Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hệ thông cung cấp điện

Được đăng lên bởi Caophong
Số trang: 132 trang   |   Lượt xem: 2005 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUI NHƠN
KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
---o0o---

TRƯƠNG MINH TẤN

GIÁO TRÌNH
HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN

Qui Nhơn, 2009

MỤC LỤC
LỜI NÓI ðẦU
Chương 1: NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN
1.1. Khái niệm về hệ thống ñiện

3
4
4

1.2. Những yêu cầu ñối với phương án cung cấp ñiện
1.3. Một số ký hiệu thường dùng
Chương 2: PHỤ TẢI ðIỆN
2.1. Phụ tải ñiện

5
7
9
9

2.2. ðồ thị phụ tải
2.3. Các ñại lượng vật lý cơ bản của phụ tải ñiện
2.4. Các phương pháp tính phụ tải tính toán
2.5. Phụ tải tính toán toàn xí nghiệp
2.6. Biểu ñồ phụ tải
Chương 3: TÍNH TOÁN KINH TẾ - KỸ THUẬT TRONG THIẾT KẾ
CUNG CẤP ðIỆN
3.1. Mục ñích, yêu cầu
3.2. Phương pháp tính toán so sánh kinh tế - kỹ thuật

9
13
16
20
21
23
23
23

3.3. Tính toán kinh tế - kỹ thuật khi cải tạo
Chương 4: SƠ ðỒ CUNG CẤP ðIỆN VÀ TRẠM BIẾN ÁP

25
27

4.1. Cấp ñiện áp
4.2. Nguồn ñiện
4.3. Sơ ñồ nối dây của mạng ñiện cao áp
4.4. Sơ ñồ nối dây của mạng ñiện hạ áp, mạng phân xưởng

27
29
29
31

4.5. Trạm biến áp
Chương 5: TÍNH TOÁN ðIỆN TRONG MẠNG ðIỆN ðỊA PHƯƠNG
5.1. Tổn thất công suất và ñiện năng trên ñường dây của mạng ñiện

33
47
47

5.1.1. ðường dây chỉ có một phụ tải
5.1.2. ðường dây cung cấp cho nhiều phụ tải
5.1.3. Tổn thất công suất trên ñường dây có phụ tải phân bố ñều
5.1.4. Tổn thất ñiện năng trên ñường dây

47
47
49
49

5.1.5. Tổn thất ñiện năng và công suất trong máy biến áp
5.2. Tổn thất ñiện áp trong mạng ñiện ñịa phương
5.2.1 Xác ñịnh tổn thất ñiện áp trên ñường dây của mạng ñiện ñịa phương.

50
52
53

5.2.2. Xác ñịnh tổn thất ñiện áp trên ñường dây có phụ tải phân bố ñều
5.2.3. Tổn thất ñiện áp trên ñường dây có dây trung tính
5.2.4. Xác ñịnh tổn thất ñiện áp trong mạng ñiện ñịa phương kín
5.2.5. ðiều chỉnh ñiện áp trong lưới phân phối

55
57
59
64

1

Chương 6: LỰA CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN TRONG MẠNG ðIỆN
ðỊA PHƯƠNG
6.1. Khái niệm chung
6.2. Lựa chọn tiết diện dây trên không và cáp theo ñiều kiện phát nóng
6.3. Lựa chọn tiết diện dây và cáp theo ñiều kiện tổn thất ñiện áp cho phép
6.4. Lựa chọn tiết diện dây theo ñiều kiện phí tổn kim loại màu ít nhất
6.5. Lựa chọn tiết diện dây theo mật ñộ dòng ñiện kinh tế
6.6. Lựa chọn tiết diện dây trong mạng kín
Chương 7: LỰA CHỌN THIẾT BỊ ðIỆN
7.1. Khái niệm chung

72
72
72
74
76
81
84
89
89

7.2.Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp ñiện
7.3. Lựa chọn thiết bị và các tham số theo ñiều kiện làm việc lâu dài
7.4. Kiểm tra các thiết bị ñiện

89
93
94

7.5. Lựa chọn máy cắt ñiện
7.6. Chọn và kiểm tra máy cắt phụ tải
7.7. Chọn và kiểm tra d...
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUI NHƠN
KHOA KỸ THUẬT & CÔNG NGHỆ
---o0o---
TRƯƠNG MINH TẤN
GIÁO TRÌNH
HỆ THỐNG CUNG CẤP ðIỆN
Qui Nhơn, 2009
giáo trình hệ thông cung cấp điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hệ thông cung cấp điện - Người đăng: Caophong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
132 Vietnamese
giáo trình hệ thông cung cấp điện 9 10 596