Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình chất thải rắn và chất thải nguy hại

Được đăng lên bởi Nguyễn Trọng Hoàn
Số trang: 112 trang   |   Lượt xem: 5628 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
VIỆN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
ThS, NCS VÕ ĐÌNH LONG, ThS NGUYỄN VĂN SƠN

TẬP BÀI GIẢNG

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ
CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Dành cho sinh viên chuyên ngành môi trường)

TP.Hồ Chí Minh, tháng 09/2008

MỤC LỤC
CHƯƠNG 0. MỞ ĐẦU. ............................................................................................................ 7
0.1. KHÁI NIỆM CHẤT THẢI RẮN ..................................................................................... 7
0.2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CTR.......................................... 7
CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN.... 9
1.1. NGUỒN GỐC PHÁT SINH CTR.................................................................................... 9
1.2. THÀNH PHẦN CỦA CTR .............................................................................................. 9
1.3. TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN.......................................................................... 12
1.3.1.Tính chất vật lý của chất thải rắn.............................................................................. 12
1.3.1.1 Khối lượng riêng................................................................................................ 12
1.3.1.2. Độ ẩm................................................................................................................ 13
1.3.1.3 Kích thước và cấp phối hạt................................................................................ 15
1.3.1.4. Khả năng giữ nước thực tế ............................................................................... 16
1.3.1.5. Độ thấm (tính thấm) của chất thải đã được nén............................................... 16
1.4. XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CTR.................................................................................. 16
1.4.1.Tầm quan trọng của việc xác định khối lượng chất thải rắn .................................... 16
1.4.2. Các phương pháp tính toán khối lượng chất thải rắn............................................... 17
1.4.2.1. Phương pháp khối lượng - thể tích ................................................................... 17
1.4.2.2.Phương pháp đếm tải......................................................................................... 17
1.4.2.3. Phương pháp cân bằng vật chất ....................................................................... 18
1.5. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI
....................
TRƯỜNG ĐẠI HC CÔNG NGHIP TP. H CHÍ MINH
VIN KHOA HC CÔNG NGH VÀ QUN LÝ MÔI TRƯỜNG
ThS, NCS VÕ ĐÌNH LONG, ThS NGUYN VĂN SƠN
TP BÀI GING
QUN LÝ CHT THI RN VÀ
CHT THI NGUY HI
(Dành cho sinh viên chuyên ngành môi trường)
TP.H Chí Minh, tháng 09/2008
Giáo trình chất thải rắn và chất thải nguy hại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình chất thải rắn và chất thải nguy hại - Người đăng: Nguyễn Trọng Hoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
112 Vietnamese
Giáo trình chất thải rắn và chất thải nguy hại 9 10 803