Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG

Được đăng lên bởi nguyenhoa1141993
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 3421 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Lời nói đầu
Giáo trình nội bộ AN TOÀN VÀ VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG XÂY DỰNG biên
soạn với mục tiêu làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành xây dựng công trình trong trường
đại học Công nghệ GTVT. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liệu tham khảo cho các cán bộ làm
công tác xây dựng trong và ngoài ngành.
Giáo trình bao gồm 4 chương, chương 1,2 được biên soạn bởi Ths. Nguyễn Thị Phương
Dung, chương 3,4 và các phụ lục được biên soạn bởi Ths. NCS Nguyễn Thị Loan:
Chương 1.

Tổng quan về an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng

Chương 2.

Vệ sinh lao động trong xây dựng công trình

Chương 3.

Kỹ thuật an toàn và ph ng ch ng chá nổ trong xây dựng công trình

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ quý báu của ông Mita – chuyên gia JICA
Nhật Bản. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp quý báu của các nhà
chuyên môn, các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên để kịp thời sửa chữa, bổ sung góp
phần hoàn chỉnh trong lần tái bản tới.

1

đầu
An toàn và vệ sinh lao động là các hoạt động đồng bộ trên các mặt pháp luật, tổ chức
quản lý, kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ nhằm cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm
an toàn và vệ sinh lao động, phòng ch ng tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, bảo vệ
tính mạng và sức khoẻ cho con người trong lao động.
Đ i tượng nghiên cứu của An toàn và vệ sinh lao động là rất rộng nhưng cũng rất cụ
thể, nó gắn liền với điều kiện lao động của con người ở những không gian và thời gian nhất
định. Vì vậ , nghiên cứu ở đâ chủ ếu nhằm và phân tích các ngu cơ phát sinh của các
ếu t ngu hiểm, đề xuất các biện pháp ph ng ngừa tai nạn và bệnh nghề nghiệp trong sản
xuất. Các ngu cơ đó có thể xuất phát từ dâ chu ền công nghệ; tình trạng má móc, thiết
bị; đặc điểm ngu ên, nhiên vật liệu; thành phẩm và bán thành phẩm; môi trường lao động;
và đôi khi là chính bản thân của người lao động,...Qua đó, có thể nhận thấ an toàn và vệ
sinh lao động trong xâ dựng có liên quan đến rất nhiều môn khoa học kỹ thuật từ cơ bản
(toán, lý, hóa,...), cơ sở (kỹ thuật nhiệt, sức bền vật liệu, kết cấu,...) cho đến các môn
chu ên môn (công nghệ và quản lý xâ dựng,tổ chức công trình xâ dựng...) cũng như các
môn xã hội học khác (luật, tâm lý lao động,...).
An toàn và vệ sinh lao động trong xâ dựng bao gồm các nội dung cơ bản như sau:
-

Tổng quan về an toàn và vệ sinh lao động trong xâ dựng.

Phần nà đề cập đến một s điều kiện lao động trong xâ dựng công trình và một phần
của Bộ luật lao động, các nghị định của Chính phủ, các thông tư, chỉ thị, các qu chuẩn,...
1

Giáo trình ni b AN TOÀN V SINH NG TRONG XÂY DNG biên
son vi mc tiêu làm tài liu hc tp cho sinh viên ngành xây dng
i hc Công ngh GTVT. Ngoài ra, giáo trình còn là tài liu tham kho cho các cán b làm
công tác xây dng trong và ngoài ngành.
Giáo trình bao gm 4 c biên son bi Ths. Nguyn Th 
Dung lc biên son bi Ths. NCS Nguyn Th Loan:
 Tng quan v an toàn và v ng trong xây dng
 V ng trong xây dng công trình
 K thut an toàn trong xây dng công trình
Chúng i xin chân thành c h tr quý báu ca ông Mita chuyên gia JICA
Nht Bn. Chúng tôi mong tip tc nhc nhiu ý kia các nhà
chuyên môn, các bng nghi kp thi sa cha, b sung góp
phn hoàn chnh trong ln tái bn ti.
GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG - Người đăng: nguyenhoa1141993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
GIÁO TRÌNH AN TOÀN LAO ĐỘNG 9 10 523