Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Nguyên Lý máy

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyên Lý Máy

Giáo trình

NGUYÊN LÝ MÁY

GV.Phạm Thanh Tuấn

GV.Phạm Thanh Tuấn

1

Nguyên Lý Máy

GV.Phạm Thanh Tuấn

2

Nguyên Lý Máy

CHƯƠNG 1 CẤU TẠO CƠ CẤU
I. Khái niệm cơ bản
1. Chi tiết máy và khâu
-

Chi tiết máy (tiết máy): là một bộ phập của máy mà không thể tách rời
được nữa. Máy thì gồm nhiều tiết hay bộ phận của máy lắp với nhau tạo
thành một hệ thống nhất nào đó.

-

Khâu: trong cơ cấu và máy, toàn bộ những bộ phận có chuyển động tương
đối so với bộ phận khác gọi là khâu.

2. Thành phần khớp động và khớp động
-

Bậc tự do của khâu

+ Một khả năng chuyển động độc lập đối với một hệ qui chiếu  một bậc tự
do
+ Giữa hai khâu trong mặt phẳng  3 bậc tự do: Tx, Ty, Qz
+ Giữa hai khâu trong không gian  6 bậc tự do: Tx, Ty, Tz, Qx, Qy, Qz

GV.Phạm Thanh Tuấn

3

Nguyên Lý Máy

-

Nối động: để tạo thành cơ cấu, các
khâu không thể rời nhau mà phải
được liên kết với nhau theo một qui
cách xác định nào đó, sao cho khi
nối với nhau các khâu vẫn còn khả
năng chuyển động tương đối  nối
động các khâu

Thành phần khớp động, khớp động
+ Khi nối động, các khâu sẽ có thành phần tiếp xúc nhau. Toàn bộ chỗ tiếp xúc
giữa hai khâu gọi là một thành phần khớp động.
+ Hai thành phần khớp động trong một ghép nối động hai khâu hình thành nên
một khớp động.

3. Phân loại khớp động
-

Theo số bậc tự do bị hạn chế: Khớp động loại k hạn chế k bậc tự do hay
có k ràng buộc

GV.Phạm Thanh Tuấn

4

Nguyên Lý Máy
-

Theo đặc điểm tiếp xúc.

+ Khớp cao: thành phần khớp động là điểm hay đường

+ Khớp thấp: thành phần khớp động là mặt

4. Lược đồ
 Để thuận tiện cho việc nghiên cứu,
các khớp được biễu diễn trên
những hình vẽ bằng những lược
đồ qui ước.
 Các khâu cũng được thể hiện qua

các lược đồ đơn giản gọi là lược
đồ khâu.

 Trên lược đồ khâu phải thể hiện
đầy đủ các khớp chuyển động,
các kích thước có ảnh hưởng đến
chuyển động của khâu và chuyển
động của cơ cấu.
 Chuỗi động: nhiều khâu nối với
nhau tạo thành một chuỗi động
 Phân loại chuỗi động:

• Chuỗi động kín
• Chuỗi động hở
• Chuỗi động phẳng
• Chuỗi động không gian
GV.Phạm Thanh Tuấn

5

Nguyên Lý Máy

ur

ω
C

ur
ur
=ω
ω
1 +
C1

?

//O1O

?

ur
ω1

ur

ur

ur

ωC =ω2 +ωC 2

//OA  giải được ?
?

?

?

//OO2 //OB  giải?

?

?

ur ur
ur ur
chωur2 ω1 + ω C1 = ω 2 + ω C 2 : ω1cosα +ωC1cosβ =ω2
ur ur
ur ur
chωur1 ω1 + ω C1 = ω 2 + ω C 2 : ωC1 =ω2 cosβ

(
(

)
)

Mặt khác

cosβ =sinα cosϕ1

Do đó

i12

III.

ω1 1 − sin 2 α cos 2ϕ1
=
ω2
cosα

Hệ số dao động

ω 1 − sin 2 α cos 2ϕ1
cosα
i12 � 1 =
� ω2 =
ω1
ω2
cosα
1...
Nguyên Lý Máy
Giáo trình
NGUYÊN LÝ MÁY
GV.Ph m Thanh Tu n
GV.Ph m Thanh Tu n
1
Giáo trình Nguyên Lý máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Nguyên Lý máy - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo trình Nguyên Lý máy 9 10 620