Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình môn Nền và móng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 130 trang   |   Lượt xem: 2616 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MỤC LỤC
Nội dung

Lời nói đầu
Mở đầu

Trang
4
5

Chương 1. MÓNG NÔNG TRÊN NỀN THIÊN NHIÊN
1.1. Khái niệm chung
1.2. Vật liệu làm móng
1.3. Cấu tạo móng nông
1.4. Tính toán thiết kế móng nông
1.5. Thi công móng nông
Câu hỏi ôn tập
Bài tập
Nhiệm vụ bài tập lớn

7
7
8
10
25
51
52
54

Chương 2. MÓNG CỌC
2.1. Khái niệm chung về móng cọc
2.2. Các loại cọc dùng trong móng cọc
2.3. Cấu tạo bệ cọc
2.4. Các thiết bị thi công móng cọc
2.5. Thi công móng cọc
2.6. Xác định sức chịu tải của cọc, chọn búa đóng cọc
Câu hỏi ôn tập
Nhiệm vụ bài tập lớn

56
57
66
67
77
86
99
100

Chương 3. MÓNG SÂU
3.1. Móng giếng chìm
3.2. Móng cọc ống
3.3. Móng cọc nhồi
Câu hỏi ôn tập

101
108
117
118

Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU
4.1. Khái niệm chung
4.2. Nén chặt bằng phương pháp cơ học
4.3. Nén trước bằng cố kết - thoát nước
4.4. Phương pháp phản áp
4.5. Các phương pháp cải tạo đất
Câu hỏi ôn tập

TÀI LIỆU THAM KHẢO

119
119
127
129
131
134
135

LỜI NÓI ĐẦU
Nền và Móng là một trong những bộ phận thiết yếu của các công trình xây dựng gắn
liền với nền đất. Khi tính toán thiết kế và cả khi xây dựng đòi hỏi chúng ta đều phải nghiên

3

cứu, khảo sát, thực nghiệm khá chặt chẽ. Những năm gần đây, nhiều phương pháp tính toán
cùng các công nghệ thi công móng tiên tiến được áp dụng vào thực tiễn các công trình xây
dựng ở Việt Nam.
Để giúp cho giáo viên, học viên có tài liệu nghiên cứu, giảng dạy, học tập và làm đồ
án tốt nghiệp. Chúng tôi biên soạn giáo trình "Nền và Móng" dựa theo chương trình môn học
đã được phê duyệt trong kế hoạch đào tạo của nhà trường. Quá trình biên soạn chúng tôi đã
bám sát vào các "Tiêu chuẩn kỹ thuật công trình giao thông đường bộ" mới ban hành và mục
tiêu, yêu cầu đào tạo đặt ra cùng những tài liệu và kinh nghiệm giảng dạy trong những năm
trước đây của nhà trường.
Toàn bộ cuốn giáo trình "Nền và Móng" gồm bài mở đầu và 4 chương với những nội
dung cơ bản về tính toán và kỹ thuật xây dựng móng. Mỗi loại móng chúng tôi chỉ đề cập đến
những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chủ yếu trong tính toán, những công nghệ thi công
chủ yếu ; phân tích ưu, nhược điểm và phạm vị sử dụng. Cho nên trong giáo trình đã sử dụng
nhiều bảng biểu và hình vẽ để khái quát những phương pháp tính toán và mô tả kỹ thuật cơ
bản cùng một số trang bị thi công chủ yếu tạo thuận lợi trong khi học tập và nghiên cứu nội
dung môn học.
Trong suốt quá trình biên soạn chúng tôi đã nhận được nhiều sự tham gia góp ý quý
báu của các đồng chí là giáo viên và cán bộ thi công lâu năm có nhiều ki...
3
MC LC
Ni dung
Trang
Li nói đầu 4
M đầu 5
Chương 1. MÓNG NÔNG TRÊN NN THIÊN NHIÊN
1.1. Khái nim chung 7
1.2. Vt liu làm ng 7
1.3. Cu to móng nông 8
1.4. Tính toán thiết kế móng nông 10
1.5. Thi công móng nông 25
Câu hi ôn tp 51
Bài tp 52
Nhim v bài tp ln 54
Chương 2. MÓNG CC
2.1. Khái nim chung v móng cc 56
2.2. Các loi cc dùng trong móng cc 57
2.3. Cu to b cc 66
2.4. Các thiết b thi công móng cc 67
2.5. Thi công móng cc 77
2.6. Xác định sc chu ti ca cc, chn búa đóng cc 86
Câu hi ôn tp 99
Nhim v
b
à
i t
p l
n 100
Chương 3. MÓNG SÂU
3.1. Móng giếng chìm 101
3.2. Móng cc ng 108
3.3. Móng cc nhi 117
Câu hi ôn tp 118
Chương 4. MT S GII PHÁP X LÝ NN ĐẤT YU
4.1. Khái nim chung 119
4.2. Nén cht bng phương pháp cơ hc 119
4.3. Nén trước bng c kết - thoát nước 127
4.4. Phương pháp phn áp 129
4.5. Các phương pháp ci to đất 131
Câu hi ôn tp 134
TÀI LIU THAM KHO
135
LI NÓI ĐẦU
Nn và Móng là mt trong nhng b phn thiết yếu ca các công trình xây dng gn
lin vi nn đất. Khi tính toán thiết kế và c khi xây dng đòi hi chúng ta đều phi nghiên
Giáo trình môn Nền và móng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình môn Nền và móng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
130 Vietnamese
Giáo trình môn Nền và móng 9 10 244