Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 2 Hà Thị Lệ

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG 4

CƠ QUAN SINH DƯỠNG

Từ khoá
- Sinh trưởng sơ cấp
- Sinh trưởng thứ cấp
- Cơ quan trục
- Sự chuyên hóa hướng tâm
- Sự chuyên hóa ly tâm

Tóm tắt nội dung
Rễ thân lá là cơ quan sinh dưỡng ở thực vật có mạch. Sự phân chia nầy
thật ra đơn thuần là về lý thuyết vì cơ thể thực vật là thống nhứt về cấu tạo, về sự
phát triển và tiến hóa. Vì thế thật khó định rõ ranh giới giữa các cơ quan đó.
Về mặt phát sinh cá thể, các cơ quan nầy chung nguồn gốc phát triển từ
hợp tử và sau đó phân hóa từ phôi. Giữa chúng có những điểm tương ứng về cấu
tạo, nhưng đó chỉ là nét chung nhứt, về chi tiết, do chúng phân bố ở những loại
môi trường khác nhau và đảm nhận những chức năng chủ yếu khác nhau nên có
những đặc điểm riêng trong cấu tạo đặc trưng cho mỗi loại cơ quan.
Thân và rễ thường được xem như là phần tiếp tục của thân, xếp tiếp theo
nhau trên một trục thẳng đứng nên hai cơ quan nầy được gọi là cơ quan trục.
Đoạn thân mang các mầm lá gọi là chồi. Sự hình thành một cách hoàn chỉnh về
hình thái cũng như về giải phẩu của các cơ quan sinh dưỡng của cây là một quá
trình tiến hóa thích nghi lâu dài với đời sống trên cạn.

Yêu cầu đối với sinh viên
Sau khi nghiên cứu phần nầy, sinh viên có thể:
- Giải thích được sự phát triển và tăng trưởng của một thực vật (trong đó
có rễ, thân, lá) tiêu biểu.
- Giải thích sự phát triển và vai trò của lông hút ở rễ.
- Vẽ lược đồ thể hiện cấu tạo sơ cấp của một rễ, thân và lá.
- Phân biệt giữa rễ và thân song tử diệp trong cấu tạo hậu lập.
- Giải thích nguồn gốc nội sinh ở rễ và nguồn gốc ngoại sinh ở thân và lá.
- Phân biệt giữa lá đơn và lá kép, các kiểu phiến lá, các dạng gân lá, các
phụ bộ của lá.
- Nêu và mô tả chức năng của lá.
- Phân biệt cấu tạo lá cây C3, cây C4 và cây CAM
Trong hướng tiến hoá chuyển lên cạn, thực vật có những thích nghi để
khai thác nước và muối khoáng trong đất, hấp thu ánh sáng và khí carbonic trong
không khí để quang hợp và tồn tại trong các điều kiện khô hạn. Các chức năng
sống trên được hệ rễ dưới đất và hệ thân cành mang lá trong không khí thực
hiện. Các cấu trúc nầy dựa vào nhau và thúc đẩy nhau cùng tồn tại, thiếu hệ nầy
thì hệ kia không thể phát triển. Nếu không có ánh sáng, thân non và lá không
quang hợp được thì hệ rễ sẽ không nhận được các chất hữu cơ để dinh dưỡng và
cây sẽ bị chết; ngược lại thân cây và tán lá luôn lệ thuộc vào nước và muối
khoáng mà hệ rễ hấp thụ.
76

H.4.1. Sơ đồ cấu tạo một cây có hoa song tử diệp

A. HỆ THỐNG RỄ
Rễ là cơ quan sinh dưỡng mọc bên dưới đất của cây, có nhiệm vụ h...
76
CHƯƠNG 4 CƠ QUAN SINH DƯỠNG
T khoá
- Sinh trưởng sơ cp
- Sinh trưởng th cp
- Cơ quan trc
- S chuyên hóa hướng tâm
- S chuyên hóa ly tâm
Tóm tt ni dung
R thân lá là cơ quan sinh dưỡng thc vt có mch. S phân chia ny
tht ra đơn thun là v lý thuyết vì cơ th thc vt là thng nht v cu to, v s
phát trin và tiến hóa. Vì thế tht khó định rõ ranh gii gia các cơ quan đó.
V mt phát sinh cá th, các cơ quan ny chung ngun gc phát trin t
hp t và sau đó phân hóa t phôi. Gia chúng có nh
ng đim tương ng v cu
to, nhưng đó ch là nét chung nht, v chi tiết, do chúng phân b nhng loi
môi trường khác nhau và đảm nhn nhng chc năng ch yếu khác nhau nên có
nhng đặc đim riêng trong cu to đặc trưng cho mi loi cơ quan.
Thân và r thường đưc xem như là phn tiếp tc ca thân, xếp tiếp theo
nhau trên mt tr
c thng đứng nên hai cơ quan ny được gi là cơ quan trc.
Đon thân mang các mm lá gi là chi. S hình thành mt cách hoàn chnh v
hình thái cũng như v gii phu ca các cơ quan sinh dưỡng ca cây là mt quá
trình tiến hóa thích nghi lâu dài vi đời sng trên cn.
Yêu cu đối vi sinh viên
Sau khi nghiên cu phn ny, sinh viên có th:
- Gii thích được s phát trin và tăng trưởng ca mt thc vt (trong đó
có r, thân, lá) tiêu biu.
- Gii thích s phát trin và vai trò ca lông hút r.
- V lược đồ th hin cu to sơ cp ca mt r, thân và lá.
- Phân bit gia r và thân song t dip trong cu to hu lp.
- Gii thích ngun gc n
i sinh r và ngun gc ngoi sinh thân và lá.
- Phân bit gia lá đơn và lá kép, các kiu phiến lá, các dng gân lá, các
ph b ca lá.
- Nêu và mô t chc năng ca lá.
- Phân bit cu to lá cây C
3
, cây C
4
và cây CAM
Trong hướng tiến hoá chuyn lên cn, thc vt có nhng thích nghi để
khai thác nước và mui khoáng trong đất, hp thu ánh sáng và khí carbonic trong
không khí để quang hp và tn ti trong các điu kin khô hn. Các chc năng
sng trên được h r dưới đất và h thân cành mang lá trong không khí thc
hin. Các cu trúc ny da vào nhau và thúc đẩy nhau cùng tn ti, thiếu h ny
thì h kia không th phát trin. Nếu không có ánh sáng, thân non và lá không
quang hp đượ
c thì h r s không nhn được các cht hu cơ để dinh dưỡng và
cây s b chết; ngược li thân cây và tán lá luôn l thuc vào nước và mui
khoáng mà h r hp th.
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 2 Hà Thị Lệ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 2 Hà Thị Lệ - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Hình thái giải phẫu học thực vật: Phần 2 Hà Thị Lệ 9 10 994