Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 3707 lần   |   Lượt tải: 45 lần
10 V Giáo dc Quc phòng
c¶ níc ®ang thu hót phÇn lín sinh viªn vµo häc tËp rÌn luyÖn trong m«i
trêng v¨n ho¸ qu©n sù.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp, rÌn luyÖn cña sinh viªn, Nhµ níc ®· vµ
®ang ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho c¸c Trung t©m Gi¸o dôc quèc
phßng. Tæ chøc d¹y, häc m«n häc Gi¸o dôc quèc phßng an ninh ph¶i b¶o
®¶m ®ñ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc ®îc quy ®Þnh trong danh môc vµ
tiªu chuÈn bé mÉu thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban
hµnh. Khi häc thùc hµnh c¸c kÜ n¨ng qu©n sù ph¶i cã s©n tËp, b·i tËp, thao
trêng. Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc quèc phßng an ninh dïng cho c¸c trêng ®¹i
häc, cao ®¼ng do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ
nghiªn cøu chÝnh thøc cña gi¶ng viªn, sinh viªn. Ngoµi ra, sinh viªn t×m ®äc
thªm tµi liÖu tham kh¶o ®· ®îc giíi thiÖu trong gi¸o tr×nh ®Ó n©ng cao kiÕn
thøc vµ sù hiÓu biÕt vÒ nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc hiÖn nay.
4. Tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
Tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m«n häc Gi¸o dôc quèc
phßng an ninh ®îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh sè 69/2007/Q§BGD§T
ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. H×nh thøc tæ chøc
d¹y häc tËp trung chñ yÕu thùc hiÖn ë c¸c Trung t©m Gi¸o dôc quèc phßng ;
ë c¸c trêng cã thÓ ®an xen nhiÒu h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña hiÖu
trëng. Khi häc Gi¸o dôc quèc phßng an ninh, sinh viªn ph¶i mÆc gän
gµng, thèng nhÊt theo híng dÉn cña gi¶ng viªn. TuyÖt ®èi chÊp hµnh c¸c
quy ®Þnh, quy t¾c ®¶m b¶o an toµn vÒ ngêi, vò khÝ, trang thiÕt bÞ. Sinh viªn
cã ®ñ sè lÇn kiÓm tra cho mçi häc phÇn ; mçi lÇn kiÓm tra ®¹t tõ 5 ®iÓm trë
lªn vµ cã ®ñ 80% thêi gian cã mÆt trªn líp sÏ ®îc dù thi kÕt thóc häc phÇn
lÇn thø nhÊt. Mçi sinh viªn ph¶i dù thi ®ñ c¸c häc phÇn quy ®Þnh trong
ch¬ng tr×nh.
Häc phÇn cã tõ 2 ®Õn 3 ®¬n vÞ häc tr×nh kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn ; häc
phÇn cã tõ 4 ®¬n vÞ häc tr×nh trë lªn kiÓm tra Ýt nhÊt hai lÇn. Sè lÇn cô thÓ do
hiÖu trëng c¸c trêng quy ®Þnh. Chøng chØ Gi¸o dôc quèc phßng an ninh
cÊp cho sinh viªn ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp m«n häc Gi¸o dôc quèc
phßng an ninh. Sinh viªn ®¹t ®iÓm trung b×nh m«n häc tõ 5 ®iÓm vµ kh«ng
bÞ xö lÝ kØ luËt tõ c¶nh c¸o trë lªn ®îc cÊp Chøng chØ Gi¸o dôc quèc phßng
an ninh vµ ®îc ghi kÕt qu¶ xÕp lo¹i trong Chøng chØ. Chøng chØ Gi¸o dôc
quèc phßng an ninh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt tèt nghiÖp cao
®¼ng, ®¹i häc.
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Trang 11
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một 9 10 487