Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản

Được đăng lên bởi buidoandung
Số trang: 140 trang   |   Lượt xem: 2165 lần   |   Lượt tải: 13 lần
LỜI NHÀ XUẤT BẢN
Môi trường là vấn đề nóng bỏng. Sinh thái, tài nguyên môi trường đã và
đang bị phá hủy một cách nghiêm trọng từng ngày, từng giờ với tốc độ thoái
hóa nhanh chóng.
Để phát triển kinh tế vũng chắc thì bảo vệ môi trường lâu bền. Điều tiên
quyết để bảo vệ môi trường đúng hướng, khoa học là phải hiểu biết cơ bản về
môi trường. Vì vậy, cuốn sách “môi trường” của TS. Lê huy Bá biên soạn là
một sự cần thiết và kịp thời, đáp ứng phần nào bức xúc hiện nay.
Với kinh nghiệm qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy về môi trường,
bằng những liên hệ thực tế sinh động, cuốn sách “Môi trường” của TS. Lê
Huy Bá sẽ giúp bạn đọc có những hiểu biết thiết yếu về môi trường và bảo vệ
môi trường.
Đối tượng phục vụ của các sách là đông đảo quần chúng nhân dân muốn
hiểu biết về môi trường, đồng thời là tài liệu tham khảo, học tập cho cán bộ
khoa học và sinh viên các nghành có liên quan đến môi trường học.
GIÁO TRÌNH LƢU HÀNH NỘI BỘ
TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH

Giáo trình – Môi trường học cơ bản – GS. TSKH Lê Huy Bá1

CHƢƠNG I

MÔI TRƢỜNG, NHỮNG ĐIỀU CẨN BIẾT
(NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƢỜNG)
Hiện nay vấn đề môi trƣờng trở nên vấn đề cấp bách, không chỉ của một nƣớc mà của
tất cả các nƣớc trên thế giới; cũng không chỉ riêng cho các nhà khoa học về môi trƣờng mà
của tất cả mọi ngƣời, không trừ một ai. Thế nhƣng không phải tất cả điều đã nhận thức
đƣợc đúng về môi trƣờng.
Thông tin đại chúng và dƣ luận chú ý và nói nhiều về chất thải, khói bụi, nƣớc bẩn
nhƣ là môi trƣờng. Đúng, đó là môi trƣờng, nhƣng đó chỉ mới là một thành phần của vệ
sinh môi trƣờng mà thôi. Nó chƣa đủ, môi trƣờng là một lĩnh vực rộng lớn hơn nhiều.
Thuật ngữ “Môi trƣờng”, “bảo vệ môi trƣờng”, “ô nhiễm môi tƣờng”, “tài nguyên
môi trƣờng”, “đa dạng sinh học”, “tam giác dân số”, “ đánh giá tác động môi trƣờng”,
“quản trị môi trƣờng”, … đƣợc sử dụng khá phổ biến. Tuy nhiên, trong một số trƣờng hợp
việc hiểu và sử dụng các khái niệm, các thuật ngữ này còn bị hạn chế, đôi lúc còn nhầm lẫn.
Bởi thế trong chƣơng này chúng tôi muốn đề cập đến một số khái niệm cơ bản về môi
trƣờng học, đển góp phần nhỏ vào việc hiểu biết môi trƣờng.
1.1. MÔI TRƢỜNG LÀ GÌ?
Môi trƣờng, tiếng Anh: “environment”, tiếng Đức “umwelt”, tiếng Trung Quốc “hoàn
cảnh”. Một số định nghĩa của một số tác giả có thể tham khảo: Masn và langenhim, 1957,
cho rằng môi trƣờng là tổng hợp các yếu tố tồn tại xung quanh sinh vật và ảnh hƣởng đến
sinh vật. Ví dụ một bông hoa mọc trong rừng, nó chịu tác động...
http://www.ebook.edu.vn
Giáo trình Môi trường học cơ bản GS. TSKH Lê Huy Bá
1
LI NHÀ XUT BN
Môi trưng vấn đề nóng bỏng. Sinh thái, tài nguyên môi trường đã
đang bị phá hy mt cách nghiêm trng tng ngày, tng gi vi tốc độ thoái
hóa nhanh chóng.
Để phát trin kinh tế vũng chc thì bo v môi trường lâu bền. Điều tiên
quyết để bo v môi trường đúng hướng, khoa hc phi hiu biết bản v
môi trưng. Vì vy, cuốn sách “môi trường” của TS. huy biên son
mt s cn thiết và kp thời, đáp ứng phn nào bc xúc hin nay.
Vi kinh nghim qua nhiu năm nghiên cu ging dy v môi trưng,
bng nhng liên h thc tế sinh động, cuốn sách “Môi trường” của TS.
Huy s giúp bạn đọc nhng hiu biết thiết yếu v môi trường bo v
môi trưng.
Đối tượng phc v của các sách là đông đảo qun chúng nhân dân mun
hiu biết v môi trường, đồng thi tài liu tham kho, hc tp cho cán b
khoa học và sinh viên các nghành có liên quan đến môi trường hc.
GIÁO TRÌNH LƢU HÀNH NI B
TRƢỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TP. H CHÍ MINH
Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản - Người đăng: buidoandung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
140 Vietnamese
Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản 9 10 474