Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH ĐHTL

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 133 trang   |   Lượt xem: 10821 lần   |   Lượt tải: 21 lần
ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Bộ môn Thuỷ văn – Tài nguyên nước

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH
Chương 4
Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế
Thạc sỹ. Nguyễn Mạnh Minh Toàn
toan@wru.edu.vn

THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH – CHƯƠNG 4

Nội dung chương 4
I

Nhiệm vụ và nội dung tính toán các đặc trưng TVTK

II

Tính toán các đặc trưng dòng chảy năm thiết kế

III

Tính toán dòng chảy lũ thiết kế

I. Nhiệm vụ và nội dung
 Nhiệm vụ tính toán thuỷ văn phục vụ thuỷ lợi chủ yếu

gồm 2 loại:
Loại I: Tính toán thuỷ văn phục vụ cho quy hoạch thuỷ
lợi, giao thông cấp huyện, tỉnh và quy hoạch trị thuỷ,
khai thác lòng sông. Tính toán thuỷ văn ở đây nhằm cung
cấp các căn cứ về nguồn nước cả định tính lẫn định lượng
các đặc trưng và sự biểu diễn của chúng theo không gian
và thời gian.
 Loại II: Tính toán thuỷ văn phục vụ xây dựng công trình
thuỷ lợi., giao thông


I. Nhiệm vụ và nội dung
Cụ thể tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế:
 Dòng chảy năm thiết kế là căn cứ để hoạch định phương án quy hoạch và
xác định quy mô kích thước của công trình nhằm đảm bảo về mặt cấp nước
 Trị số (lượng) dòng chảy năm thiết kế
 Phân phối dòng chảy năm thiết kế
 Dòng chảy lũ thiết kế là căn cứ để xác định quy mô kích thước của các công
trình nhằm đảm bảo an toàn về mặt phòng lũ và chống lũ.
 Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế
 Tổng lượng lũ thiết kế
 Đường quá trình lũ thiết kế
 Dòng chảy kiệt thiết kế
 Lưu lượng nhỏ nhất năm, tháng, thời kỳ kiệt thiết kế
 Dòng chảy bùn cát
 Làm căn cứ tính toán bồi lắng hồ chứa
 Mực nước triều thiết kế
 Làm căn cứ để xác định quy mô kích thước các công trình vùng ảnh
hưởng triều

II. Tính toán các đặc trưng dòng chảy
năm thiết kế
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Khái niệm về dòng chảy năm và dòng chảy năm thiết
kế
Mục đích và nội dung tính toán
Tính toán lượng dòng chảy năm thiết kế khi có đủ tài
liệu
Tính toán lượng dòng chảy năm thiết kế khi có ít tài
liệu
Tính toán lượng dòng chảy năm thiết kế khi không
có tài liệu
Phân phối dòng chảy năm thiết kế
12/01/2013

1. Khái niệm về dòng chảy năm và
dòng chảy năm thiết kế
a. Khái niệm về dòng chảy năm
a1.Khái niệm dòng chảy năm
a2. Các đại lượng biểu thị lượng dòng chảy năm
a3. Khái niệm về dòng chảy chuẩn
a4. Sự thay đổi dòng chảy trong năm – Phân phối dòng
chảy năm
a5.Sự thay đổi dòng chảy trong nhiều năm

b. Khái niệm về dòng chảy năm thiết kế
b1. Tần suất đảm bảo cấp nước và tần suất thiết kế
b2. Khái niệm dòng chảy năm thiết kế
12/01/2013

a. Khái niệm về dòng chảy năm
a1. Khái niệm dòng chảy năm:
 Dòng chảy năm là lượng dòng chảy...
Thạc sỹ. Nguyễn Mạnh Minh Toàn
toan@wru.edu.vn
THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH
Chương 4
Tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế
ĐI HC THY LI
B môn Thu văn – Tài nguyên c
GIÁO TRÌNH THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH ĐHTL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH ĐHTL - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
133 Vietnamese
GIÁO TRÌNH THUỶ VĂN CÔNG TRÌNH ĐHTL 9 10 484