Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam

Được đăng lên bởi Nhộng Con
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 12646 lần   |   Lượt tải: 36 lần
NGUYỄN THI PHƯƠNG

ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM

HÀ NỘI - 2012

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu
Chương I: Văn hóa học và Đại cương văn hóa Việt Nam
I.Văn hóa học
II.Đại cương Văn hóa Việt Nam – một nghiên cứu ứng dụng của văn
hóa học
III.Ý nghĩa của Văn hóa học và Đại cương văn hóa Việt Nam
Chương II: Bản sắc văn hóa Việt Nam (Mặt tinh thần của văn hóa
Việt Nam)
I.Đời sống tôn giáo
II.Đời sống tín ngưỡng
III.Triết lý
IV.Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ
V.Nghệ thuật thanh sắc và hình khối
VI. Lễ Hội
Chương III: Bản sắc văn hóa Việt Nam (Mặt thực tiễn của văn hóa
Việt Nam)
I.Văn hóa nhân cách
II.Văn hóa làng xã
III.Văn hóa đô thị
IV. Văn hóa nhà nước – dân tộc
Chương IV: Khái lược về diễn trình văn hóa Việt Nam
I.Văn hóa Việt Nam trong giao lưu với văn hóa bên ngoài
II.Khái quát sự hình thành và phát triển của văn hóa Việt Nam
Chương V: Văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
I.Tác động của toàn cầu hóa đến bản sắc văn hóa
II.Xung đột văn hóa
III.Chủ nghĩa đa văn hóa – một chính sách mới nổi trong quản lý văn
hóa
IV.Giữ gìn và làm giàu bản sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh
toàn cầu hóa

CHƯƠNG I
KHÁI LƯỢC VỀ VĂN HOÁ HỌC
VÀ ĐẠI CƯƠNG VĂN HOÁ VIỆT NAM

Mục tiêu:
Trong chương này, Anh/Chị cần đạt được những mục tiêu sau:
1. Biết được sự cần thiết của việc nghiên cứu Văn hóa học và các cách tiếp cận
nghiên cứu văn hóa.
2. Nắm được bản chất của Văn hóa học
3. Biết được các trường phái nghiên cứu Văn hóa.
4. Hiểu được đối tượng của Văn hóa học.
5. Nắm được các phương pháp nghiên cứu Văn hóa học.
6. Hiểu được đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đại cương văn hóa
Việt Nam.
7. Biết được ý nghĩa của việc nghiên cứu Văn hóa học và Đại cương văn hóa
Việt Nam.
Nội dung
I. VĂN HÓA HỌC

1. Sự cần thiết của Văn hóa học
Với tư cách là chủ thể và đồng thời là “vật mang” văn hoá, con người hoạt
động, tác động đến môi trường xung quanh dựa trên những chuẩn mực văn hoá
được thừa hưởng từ truyền thống và giáo dục. Bởi vậy, để phát huy tiềm năng
con người vào công cuộc phát triển xã hội nói chung và vào việc thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế nói riêng, cần phải tính đến các yếu tố văn hoá mà mỗi con người
đang mang trong bản thân.
Có thể nêu ra những nguyên nhân cơ bản thúc đẩy mối quan tâm đến văn
hóa và sự gia tăng tầm quan trọng của văn hóa học (với tư cách là khoa học; hay
tập hợp các nghiên cứu về văn hóa), như dưới đây:
Nguyên nhân thứ nhất: trong tiến trình lịch sử của nhân loại, các mối liên
kết cộng đồng trên cơ sở văn hoá thường tỏ ra bền vững và chịu được...
NGUYỄN THI PHƯƠNG
ĐẠI CƯƠNG VỀ VĂN HOÁ VIỆT NAM
HÀ NỘI - 2012
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam - Người đăng: Nhộng Con
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Giáo trình cơ sở văn hóa Việt Nam 9 10 997