn
®èi? VÝ dô?
®éng c¬ häc ®iÓn h×nh
- §äc SGK phÇn 2. Tr¶ lêi c©u hái:
- Ph©n tÝch: dÊu hiÖu cña chuyÓn ®éng t* ChÊt ®iÓm lµ g×? Khi nµo mét vËt ®îc ¬ng ®èi
xem lµ chÊt ®iÓm?
- Híng dÉn: häc sinh xem tranh SGK vµ
* Quü ®¹o lµ g×? VÝ dô.
nhËn xÐt vÝ dô cña häc sinh.
- Tr¶ lêi c©u hái C1.
- Híng dÉn: häc sinh tr¶ lêi c©u hái C1
- T×m c¸ch m« t¶ vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm Gîi ý: trôc to¹ ®é, ®iÓm mèc, vÞ trÝ vËt
trªn quü ®¹o.
t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau.
- VÏ h×nh
- Giíi thiÖu: h×nh 1.5
- Tr¶ lêi c©u hái C2
- §o thêi gian dïng ®ång hå nh thÕ nµo? - Giíi thiÖu c¸ch ®o thêi gian, ®¬n vÞ
- C¸ch chän mèt (gèc) thêi gian.
1

Gi¸o ¸n VËt lÝ 10 – Ban KHTN
- BiÓu diÔn trªn trôc sè.
- Híng dÉn c¸ch biÓu diÔn, c¸ch tÝnh
- Khai th¸c ý nghÜa cña b¶ng giê tµu thêi gian
SGK
Ho¹t ®éng 2 (...phót): HiÓu hÖ quy chiÕu vµ chuyÓn ®...
Gi¸o ¸n VËt lÝ 10 – Ban KHTN
Ch¬ng I
§éng häc chÊt ®iÓm
TiÕt 1: Ngµy so¹n 10 /9/2006
Bµi 1. ChuyÓn ®éng c¬
A. Môc tiªu
1. KiÕn thøc
- HiÓu ®îc c¸c kh¸i niÖm b¶n: tÝnh t¬ng ®èi cña chuyÓn ®éng, chÊt diÓm,
quy chiÕu, x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña mét chÊt ®iÓm b»ng to¹ ®é, x¸c ®Þnh thêi gian
b»ng ®ång hå, ph©n biÖt kho¶ng thêi gian vµ thêi ®iÓm.
- HiÓu muèn nghiªn cøu chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm, cÇn thiÕt chän mét
hÖ quy chiÕu ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña chÊt ®iÓm vµ thêi ®iÓm t¬ng øng.
- N¾m v÷ng ®îc c¸ch x¸c ®Þnh to¹ ®é vµ thêi ®iÓm t¬ng øng cña mét chÊt
®iÓm trªn hÖ trôc to¹ ®é.
2. Kü n¨ng
- Chän hÖ quy chiÕu, m« t¶ chuyÓn ®éng.
- Chän mèc thêi gian, x¸c ®Þnh thêi gian.
- Ph©n biÖt chuyÓn ®éng c¬ víi c¸c chuyÓn ®éng kh¸c.
B. ChuÈn bÞ
1. Gi¸o viªn
- H×nh vÏ chiÕc ®u quay trªn giÊy to.
- ChuÈn t×nh huèng sau cho häc sinh th¶o luËn: B¹n cña em ë quª cha tõng
®Õn thÞ x·, em ph¶i dïng nh÷ng vËt mèc to¹ ®é nµo ®Ó chØ cho b¹n ®Õn ®-
îc trêng th¨m em?
2. Häc sinh
Xem l¹i nh÷ng vÊn ®Ò ®· ®îc häc ë líp 8: ThÕ nµo chuyÓn ®éng? T nµo
lµ ®é dµi ®¹i sè cña mét ®o¹n th¼ng?
3. Gîi ý øng dông c«ng nghÖ th«ng tin
GV cã thÓ chuÈn nh÷ng ®o¹n video c¸c lo¹i chuyÓn ®éng häc, so¹n
c¸c c©u hái tr¾c nghiÖm, h×nh vÏ m« pháng quü ®¹o cña chÊt ®iÓm...
C. Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng 1 (...phót): NhËn biÕt chuyÓn ®éng c¬, vËt mèc, chÊt ®iÓm, quü
®¹o, thêi gian trong chuyÓn ®éng.
Ho¹t ®éng cña häc sinh Sù trî gióp cña gi¸o viªn
- Xem tranh SGK, tr¶ lêi c©u hái:
* ChuyÓn ®éng lµ ? VËt mèc? VÝ
dô?
* T¹i sao chuyÓn ®éng cã tÝnh t¬ng
®èi? VÝ dô?
- §äc SGK phÇn 2. Tr¶ lêi c©u hái:
* ChÊt ®iÓm lµ g×? Khi nµo mét t ®îc
xem lµ chÊt ®iÓm?
* Quü ®¹o lµ g×? VÝ dô.
- Tr¶ lêi c©u hái C1.
- T×m c¸ch trÝ cña chÊt ®iÓm
trªn quü ®¹o.
- VÏ h×nh
- Tr¶ lêi c©u hái C2
- §o thêi gian dïng ®ång hå nh thÕ nµo?
- C¸ch chän mèt (gèc) thêi gian.
- Yªu cÇu: HS xem tranh SGK nªu
c©u hái (kiÕn thøc líp 8) ®Ó häc sinh tr¶
lêi.
- Gîi ý: cho häc sinh mét chuyÓn
®éng c¬ häc ®iÓn h×nh
- Ph©n tÝch: dÊu hiÖu cña chuyÓn ®éng t-
¬ng ®èi
- Híng dÉn: häc sinh xem tranh SGK
nhËn xÐt vÝ dô cña häc sinh.
- Híng dÉn: häc sinh tr¶ lêi c©u hái C1
Gîi ý: trôc to¹ ®é, ®iÓm mèc, trÝt
t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau.
- Giíi thiÖu: h×nh 1.5
- Giíi thiÖu c¸ch ®o thêi gian, ®¬n vÞ
1
Giáo án vật lý lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án vật lý lớp 10 - Người đăng: Bé Nhím
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
Giáo án vật lý lớp 10 9 10 404