Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Vẽ kỹ thuật

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
EÎ KYÎ THUÁÛT
DUÌNG CHO SINH VIÃN CAÏC NGAÌNH
XÁY DÆÛNG VAÌ KIÃÚN TRUÏC

BAÏCH KHOA ÂAÌ NÀÔNG - 2006

2

MỤC LỤC
Chương 1:
BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP
§1.Khái niệm chung
§2.Cách biểu diễn các loại thép hình
§3.Các hình thức lắp nối của kết cấu thép
§4.Đặc điểm của bản vẽ kết cấu thép
§5.Giới thiệu một số bản vẽ kết cấu thép và trình tự biểu diễn

03
03
05
08
11

Chương 2:
BẢN VẼ KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
§1.Khái niệm chung
§2.Các loại cốt thép
§3.Các qui định và ký hiệu qui ước dùng trên bản vẽ BTCT
§4.Cách đọc và vẽ bản vẽ BTCT

21
21
22
25

Chương 3:
BẢN VẼ KẾT CẤU GỖ
§1.Khái niệm chung
§2.Các hình thức lắp nối của kết cấu gỗ
§3.Nội dung và đặc điểm kết cấu gỗ
§4.Trình tự thiết lập bản vẽ kết cấu gỗ

32
32
35
41

Chương 4:
BẢN VẼ NHÀ
§1.Khái niệm chung
§2.Mặt bằng toàn thể
§3.Các hình biểu diễn của một ngôi nhà
§4.Bản vẽ nhà công nghiệp
§5.Trình tự thiết lập bản vẽ nhà

44
47
48
55
58

Chương 5:
BẢN VẼ CÔNG TRÌNH CẦU
§1.Khái niệm chung
§2.Các loại bản vẽ công trình cầu

62
66

2

VẼ XÂY DỰNG
Trong phần này chúng ta sẽ vận dụng những khái niệm đã học ở phần
trước như các quy định về hình biểu diễn, về nét vẽ, vẽ ghi kích thước ...
vào việc biểu diễn các kết cấu công trình và các công trình xây dựng .
Các kết cấu công trình có nhiều dạng phức tạp , nhưng nói chung có
thể quy về mấy loại sau:
-Kết cấu thép
-Kết cấu bê tông cốt thép
-Kết cấu gỗ
Sau khi đã biết cách biểu diễn các kết cấu , chúng ta sẽ nghiên cứu
cách thể hiện một công trình .Chúng ta không đi sâu vào các vấn đề chuyên
môn của các công trình , mà chỉ nghiên cứu các quy tắc thiết lập bản vẽ ,
các yêu câù đối với bản vẽ trong từng giai đoạn thiết kế .
Chương 1:

BẢN VẼ KẾT CẤU THÉP

§1. KHÁI NIỆM CHUNG
Kết cấu thép là kết cấu do các thanh thép hình và các bản thép hoặc vỏ
mỏng kim loại ghép lại với nhau bằng nhiều hình thức lắp nối . Đó là loại
kết cấu được dùng rộng rãi trong xây dựng .
Trong kết cấu thép thường có hai loại kết cấu : hệ thanh và hệ vỏ .
-Hệ thanh gồm các yếu tố cơ bản là dầm, cột, dàn... được dùng để làm
khung nhà , nhịp cầu ...
-Hệ vỏ gồm các vỏ mỏng bằng kim loại ghép lại với nhau để làm các
thùng chứa , nồi hơi , ống dẫn ...
Thi công kết cấu thép thường chia ra làm hai giai đoạn : chế tạo ở
công xưởng và ở lắp ráp hiện trường . Như vậy trong bản vẽ thi công , ngoài
việc ghi đầy đủ kích thước , còn cần ghi các kí hiệu chỉ rõ việc lắp ráp tiến
hành ở công xưởng hay ở hiện trường .
§2. CÁCH BIỂU DIỄN CÁC LOẠI THÉP HÌNH
Thép hình gồm mấy loại chính sau :
I. THÉP GÓC ( hay thép chữ L)
H...
EÎ KYÎ THUÁÛT
2
DUÌNG CHO SINH VIÃN CAÏC NGAÌNH
XÁY DÆÛNG VAÌ KIÃÚN TRUÏC
BAÏCH KHOA ÂAÌÔNG - 2006
Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Vẽ kỹ thuật - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình Vẽ kỹ thuật 9 10 786