Ktl-icon-tai-lieu

Giao tiếp

Được đăng lên bởi DavidDuc
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 9963 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Trường ĐHSPKT Hưng Yên

–
–

Khoa SPKT
Khoa SPKT

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP
1.1 Khái niệm chung về giao tiếp
1.1.1. Định nghĩa về giao tiếp
Có nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp:
- Theo E.E.Acgyt (Mỹ): Giao tiếp là sự tác động, truyền và tiếp nhận thông tin
giữa người với người.
- Theo A.N. Leonchiep (Nga): Giao tiếp là hệ thống những quá trình có mục đích
và động cơ, bảo đảm sự tương tác giữa người và người trong hoạt động tập thể, thực hiện
các quan hệ xã hội và nhân cách, các quan hệ tâm lý và sử dụng các phương tiện đặc thù
mà trước hết là ngôn ngữ.
Giao tiếp là sự tác động qua lại giữa con ngưới với con người mà qua đó nảy
sinh sự tiếp xúc tâm lý được thể hiện ở sự trao đổi thông tin, sự ảnh hưởng, sự rung
cảm và sự hiểu biết lẫn nhau.
Giao tiếp là sự tác động qua lai giữa người với người một cách trực tiếp nhằm
trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm… để đi đến sự thống nhất với nhau trong hoạt động
chung. Phương tiện con người sử dụng chủ yếu là ngôn ngữ. Trong quá trình tiếp xúc
người với người cả hai bên đều phải thể hiện tính tích cực, đồng thời có sự tác động qua
lại với nhau.
Tiếp xúc tâm lý giữa con người với con người mang lại sự thông cảm lẫn nhau,
hiểu biết lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau để con người tồn tại và phát triển.
Qua tiếp xúc, con người nhận thức được về người khác: từ hình dáng, điệu bộ, nét
mặt bề ngoài đến ý thức động cơ, tâm trạng, xúc cảm, tính cách, năng lực, trình độ ở họ,
đồng thời qua nhận xét, đánh giá của họ về mình, người ta hiểu biết thêm cả về bản thân.
Lời khen, chê, chia sẻ trong giao tiếp đã gây ra những rung cảm khác nhau như vui, buồn,
xấu hổ, tự hào… Trong giao tiếp, sự hiểu biết lẫn nhau trở nên sâu sắc và mỗi người cũng
kiểm nghiệm lại những tri thức, kinh nghiệm của mình. Rõ ràng là giao tiếp biểu hiện ở
ảnh hưởng và tác động qua lại lẫn nhau rất mạnh mẽ, gây nên những biến đổi về hình
thức, thái độ, tình cảm và các biểu hiện khác của xu hướng.
1.1.2. Đặc trưng giao tiếp
- Tính chủ thể trong giao tiếp
+ Quá trình giao tiếp được thực hiện bởi các cá nhân cụ thể. Các cá nhân trong
giao tiếp là các cặp “chủ thể - đối tượng” luôn đổi chỗ cho nhau, chịu sự chi phối và tác
động lẫn nhau tạo thành “các chủ thể giao tiếp”.
+ Giao tiếp là quá trình mà con người ý thức được mục đích, nội dung và những
phương tiện cần đạt được khi tiếp xúc với người khác.

1

Trường ĐHSPKT Hưng Yên
Trường ĐHSPKT Hưng Yên

–
–

Khoa SPKT
Khoa SPKT

Ngay cả quá trình giao tiếp giữa mẹ và con, khi đứa trẻ ...
T
T
T
r
r
r
ư
ư
ư
n
n
n
g
g
g
Đ
Đ
Đ
H
H
H
S
S
S
P
P
P
K
K
K
T
T
T
H
H
H
ư
ư
ư
n
n
n
g
g
g
Y
Y
Y
ê
ê
ê
n
n
n
K
K
K
h
h
h
o
o
o
a
a
a
S
S
S
P
P
P
K
K
K
T
T
T
1
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO TIẾP
1.1 Khái niệm chung về giao tiếp
1.1.1. Định nghĩa về giao tiếp
Có nhiều quan niệm khác nhau về giao tiếp:
- Theo E.E.Acgyt (Mỹ): Giao tiếp sự tác động, truyền tiếp nhận thông tin
giữa người với người.
- Theo A.N. Leonchiep (Nga): Giao tiếp hệ thống những quá trình mục đích
và động cơ, bảo đảm sự tương tác giữa người và người trong hoạt động tập thể, thực hiện
các quan hệ hội nhân cách, các quan hệ tâm sử dụng các phương tiện đặc thù
mà trước hết là ngôn ngữ.
Giao tiếp sự tác động qua lại giữa con ngưới với con người qua đó nảy
sinh sự tiếp xúc tâm được thể hiện sự trao đổi thông tin, sự nh hưởng, sự rung
cảm và sự hiểu biết lẫn nhau.
Giao tiếp sự tác động qua lai giữa người với người một cách trực tiếp nhằm
trao đổi thông tin, tư tưởng, tình cảm… để đi đến sự thống nhất với nhau trong hoạt động
chung. Phương tiện con người sử dụng chủ yếu ngôn ngữ. Trong quá trình tiếp xúc
người với người cả hai bên đều phải thể hiện tính tích cực, đồng thời sự tác động qua
lại với nhau.
Tiếp xúc tâm giữa con người với con người mang lại sự thông cảm lẫn nhau,
hiểu biết lẫn nhau giúp đỡ lẫn nhau để con người tồn tại và phát triển.
Qua tiếp xúc, con người nhận thức được về người khác: từ nh dáng, điệu bộ, nét
mặt bề ngoài đến ý thức động , tâm trạng, xúc cảm, tính cách, năng lực, trình độ họ,
đồng thời qua nhận xét, đánh giá của họ về mình, người ta hiểu biết thêm cả về bản thân.
Lời khen, chê, chia sẻ trong giao tiếp đã gây ra những rung cảm khác nhau như vui, buồn,
xấu hổ, tự hào… Trong giao tiếp, sự hiểu biết lẫn nhau trở nên sâu sắc và mỗi người cũng
kiểm nghiệm lại những tri thức, kinh nghiệm của mình. ràng giao tiếp biểu hiện
ảnh ởng tác động qua lại lẫn nhau rất mạnh mẽ, gây nên những biến đổi về nh
thức, thái độ, tình cảm và các biểu hiện khác của xu hướng.
1.1.2. Đặc trưng giao tiếp
- Tính chủ thể trong giao tiếp
+ Quá trình giao tiếp được thực hiện bởi các nhân cụ thể. Các nhân trong
giao tiếp các cặp “chủ thể - đối ợng” luôn đổi chỗ cho nhau, chịu sự chi phối tác
động lẫn nhau tạo thành “các chủ thể giao tiếp”.
+ Giao tiếp quá trình mà con người ý thức được mục đích, nội dung những
phương tiện cần đạt được khi tiếp xúc với người khác.
Giao tiếp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giao tiếp - Người đăng: DavidDuc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Giao tiếp 9 10 548