Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một

Được đăng lên bởi nhokcoolkute99
Số trang: 227 trang   |   Lượt xem: 1304 lần   |   Lượt tải: 31 lần
10 V Giáo dc Quc phòng
c¶ níc ®ang thu hót phÇn lín sinh viªn vµo häc tËp rÌn luyÖn trong m«i
trêng v¨n ho¸ qu©n sù.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu häc tËp, rÌn luyÖn cña sinh viªn, Nhµ níc ®· vµ
®ang ®Çu t x©y dùng c¬ së vËt chÊt cho c¸c Trung t©m Gi¸o dôc quèc
phßng. Tæ chøc d¹y, häc m«n häc Gi¸o dôc quèc phßng an ninh ph¶i b¶o
®¶m ®ñ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ d¹y häc ®îc quy ®Þnh trong danh môc vµ
tiªu chuÈn bé mÉu thiÕt bÞ d¹y häc tèi thiÓu do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban
hµnh. Khi häc thùc hµnh c¸c kÜ n¨ng qu©n sù ph¶i cã s©n tËp, b·i tËp, thao
trêng. Gi¸o tr×nh Gi¸o dôc quèc phßng an ninh dïng cho c¸c trêng ®¹i
häc, cao ®¼ng do Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ban hµnh lµ tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ
nghiªn cøu chÝnh thøc cña gi¶ng viªn, sinh viªn. Ngoµi ra, sinh viªn t×m ®äc
thªm tµi liÖu tham kh¶o ®· ®îc giíi thiÖu trong gi¸o tr×nh ®Ó n©ng cao kiÕn
thøc vµ sù hiÓu biÕt vÒ nhiÖm vô b¶o vÖ Tæ quèc hiÖn nay.
4. Tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp
Tæ chøc d¹y häc vµ ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp m«n häc Gi¸o dôc quèc
phßng an ninh ®îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh sè 69/2007/Q§BGD§T
ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2007 cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. H×nh thøc tæ chøc
d¹y häc tËp trung chñ yÕu thùc hiÖn ë c¸c Trung t©m Gi¸o dôc quèc phßng ;
ë c¸c trêng cã thÓ ®an xen nhiÒu h×nh thøc kh¸c theo quy ®Þnh cña hiÖu
trëng. Khi häc Gi¸o dôc quèc phßng an ninh, sinh viªn ph¶i mÆc gän
gµng, thèng nhÊt theo híng dÉn cña gi¶ng viªn. TuyÖt ®èi chÊp hµnh c¸c
quy ®Þnh, quy t¾c ®¶m b¶o an toµn vÒ ngêi, vò khÝ, trang thiÕt bÞ. Sinh viªn
cã ®ñ sè lÇn kiÓm tra cho mçi häc phÇn ; mçi lÇn kiÓm tra ®¹t tõ 5 ®iÓm trë
lªn vµ cã ®ñ 80% thêi gian cã mÆt trªn líp sÏ ®îc dù thi kÕt thóc häc phÇn
lÇn thø nhÊt. Mçi sinh viªn ph¶i dù thi ®ñ c¸c häc phÇn quy ®Þnh trong
ch¬ng tr×nh.
Häc phÇn cã tõ 2 ®Õn 3 ®¬n vÞ häc tr×nh kiÓm tra Ýt nhÊt mét lÇn ; häc
phÇn cã tõ 4 ®¬n vÞ häc tr×nh trë lªn kiÓm tra Ýt nhÊt hai lÇn. Sè lÇn cô thÓ do
hiÖu trëng c¸c trêng quy ®Þnh. Chøng chØ Gi¸o dôc quèc phßng an ninh
cÊp cho sinh viªn ®Ó x¸c nhËn kÕt qu¶ häc tËp m«n häc Gi¸o dôc quèc
phßng an ninh. Sinh viªn ®¹t ®iÓm trung b×nh m«n häc tõ 5 ®iÓm vµ kh«ng
bÞ xö lÝ kØ luËt tõ c¶nh c¸o trë lªn ®îc cÊp Chøng chØ Gi¸o dôc quèc phßng
an ninh vµ ®îc ghi kÕt qu¶ xÕp lo¹i trong Chøng chØ. Chøng chØ Gi¸o dôc
quèc phßng an ninh lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó xÐt tèt nghiÖp cao
®¼ng, ®¹i häc.
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Trang 11
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nếu xem trực tuyến bị lỗi, bạn có thể tải về máy để xem.

Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một - Người đăng: nhokcoolkute99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
227 Vietnamese
Giáo trình Giáo dục Quốc phòng An ninh Tập một 9 10 467