Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

Được đăng lên bởi Thanh Nhã
Số trang: 217 trang   |   Lượt xem: 5973 lần   |   Lượt tải: 7 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

GIÁO TRÌNH
HÓA HỌC PHÂN TÍCH
(DÙNG CHO CÁC HỆ KHÔNG CHUYÊN HÓA)

TS. Nguyễn Đăng Đức

Thái Nguyên, tháng 5 năm 2008

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
1. AAS:

Phép phân tích phổ hấp thụ nguyên tử

2. CBHH:

Cân bằng hóa học

3. ĐLTDKL:

Định luật tác dụng khối lượng

4. HCL:

Đèn canh rỗng (Holow Cathod Lamp)

5. HSKB:

Hằng số không bền

6. TTCB:

Trạng thái cân bằng

2

MỞ ĐẦU
Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của
Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa
phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa
học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và
Hóa lý, nó gồm có phân tích định tính và phân tích định lượng. Phân tích định tính
làm nhiệm vụ phát hiện thành phần định tính (sự có mặt) của các chất hay hỗn hợp
các chất, còn phân tích định lượng làm nhiệm vụ xác định hàm lượng cụ thể của
chất có trong mẫu phân tích (thường tính thành phần trăm).
Để giải quyết nhiệm vụ của phân tích định tính người ta thường dùng hai
phương pháp phân tích hóa học như: phương pháp H2S, phương pháp Axit - bazơ
hoặc các phương pháp phân tích hóa lý: phân tích phổ phát xạ nguyên tử, phân tích
huỳnh quang, phương pháp quang kế ngọn lửa... Để giải quyết nhiệm vụ của phân
tích định lượng người ta cũng dùng các phương pháp phân tích hóa học: phân tích
khối lượng, phân tích thể tích hoặc các phương pháp phân tích hóa lý: đo màu,
phân tích phổ hấp thụ nguyên tử, các phương pháp phân tích điện hóa, các phương
pháp phân tích sắc ký...
Hóa học phân tích rất quan trọng không những trong các ngành Hóa học nói
riêng mà còn trong các ngành Sinh học nói chung: Y học, Nông nghiệp, Lâm
nghiệp, Dược học... Chính vì vậy Ăngghen đã từng nói: “Không có phân tích thì
không thể tổng hợp”.
Vì quan trọng như vậy nên mỗi sinh viên muốn học tốt môn học này phải học
tốt các môn: Hóa Đại cương, hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ và Hóa lý, vì các môn này cơ
sở cho môn hóa học Phân tích.
Để phân tích một đối tượng nào đó, người làm phân tích phải thực hơn các
bước sau:
1. Xác định các vấn đề cần giải quyết để chọn phương pháp phân tích thích
hợp.
2. Chọn mẫu đại diện và chuyển mẫu đó từ dạng rắn sang dung dịch.
3. Tách các chất, đó là công việc cần thiết để xác định đối tượng chính trong
mẫu có độ chọn lọc và chính xác cao.
4. Tiến hành định lượng các chất bằng phương pháp phân tích đã chọn ở trên.
5. Tính toán đánh giá độ tin cậy của nó.
Chúng t...
ĐẠI HC THÁI NGUYÊN
KHOA KHOA HC T NHIÊN VÀ XÃ HI
GIÁO TRÌNH
HÓA HC PHÂN TÍCH
(DÙNG CHO CÁC H KHÔNG CHUYÊN HÓA)
TS. Nguyn Đăng Đức
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2008
GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH - Người đăng: Thanh Nhã
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
217 Vietnamese
GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH 9 10 74