Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 PGS.TS. Trần Đức Viên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 645 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh Lâm

Trường đại học nông nghiệp I Hà Nội

GIÁO TRÌNH SINH THÁI HỌC
ĐỒNG RUỘNG

 2008.

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O

TR¦êNG §¹I HäC N¤NG NGHIÖP I
PGS.TS. trÇn ®øc viªn - ts. nguyÔn thanh l©m
Chñ biªn: PGS.TS. trÇn ®øc viªn

gi¸o tr×nh

sinh th¸i häc ®ång ruéng

NHµ XUÊT B¶N N¤NG NGHIÖP
Hµ NéI - 2006
1

LỜI NÓI ÐẦU

T

rong các hệ sinh thái lục địa thì hệ sinh thái đồng ruộng là nơi có biến
đổi tự nhiên sâu sắc nhất kể từ khi có loài người đến nay. Trong lịch
sử phát triển của sinh thái học, bộ môn được phát triển đầu tiên là sinh
thái học liên hệ với rừng, sau đó với đồng cỏ, ao hồ, sau cùng mới xây dựng được
sinh thái học liên quan với đồng ruộng. Loài người bắt đầu làm ruộng vào cuối
thời đại đồ đá cũ (trước công nguyên khoảng 7.000 năm), so với lịch sử lâu dài
một triệu năm của loài người thì phải nói là khá gần. Trong quá trình phát triển
nông nghiệp, trí tuệ loài người không dừng lại ở việc điều khiển môi trường sống
cho cây trồng, mà còn tiến lên điều khiển di truyền của thực vật.
Sự phát triển của nông nghiệp hiện đại đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết.
Khuynh hướng tăng việc đầu tư, thực chất là sự đầu tư năng lượng hoá thạch, để
thay thế dần cho các nguồn lợi tự nhiên đã làm môi trường sống bị hủy hoại. Do
đấy, cần phải phát triển một nền nông nghiệp dựa nhiều hơn vào việc khai thác
hợp lý các nguồn lợi tự nhiên của hệ sinh thái và bảo vệ môi trường sống. Ðó là
nhiệm vụ số một của sinh thái học nông nghiệp - cơ sở của việc bố trí cơ cấu cây
trồng và vật nuôi hợp lý ở các vùng sản xuất nông nghiệp.
Sự phát triển kinh tế - xã hội đặt ra yêu cầu ngành nông nghiệp phải phấn đấu
để tăng năng suất cây trồng hơn nữa. Ruộng cây trồng năng suất cao là một hệ
sinh thái hoạt động hài hoà, đạt được sự cân đối giữa các yếu tố cấu thành nó. Do
đấy, thực chất của kỹ thuật tăng năng suất cây trồng là kỹ thuật điều khiển sự hoạt
động của hệ sinh thái đồng ruộng năng suất cao.
Giáo trình "Sinh thái học đồng ruộng" bao gồm 5 chương. Chương I cung
cấp khái niệm chung về hệ sinh thái đồng ruộng. Chương II mô tả cấu trúc và chức
năng của hệ sinh thái đồng ruộng. Chương III mô tả sự vận động của hệ sinh thái
đồng ruộng liên quan đến các nhân tố ánh sáng, đất đai, cây trồng, cỏ dại, tuần
hoàn vật chất và phân bón. Chương IV giới thiệu các biện pháp điều khiển hệ sinh
thái đồng ruộng. Chương V giúp cho người học, đặc biệt là sinh viên sau đại học
hệ thống hoá các khối kiến thức đã học và các kỹ thuật học hệ thống của hệ sinh
thái đồ...
Trn Đức Viên, Nguyn Thanh Lâm
Trường đại hc nông nghip I Hà Ni
GIÁO TRÌNH SINH THÁI HC
ĐỒNG RUNG
WWW.THUQUAN.NET, 2008.
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 PGS.TS. Trần Đức Viên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 PGS.TS. Trần Đức Viên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Giáo trình Sinh thái học đồng ruộng: Phần 1 PGS.TS. Trần Đức Viên 9 10 631