Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hình học họa hình

Được đăng lên bởi Phan Bi
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1965 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Pham Duy Thuỳ

Hình học hoạ hình
Chương I
PHÉP CHIẾU

Người ta dùng phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song ( mà trường hợp
đặc biệt là phép chiếu vuông góc ) để biểu diễn các vật thể trong không gian.
I.PHÉP CHIẾU XUYÊN TÂM

1.1: Chiếu một điểm A từ tâm chiếu S lên mặt phẳng hình chiếu P
Trong không gian lấy một mặt phẳng P và một điểm S không thuộc P. Chiếu
một điểm A bất kỳ của không gian từ tâm
S
S lên mặt phẳng P là:
1. Vẽ đường thẳng SA.
2. Xác định giao điểm A’ Của
đường thẳng SA với mặt phẳng P (H 1.1 )

A’

Khi đó người ta gọi A’ là hình chiếu
của điểm A từ tâm S lên mặt phẳng P.

P

Ta có các tên gọi:
S

: Tâm chiếu

SA :
chiếu)
P

Hình 1.1
S
A

Tia chiếu ( Đường thẳng

B
C

: Mặt phẳng hình chiếu

Vậy hình chiếu của điểm A là điểm
A’≡ B’ ≡ C’
A’. Dễ dàng thấy rằng nếu A thuộc mặt
P
phẳng P thì A’ trùng với A. Hiển nhiên
Hình 1.2
A’ không chỉ là hình chiếu của điểm A
mà nó còn là hình chiếu của một điểm bất kỳ thuộc của đường thẳng SA. Ví dụ A’
S
cũng là hình chiếu của các điểm B, C .....
(H 1.2 ).
A
1.2: Chiếu một đường thẳng từ tâm
chiếu S lên mặt phẳng hình chiếu P
Như ta đã biết đường thẳng là tập hợp
của vô số điểm nên để tìm hình chiếu của
đường thẳng ta đi tìm hình chiếu của hai
điểm thuộc đường thẳng (H 1.3)

B

A'
P

Hình 1.3
1Pham Duy Thuỳ

Hình học hoạ hình

1.3: Chiếu một hình Ф từ tâm chiếu S lên mặt phẳng hình chiếu P
Hình là một tập hợp
điểm. Chiếu một hình Ф từ
tâm S lên mặt phẳng P tức là
chiếu mọi điểm của hình Ф
từ tâm S lên mặt phẳng P.
Vậy hình chiếu của
một hình Ф là tập hợp các
hình chiếu của mọi điểm
của hình Ф. Nhưng như ta
sẽ thấy, muốn vẽ hình chiếu
của hình ta chỉ cần vẽ hình
chiếu của các yếu tố xác
định hình đó. ( H 1.4 )

S

A

P

A’

Hình 1.4

1.4: Tính chất của phép chiếu xuyên tâm
Tính chất 1. Hình
chiếu của một đường thẳng
không đi qua tâm chiếu là
một đường thẳng. ( H 1.3 )

S

Tính chất 2. Phép
chiếu xuyên tâm bảo toàn tỷ
số kép của 4 điểm thẳng
hàng.

A

A’

B

C

D

B’

k

C’

D’

k’

P
Giả sử A, B, C, D là 4
điểm thuộc đường thẳng k,
Hình 1.5
hình chiếu của chúng lần
lượt là A’, B’, C’, D’ thuộc đường thẳng k’ ( H 1.5 )

Ta có:

AC AD A' C ' A' D'
:
=
:
CB DB C ' B' D' B '

2Pham Duy Thuỳ

Hình học hoạ hình

II. PHÉP CHIẾU SONG SONG

2.1: Định nghĩa

S

Trong không gian lấy 1 mặt phẳng P
và 1 đường thẳng s cắt mặt phẳng P ( s gọi
là hướng chiếu song song ) hình chiếu
song song của điểm A lên mặt phẳng P
theo hướng chiếu s là giao điểm A’ của
đường t...
Pham Duy Thu Hình hc ho hình
http://www.ebook.edu.vn
1
Chương I
PHÉP CHIU
Người ta dùng phép chiếu xuyên tâm, phép chiếu song song ( mà trường hp
đặc bit là phép chiếu vuông góc ) để biu din các vt th trong không gian.
I.PHÉP CHIU XUYÊN TÂM
1.1: Chiếu mt đim A t tâm chiếu S lên mt phng hình chiếu P
Trong không gian ly mt mt phng P và mt đim S không thuc P. Chiếu
mt đim A bt k ca không gian t tâm
S lên mt phng P là:
1. V đường thng SA.
2. Xác định giao đim A’ Ca
đường thng SA vi mt phng P (H 1.1 )
Khi đó người ta gi A’ là hình chiếu
ca đi
m A t tâm S lên mt phng P.
Ta có các tên gi: Hình 1.1
S : Tâm chiếu
SA : Tia chiếu ( Đường thng
chiếu)
P : Mt phng hình chiếu
Vy hình chiếu ca đim A là đim
A’. D dàng thy rng nếu A thuc mt
phng P thì A’ trùng vi A. Hin nhiên
A’ không ch là hình chiếu ca đim A
mà nó còn là hình chiếu ca mt đim bt k thu
c ca đường thng SA. Ví d A’
cũng là hình chiếu ca các đim B, C .....
(H 1.2 ).
1.2: Chiếu mt đường thng t tâm
chiếu S lên mt phng hình chiếu P
Như ta đã biết đường thng là tp hp
ca vô s đim nên để tìm hình chiếu ca
đường thng ta đi tìm hình chiếu ca hai
đim thuc đườ
ng thng (H 1.3)
A’ B’ C’
C
A
S
B
P
Hình 1.2
B
P
A'
A
S
Hình 1.3
P
A’
S
Giáo trình Hình học họa hình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hình học họa hình - Người đăng: Phan Bi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình Hình học họa hình 9 10 963