Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quy hoạch môi trường

Được đăng lên bởi kimvui1404
Số trang: 210 trang   |   Lượt xem: 3152 lần   |   Lượt tải: 4 lần
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

VŨ QUYẾT THẮNG

GIÁO TRÌNH

QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG

Hà Nội, 4-2003

MỤC LỤC
Phần I. Phương pháp luận quy hoạch môi trường .......................................................... 5
Chương 1. Môi trường............................................................................................................. 5

1.1. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên .......................................... 5
1.2. Sinh quyển - hợp phần chính của môi trường toàn cầu ................ 7
1.3. Các chức năng của môi trường .................................................. 11
1.4. Tác động của con người đến môi trường ................................... 11
1.5. Quản lý môi trường cho phát triển bền vững ............................. 17
1.6. Quan điểm hệ thống trong nghiên cứu môi trường..................... 20
Chương 2. Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường ............................................27

2.1. Khái niệm Quy hoạch ................................................................ 27
2.2. Quy hoạch môi trường............................................................... 33
2.3. Quy trình quy hoạch môi trường................................................ 40
2.4. Vị trí của quy hoạch trong công tác quản lý môi trường ............ 41
2.5. Cơ sở pháp lý của quy hoạch môi trường ở Việt nam ................ 42
2.6. Tiếp cận sinh thái học trong Quy hoạch Môi trường ................. 43
2.7. Các đặc điểm của QHMT .......................................................... 52
2.8. Nguyên tắc quy hoạch môi trường ............................................. 53
Chương 3. Nội dung Quy Hoạch Môi Trường .......................................................................56

3.1. Đánh giá hiện trạng môi trường ................................................. 56
3.2. Đánh giá tác động môi trường các dự án phát triển và dự báo các
biến đổi môi trường.......................................................................... 71
3.3. Phác thảo quy hoạch .................................................................. 72
3.3.1. Xác định vấn đề tài nguyên môi trường then chốt ........ 72
3.3.2. Thiết lập mục tiêu môi trường...................................... 74
3.3.3. Đề xuất giải pháp ......................................................... 77
3.3.4. Đánh giá phương án ..................................................... 82
3.4. Thực hiện và giám sát quy hoạch.............................................
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC T NHIÊN
VŨ QUYẾT THẮNG
GIÁO TRÌNH
Q U Y H O C H M Ô I T R Ư N G
Ni, 4-2003
Giáo trình quy hoạch môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quy hoạch môi trường - Người đăng: kimvui1404
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
210 Vietnamese
Giáo trình quy hoạch môi trường 9 10 489