Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều

Được đăng lên bởi Lâm Phúc Cường
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 9470 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Ch¬ng VII: TÝNH TO¸N nh to¸n thuû v¨n vïng s«ng...

CHƯƠNG VII

CHƯƠNG VII

TÝnh to¸n thuû v¨n vïng s«ng
¶nh hëng thuû triÒu
7.1. Mét sè kiÕn thøc vÒ thuû triÒu
7.1.1. Khái niệm về thuỷ triều
7.1.1.1. Thuỷ triều
Thuỷ triều là hiện tượng sóng của nước biển dưới tác động của các lực gây ra bởi mặt
trăng, mặt trời và các hành tinh khác lên các chất điểm nước trên đại dương. Dưới tác động
của các lực trên, nước trên đại dương dâng lên tạo thành các sóng nước di chuyển trên đại
dương tạo hình thành sự chuyển động tương đối giữa trái đất, mặt trăng, mặt trời và các
hành tinh khác. Sự chuyển động của mặt trăng xung quanh trái đất và của hệ thống mặt
trăng - trái đất xung quanh mặt trời có tính chu kỳ, kéo theo sự xuất hiện có chu kỳ của
sóng nước trên đại dương. Các sóng nước tạo ra do hiện tượng trên được gọi là sóng triều.
Sự di chuyển có chu kỳ của các sóng triều gây ra hiện tượng lên xuống có chu kỳ của
mực nước biển tại một vị trí quan trắc. Bởi vậy, có thể coi thuỷ triều là hiện tượng dao
động có chu kỳ của mực nước biển tại vị trí quan trắc.
7.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của thuỷ triều
1) Mực nước triều: là cao trình mực nước biển hoặc sông có ảnh hưởng thuỷ triều so
với mặt chuẩn tại một vị trí quan trắc nào đó, thường được ký hiệu là Z.
2) Quá trình mực nước triều: là đồ thị của quá trình thay đổi mực nước triều theo thời
gian t, được ký hiệu là Z(t). Như vậy mực nước triều là hàm của thời gian, được biểu thị
bằng đường cong Z = Z(t).
Trên đường quá trình mực nước triều có các pha triều lên (còn gọi là triều dâng), triều
xuống (triều rút), cùng các đặc trưng đỉnh và chân triều.

31

giGi¸o tr×nh thuû v¨n c«ng tr×nh

Thời kỳ liên tục trong đó dZ/dt > 0 gọi là pha triều lên, ngược lại là pha triều xuống.
Đỉnh triều là điểm chuyển tiếp giữa pha triều lên và pha triều xuống, còn chân triều là điểm
chuyển tiếp giữa pha triều xuống và pha triều lên. Tại các đỉnh và chân triều có dZ/dt = 0.
3) Mực nước đỉnh triều và chân triều: là mực nước tương ứng với đỉnh và chân triều.
Nếu trong một ngày đêm có một lần triều lên, một lần triều xuống sẽ tương ứng có một
mực nước đỉnh triều và một mực nước chân triều. Nếu trong một ngày đêm có hai lần triều
lên, hai lần triều xuống, sẽ tồn tại trên đường quá trình triều hai đỉnh và hai chân triều.
Trong trường hợp một ngày đêm có hai đỉnh và hai chân triều, sẽ có một đỉnh triều cao và
một đỉnh triều thấp, một chân triều cao và một chân triều thấp (xem hình 7-1).
4) Biên độ triều và chu kỳ triều
Biên độ mực nước triều là chên...
Ch¬ng VII: NH TO¸N nh to¸n thuû v¨n vïng s«ng...
CHƯƠNG VII
CHƯƠNG VII
TÝnh to¸n thuû v¨n vïng s«ng
¶nh hëng thuû triÒu
7.1. Mét sè kiÕn thøc vÒ thuû triÒu
7.1.1. Khái niệm về thuỷ triều
7.1.1.1. Thuỷ triều
Thuỷ triều hiện tượng sóng củaớc biển dưới tác động của các lực gây ra bởi mặt
trăng, mặt trời và các hành tinh khác lên các chất điểm nước trên đại dương. Dưới tác động
của các lực trên, nước trên đại dương dâng lên tạo thành các sóng nước di chuyển trên đại
dương tạo hình thành sự chuyển động tương đối giữa trái đất, mặt trăng, mặt trời các
hành tinh khác. Sự chuyển động của mặt trăng xung quanh trái đất của hệ thống mặt
trăng - trái đất xung quanh mặt trời tính chu kỳ, kéo theo sự xuất hiện chu kỳ của
sóng nước trên đại dương. Các sóng nước tạo ra do hiện tượng trên được gọi là sóng triều.
Sự di chuyển có chu kỳ của các sóng triều gây ra hiện tượng lên xuống chu kỳ của
mực ớc biển tại một vị trí quan trắc. Bởi vậy, thể coi thuỷ triều hiện tượng dao
động có chu kỳ của mực nước biển tại vị trí quan trắc.
7.1.1.2. Các đặc trưng cơ bản của thuỷ triều
1) Mực nước triều: cao trình mực nước biển hoặc sông ảnh hưởng thuỷ triều so
với mặt chuẩn tại một vị trí quan trắc nào đó, thường được ký hiệu là Z.
2) Quá trình mực nước triều: đồ thị của quá trình thay đổi mực nước triều theo thời
gian t, được hiệu Z(t). Như vậy mực ớc triều hàm của thời gian, được biểu thị
bằng đường cong Z = Z(t).
Trên đường quá trình mực nước triều có các pha triều lên (còn gọi là triều dâng), triều
xuống (triều rút), cùng các đặc trưng đỉnh và chân triều.
31
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều - Người đăng: Lâm Phúc Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giáo trình Thuỷ văn công trình - Tính toán thủy văn vùng sông ảnh hưởng thủy triều 9 10 750