Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH CƠ HỌC

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 3677 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

GIÁO TRÌNH

CƠ HỌC

ĐOÀN TRỌNG THỨ

2002

Cơ học

-2-

MỤC LỤC
MỤC LỤC.................................................................................................................. 2
Phần I: TỐN BỔ SUNG GIẢI TÍCH VECTOR..................................................... 6
I. Hệ tọa độ Đề các (Descartes) ............................................................................. 6
II. Hệ tọa độ trụ ...................................................................................................... 6
III. Hệ tọa độ cầu.................................................................................................... 7
IV. Các phép tính vector ........................................................................................ 8
IV.1. Phân tích một vector ra các thành phần trực giao..................................... 8
IV.2. Phép cộng vector....................................................................................... 9
IV.3. Hiệu hai vector.......................................................................................... 9
IV.4. Cộng nhiều vector................................................................................... 10
IV.5.Tích vơ hướng.......................................................................................... 10
IV.6. Tích vector .............................................................................................. 11
IV.7. Vi phân vector......................................................................................... 11
V. Các tốn tử đặc biệt thường dùng trong vật lý................................................ 12
V.1. Gradient.................................................................................................... 12
V.2. Divergence ............................................................................................... 12
V.3. Rotationel (Curl) ...................................................................................... 12
Phần II: CƠ HỌC..................................................................................................... 14
Chương I:ĐỘNG HỌC ............................................................................................ 14
1.1 Khái niệm....................................................................................................... 14
1.1.1- Chuyển động cơ học .............................................................................. 14
1.1.2 Hệ qui chiếu .................
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
CÔ HOÏC
ÑOAØN TROÏNG THÖÙ
2002
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
GIÁO TRÌNH CƠ HỌC 9 10 513