Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH

Được đăng lên bởi Đồng Đức Thiện
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ ĐỀ THÁNG 10:
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể.(Líp chóng m×nh)
- Tuyên bố lý do:
+ Nh»m n©ng cao nhËn thøc gi¸ trÞ t×nh yªu vµ gia ®×nh; häc sinh cã quyÒn ®îc kÕt giao b¹n bÌ, ®îc t«n
träng sù kÕt giao ®ã; ®ång thêi chóng ta còng ph¶i x¸c ®Þnh râ tr¸ch nhiÖm cña b¶n th©n trong quan hÖ b¹n bÌ,
trong t×nh yªu vµ trong gia ®×nh
+ RÌn luyÖn kü n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
+ Båi dìng t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi gia ®×nh
+ T«n träng th©n thiÖn víi b¹n bÌ; s½n sµng hîp t¸c víi b¹n bÌ trong häc tËp vµ trong cuéc sèng
- giới thiệu chương trình hoạt động.
H§1: T×m hiÓu vÒ vÎ ®Ñp trong b¹n vµ t×nh yªu
H§2 : Thi h¸t vÒ tuæi häc trß
H§3 : Ho¹t ®éng t vÊn t©m lý løa tuæi
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu thành phần Ban cố vấn.
Hoạt động 1

MC; Sau ®©y lµ mµn chµo hái: Mçi ®éi tiÕn hµnh mµn chµo hái kh«ng qu¸ 2 phót. §iÓm tèi ®a
cho phÇn chµo hái lµ 10 ®iÓm
Hoạt động 2

TÌM HIỂU VỀ VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
1. Hoạt động mở đầu (5 phút):
MC. Tha c¸c thÇy c« gi¸o tha toµn thÓ c¸c b¹n trong líp
- Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành niên và ý nghĩa quan
trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em.
- Hiểu thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn, tình yêu.
- Cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ đẹp bình đẳng trong tình bạn, tình yêu.
- Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và bình đẳng.

1. Nội dung 1:
1. Khái niệm tình bạn.
2. Thế nào là tình bạn tốt?
3. Khái niệm tình yêu.
4. Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp?
 Hình thức:

C¸c ®éi bèc th¨m tr¶ lêi t×nh huèng :
- TH1: Lan và Hương chơi với nhau, Lan nói một vài bí mật của Hương cho các bạn khác nghe. Theo
bạn, Lan có phải là người bạn tốt của Hương không? Nếu là Hương, bạn sẽ làm gì?
- TH2: Hai bạn Hng và Nhung chơi rất thân với nhau, Hng quan tâm đặc biệt với Nhung. Nhung cảm
thấy khó chịu rồi xa lánh Hng vì tưởng Hng yêu mình. Theo bạn những hành động của Hng có phải là biểu hiện
của tình yêu hay không? Nếu là Nhung, bạn sẽ cư xử như thế nào?
-TH3 : Khi muèn lµm quen víi b¹n nµo ®ã, em ph¶i lµm thÕ nµo?

MC ®äc t×nh huèng cho c¸c ®éi, c¸c ®éi suy nghÜ trong 1 phót tr¶ lêi trong 2 phót
Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm c¸c ®éi ( Thang ®iÓm 10)

2. Nội dung 2: Tìm hiểu về những đặc điểm của tình bạn và tình yêu đẹp...
CHỦ ĐỀ THÁNG 10:
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể.(Líp chóng m×nh)
- Tuyên bố lý do:
+ Nh»m n©ng cao nhËn thøc gi¸ trÞ t×nh yªu gia ®×nh; häc sinh quyÒn ®îc kÕt giao b¹n bÌ, ®îc t«n
träng kÕt giao ®ã; ®ång thêi chóng ta còng ph¶i x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm a b¶n th©n trong quan b¹n bÌ,
trong t×nh yªu vµ trong gia ®×nh
+ RÌn luyÖn kü n¨ng øng xö phï hîp trong t×nh b¹n, t×nh yªu vµ gia ®×nh.
+ Båi dìng t×nh c¶m yªu quý, g¾n bã víi gia ®×nh
+ T«n träng th©n thiÖn víi b¹n bÌ; s½n sµng hîp t¸c víi b¹n bÌ trong häc tËp vµ trong cuéc sèng
- giới thiệu chương trình hoạt động.
H§1: T×m hiÓu vÒ vÎ ®Ñp trong b¹n vµ t×nh yªu
H§2 : Thi h¸t vÒ tuæi häc trß
H§3 : Ho¹t ®éng t vÊn t©m lý løa tuæi
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu thành phần Ban cố vấn.
Hoạt động 1
MC; Sau ®©y lµ mµn chµo hái: Mçi ®éi tiÕn hµnh mµn chµo hái kh«ng qu¸ 2 phót. §iÓm tèi ®a
cho phÇn chµo hái lµ 10 ®iÓm
Hoạt động 2
TÌM HIỂU VỀ VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
1. Hoạt động mở đầu (5 phút):
MC. Tha c¸c thÇy c« gi¸o tha toµn thÓ c¸c b¹n trong líp
- Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh lứa tuổi vị thành niên ý nghĩa quan
trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em.
- Hiểu thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn, tình yêu.
- Cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ đẹp bình đẳng trong tình bạn, tình yêu.
- Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và bình đẳng.
1. Nội dung 1:
1. Khái niệm tình bạn.
2. Thế nào là tình bạn tốt?
3. Khái niệm tình yêu.
4. Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp?
Hình thức:
C¸c ®éi bèc th¨m tr¶ lêi t×nh huèng :
- TH1: Lan và Hương chơi với nhau, Lan nói một vài bí mật của Hương cho các bạn khác nghe. Theo
bạn, Lan có phải là người bạn tốt của Hương không? Nếu là Hương, bạn sẽ làm gì?
- TH2: Hai bạn Hng Nhung chơi rất thân với nhau, Hng quan tâm đặc biệt với Nhung. Nhung cảm
thấy khó chịu rồi xa lánh Hng vì tưởng Hng yêu mình. Theo bạn những hành động của Hng có phải là biểu hiện
của tình yêu hay không? Nếu là Nhung, bạn sẽ cư xử như thế nào?
-TH3 : Khi muèn lµm quen víi b¹n nµo ®ã, em ph¶i lµm thÕ nµo?
MC ®äc t×nh huèng cho c¸c ®éi, c¸c ®éi suy nghÜ trong 1 phót tr¶ lêi trong 2 phót
Ban gi¸m kh¶o cho ®iÓm c¸c ®éi ( Thang ®iÓm 10)
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH - Trang 2
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH - Người đăng: Đồng Đức Thiện
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH 9 10 474