Ktl-icon-tai-lieu

giao trình hợp ngữ

Được đăng lên bởi lhdunginfo
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 1215 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ñeà cöông baøi giaûng HÔÏP NGÖÕ 1
Chöông 1 : CÔ BAÛN VEÀ HÔÏP NGÖÕ
Trong chöông naøy seõ giôùi thieäu nhöõng nguyeân taéc chung ñeå taïo ra , dòch vaø
chaïy moät chöông trình hôïp ngöõ treân maùy tính .
Caáu truùc ngöõ phaùp cuûa leänh hôïp ngöõ trong giaùo trình naøy ñöôïc trình baøy theo
Macro Assembler ( MASM) döïa treân CPU 8086 .
1.1 Cuù phaùp leänh hôïp ngöõ
Moät chöông trình hôïp ngöõ bao goàm moät loaït caùc meänh ñeà ( statement) ñöôïc
vieát lieân tieáp nhau , moãi meänh ñeà ñöôïc vieát treân 1 doøng .
Moät meänh ñeà coù theå laø :
moät leänh ( instruction) : ñöôïc trình bieân dòch ( Assembler =ASM) chuyeån thaønh
maõ maùy.
moät chæ daãn cuûa Assembler ( Assembler directive) : ASM khoâng chuyeån thaønh
maõ maùy
Caùc meänh ñeà cuûa ASM goàm 4 tröôøng :
Name Operation Operand(s) Comment
caùc tröôøng caùch nhau ít nhaát laø moät kyù töï troáng hoaëc moät kyù töï TAB
ví duï leänh ñeà sau :
START : MOV CX,5 ; khôæ taïo thanh ghi CX
Sau ñaây laø moät chæ daãn cuûa ASM :
MAIN PROC ; taïo moät thuû tuïc coù teân laø MAIN
1.1.1 Tröôøng Teân ( Name Field)
Tröôøng teân ñöôïc duøng cho nhaõn leänh , teân thuû tuïc vaø teân bieán . ASM seõ
chuyeån teân thaønh ñòa chæ boä nhôù .
Teân coù theå daøi töø 1 ñeán 31 kyù töï . Trong teân chöùa caùc kyù töï töø a-z , caùc soá vaø
caùc kyù töï ñaëc bieät sau : ? ,@ , _ , $ vaø daáu . Khoâng ñöôïc pheùp coù kyù töï troáng trong
phaàn teân . Neáu trong teân coù kyù töï . thì noù phaûi laø kyù töï ñaàu tieân . Teân khoâng ñöôïc
baét ñaàu baèng moät soá . ASM khoâng phaân bieät giöõa kyù töï vieát thöôøng vaø vieát hoa .
Sau ñaây laø caùc ví duï veà teân hôïp leä vaø khoâng hôïp leä trong ASM .
Teân hoäp leä Teân khoâng hôïp leä
COUNTER1 TWO WORDS
@CHARACTER 2ABC
SUM_OF_DIGITS A45.28
DONE? YOU&ME
.TEST ADD-REPEAT
giao trình hợp ngữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giao trình hợp ngữ - Người đăng: lhdunginfo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
giao trình hợp ngữ 9 10 977