Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án vệ sinh hệ thần kinh 8

Được đăng lên bởi Thảo Nguyễn
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 382 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TuÇn 29
TiÕt 57
Ngµy so¹n:
Ngµy d¹y:
Bµi 54: VÖ sinh hÖ thÇn kinh
A. môc tiªu.
Khi häc xong bµi nµy, HS:
- HiÓu râ ý nghÜa sinh häc cña giÊc ngñ ®èi víi søc khoÎ.
- Ph©n tÝch ý nghÜa cña lao ®éng vµ nghØ ng¬i hîp lÝ, tr¸nh ¶nh hëng xÊu tíi hÖ thÇn
kinh.
- Nªu ®îc t¸c h¹i cña ma tuý c¸c chÊt g©y nghiÖn ®èi víi søc khoÎ thÇn
kinh.
- X©y dùng cho b¶n th©n mét ho¹ch häc tËp nghØ ng¬i p lÝ, ®¶m b¶o søc
khoÎ.
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng t duy, liªn hÖ thùc tÕ.
- Cã ý thøc vÖ sinh, gi÷ g×n søc khoÎ, tr¸nh xa ma tuý.
II. ChuÈn bÞ
- Tranh ¶nh th«ng tin tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña c¸c chÊt g©y nghiÖn: rîi, thuèc l¸,
ma tuý ....
- B¶ng phô ghi néi dung b¶ng 54.
C. ho¹t ®éng d¹y - häc.
1. Tæ chøc
2. KiÓm tra bµi cò
- KiÓm tra c©u 1, 2 (SGK – Tr 171).
3. Bµi míi
VB: Trong cuéc sèng hµng ngµy, nhiÒu c«ng viÖc ®«i khi lµm ta mÖt mái. Sù
mÖt mái nµy b¾t nguån tõ hÖ thÇn kinh sau ®ã tíi c¸c c¬ quan kh¸c. VËy ®Ó cã hÖ
thÇn kinh khoÎ m¹nh, ho¹t ®éng cña c¬ thÓ hîp lÝ chóng ta cÇn lµm g×? §ã lµ néi
dung cña bµi häc h«m nay.
Ho¹t ®éng 1: ý nghÜa cña giÊc ngñ ®èi víi søc khoÎ
Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS
- GV cung cÊp th«ng tin: chã thÓ
nhÞn ¨n 20 ngµy vÉn thÓ nu«i bÐo
trë l¹i nhng mÊt ngñ 10 12 ngµy lµ
chÕt.
- §Æt c©u hái cho HS th¶o luËn:
- sao nãi ngñ 1 nhu cÇu sinh
cña c¬ thÓ?
-> Một người thể nhịn ăn vài tuần
- nh©n HS thu nhËn th«ng tin,
dùa vµo hiÓu biÕt cña b¶n th©n, th¶o
luËn nhãm vµ nªu ®îc:
+ Ngñ 1 ®ßi hái nhiªn cña thÓ,
cÇn h¬n ¨n.
Giáo án vệ sinh hệ thần kinh 8 - Trang 2
Giáo án vệ sinh hệ thần kinh 8 - Người đăng: Thảo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án vệ sinh hệ thần kinh 8 9 10 848