Ktl-icon-tai-lieu

giáo dục mầm non

Được đăng lên bởi hotrothuvienso
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÔN HỌC

CƠ SỞ LÝ THUYẾT TẬP
HỢP VÀ LÔGIC TOÁN
TẬP HỢP

chương 1

LÔGIC

chương 2

chương 1
Bà
i2

x
Ánh

i 3:
à
B

Ảnh

ạ

Đị

nh

án

h

hợ p

xạ

ng
ôi

: tập

ha
i

ng
hĩ
a

hệ

Bài 1

:q
ua
n

bi
c
ặ
đ

v à tạ
o ản

ệt

ạ
x
h
Án

h

ÁNH XẠ ĐẶC BIỆT (1 tiết)
1.Khái niệm đơn ánh-toàn ánh-song ánh

2.Ví dụ minh họa và bài tập vận dụng

Mục tiêu bài học
Nắm chắc khái niệm đơn ánh, toàn ánh,
song ánh

Kiến
thức

Vận dụng kiến thức để làm bài tập
xác định loại ánh xạ

Liên hệ kiến thức về ánh xạ với toán phổ thông
toán tiểu học

Mục tiêu bài học
Rèn kĩ năng phân tích, tổng hợp

Rèn kĩ năng thảo luận, hợp tác nhóm

Kỹ
năng

Rèn kỹ năng vận dụng, thực hành

Rèn kỹ năng chứng minh toán học

Rèn kỹ năng phát vấn và trình bày lời giải

Mục tiêu bài học
Linh hoạt, sáng tạo

Thái
độ
Năng
lực

Đánh giá khách quan, tổng thể
Duy vật biện chứng,dĩ bất biến, ứng vạn biến

Biết sáng tạo bài toán

Biết học chủ động, ôn thi hiệu quả

Tài liệu học tập

Kiểm
Tra
Bài cũ

Câu hỏi 1. Thống kê điểm kiểm tra
môn toán của một nhóm 5 bạn nhỏ
A, B, C, D, E như sau :

A
10

B
8

C
7

D
6

E
5

- Hãy mô tả bảng dữ liệu trên bằng lược đồ hình
tên.
- Quy tắc cho tương ứng mỗi học sinh ứng với
điểm của họ có phải là một ánh xạ không?
- Nếu học sinh D hôm đó nghỉ học thì quy tắc f có
còn là ánh xạ không?

Trả lời:

10

A
B

8

7

C
D

6

E

Ánh xạ f:

X

5

Y

Hai điểm phân biệt của tập nguồn cho ảnh khác nhau,
Mọi ảnh của tập đích đều có tạo ảnh.

10

A
B

8

7

C
D

6

E

Ánh xạ f:

X

5

Y

f không là ánh xạ vì tồn tại phần tử D không có ảnh.

Phát
Triển
vấn đề

Câu hỏi 2. Vẽ lược đồ hình tên để
biểu thị các tình huống sau và trả lời
câu hỏi:
1- Nếu học sinh E và học sinh D có
số điểm bằng nhau và bằng 6 thì quy
tắc f có là ánh xạ không ?
2- Nếu thêm vào tập đích Y điểm 2 thì
điểm 2 có tạo ảnh không?

10

A
B

8

7

C
D

6

E

Ánh xạ f:

X

5

Y

Mọi điểm của tập nguồn đều xác định ảnh,
có hai điểm tập nguồn cùng xác định một ảnh,

10

A
B

8

7

C
D

6

E

Ánh xạ f:

X

Điểm 2 của tập đích không có tạo ảnh.

2
5

Y

Câu hỏi 3. Nhận xét về sự giống và khác nhau giữa các
ánh xạ h.0, h.1, h.2 khi xác định ảnh, tạo ảnh?
Đơn ánh

toàn ánh

Song Ánh

(h.0)
(h.1)

Không là
song ánh
Đơn ánh

Không là
Không là
đơn ánh
toàn ánh
Không là song ánh

Không là
toàn ánh
(h.2)

Kiến
thức

Tiết 13. Ánh xạ đặc biệt

Trọng tâm

Phản v

i nh
m
g
n
Chứ quát
tổng

í dụ

Bài tập 1. Nối tương ứng loại ánh xạ của các ánh xạ biểu thị trong hình vẽ dưới đây:
9

5

2
Đơn ánh

5

6

3

8

a

2

3...
chương 1
chương 2
TẬP HỢP
MÔN HỌC
CƠ SỞ LÝ THUYẾT TẬP
HỢP VÀ LÔGIC TOÁN
LÔGIC
giáo dục mầm non - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo dục mầm non - Người đăng: hotrothuvienso
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
giáo dục mầm non 9 10 393