Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi mypham-qn-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5625 lần   |   Lượt tải: 7 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
---***---

HÀ THỊ MAI
(Biên soạn)

GIÁO TRÌNH

GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG



(Lưu hành nội bộ)

Đà Lạt, 12 - 2013

1

MỤC LỤC
Trang
Mở đầu …………………………………………………………………………………03

Chương 1. GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC ………….………….. 04
I. Giáo dục là một hiện tượng xã hội ………………………………………............04
II. Khái quát về lịch sử phát triển của giáo dục ………………….…………………04
III. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của Giáo dục học.…………..10
IV. Những khái niệm cơ bản của Giáo dục học………….………………………….11

Chương 2. GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH ……………..14
I. Sự phát triển nhân cách của con người ………………………………. ………14
II. Các yếu tố tác động đến sự phát triển nhân cách ………………………. ………15

Chương 3. MỤC ĐÍCH, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC ……………………………20
I. Mục đích giáo dục ………………………………………………………………..20
II. Nhiệm vụ giáo dục của nhà trường ………………………………………………22

Chương 4. KHÁI QUÁT VỀ CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC……………..30
I. Khái niệm con đường giáo dục …………………………………………………..30
II. Các con đường giáo dục …………………………………………………………30
III. Các phương pháp giáo dục …………………………………………………… 33

Chương 5. LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC …………………………..37
I. Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam ………………………………………….37
II. Quản lý giáo dục ………………………………………………………………...40

Chương 6. NHÀ TRƯỜNG VÀ NGƯỜI GIÁO VIÊN ………………………45
A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ TRƯỜNG…………………. …………45
I. Nhà trường ……………………………………………………………………….45
II. Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường …………………………………………46
III. Tổ chức và hoạt động của nhà trường …………………………………………46
B. NGƯỜI GIÁO VIÊN VÀ NGHỀ DẠY HỌC . ……………………………… 48
I. Nghề và nghề dạy học ………………………………………………………… 48
II. Vai trò, nhiệm vụ của nhà giáo Việt Nam ……..……………………………… 49
III. Đặc điểm lao động sư phạm của nhà giáo …………………………………….. 50
IV. Những yêu cầu đối với nhà giáo Việt Nam hiện nay ………………………….. 52
V. Nghệ thuật sư phạm …………………………………………………………… 54
C. NGƯỜI GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP …………………………………….. 55
I. Chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm lớp ……………………………. 55
II. Nội dung và phương pháp công tác của giáo viên chủ nhiệm lớp ……..……… 58

Tài liệu tham khảo . …………………………………………………….62

2

MỞ ĐẦU
Ở mỗi thời đại, giáo dục luôn có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của xã hội. Trong
giai đoạn hiện nay hơn bao giờ hết, giáo dục – đào tạo càng có ý nghĩa quyết định không chỉ đối
với sự phát triển kinh tế - xã hội mà cả đối với công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền của đất nước.
Giáo dục có mục đích rất cụ thể, khoa học và thiết thực. Mục đí...
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
---***---
HÀ THỊ MAI
(Biên soạn)
GIÁO TRÌNH
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG
(Lưu hành nội bộ)
Đà Lạt, 12 - 2013
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: mypham-qn-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG 9 10 779