Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xác xuất thống kê

Được đăng lên bởi lovely7777
Số trang: 250 trang   |   Lượt xem: 7577 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Xác suất thống kê

Trần Mạnh Hân – Nguyễn Đình Thi

Chương 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT
1.1. GIẢI TÍCH KẾT HỢP
Trong thực tế, ta cần phải chia một tập hợp các phần tử thành những nhóm theo
một số tính chất nào đó, và tính số nhóm tạo thành.
Xét 2 nhóm có cùng số phần tử, ta nói rằng 2 nhóm đó khác nhau nếu giữa chúng
có ít nhất một phần tử khác nhau hoặc cách sắp xếp giữa các phần tử trong chúng là
khác nhau. Những nhóm như vậy ta gọi là nhóm có phân biệt thứ tự (gọi tắt là nhóm
có thứ tự).
Xét 2 nhóm có cùng số phần tử, ta nói rằng 2 nhóm đó khác nhau nếu giữa chúng
có ít nhất một phần tử khác nhau, còn cách sắp xếp giữa các phần tử trong chúng có
thể là khác nhau. Những nhóm như vậy ta gọi là nhóm không phân biệt thứ tự (gọi tắt
là nhóm không có thứ tự).
1.1.1 Quy tắc đếm
Quy tắc cộng
Để hoàn thành công việc A, ta có k khả năng (KN). Trong đó:
KN 1: có n1 cách hoàn thành công việc A.
KN 2: có n2 cách hoàn thành công việc A.
KN 3: có n3 cách hoàn thành công việc A.
..................................................................
KN k: có nk cách hoàn thành công việc A.
Suy ra: Số cách để hoàn thành công việc A là (n1 + n2 + n3 + . . . + nk ) cách
Lưu ý: Chỉ cần thực hiện 1 trong các khả năng trên thì công việc A đã được hoàn
thành.
Ví dụ 1: Một nhóm có 15 sinh viên nam và 10 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên từ
nhóm đó ra một sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?
Giải:
Công việc của ta là chọn 1 sinh viên, công việc này có 2 khả năng để hoàn thành:
1

Xác suất thống kê

Trần Mạnh Hân – Nguyễn Đình Thi

- KN 1: Chọn 1 sinh viên nam, có 15 cách chọn.
- KN 2: Chọn 1 sinh viên nữ, có 10 cách chọn.
Rõ ràng, công việc chính của ta là chọn ra 1 sinh viên, do đó chỉ cần 1 trong 2
khả năng trên xảy ra thì công việc của ta đã hoàn thành. Vậy, ta sử dụng quy tắc cộng:
Số cách để hoàn thành công việc trên là: n = 15 + 10 = 25 cách
Quy tắc nhân
Để hoàn thành công việc A, ta phải trải qua k bước ( k giai đoạn). Trong đó:
Bước 1: có n1 cách hoàn thành bước 1.
Bước 2: có n2 cách hoàn thành bước 2.
Bước 3: có n3 cách hoàn thành bước 3.
..................................................................
Bước k: có nk cách hoàn thành bước thứ k.
Suy ra: Số cách để hoàn thành công việc A là (n1 . n2 . n3 . . . nk ) cách
Lưu ý: Để hoàn thành công việc A, ở đây ta phải thực hiện tất cả các bước trên
thì công việc A mới hoàn thành.
Ví dụ 2: Để đi từ A tới C, bắt buộc ta phải đi qua B. Có 2 cách đi từ A đến B và
có 3 cách đi từ B tới C. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ A đến C ?...
Xác suất thống kê Trần Mạnh Hân – Nguyễn Đình Thi
1
Chương 1: BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT
1.1. GIẢI TÍCH KẾT HỢP
Trong thực tế, ta cần phải chia một tập hợp các phần tử thành những nhóm theo
một số tính chất nào đó, và tính số nhóm tạo thành.
Xét 2 nhóm có cùng số phần tử, ta nói rằng 2 nhóm đó khác nhau nếu giữa chúng
ít nhất một phần tử khác nhau hoặc cách sắp xếp giữa các phần tử trong chúng
khác nhau. Những nhóm nvậy ta gọi là nhóm có phân biệt thứ tự (gọi tắt là nhóm
thứ tự).
Xét 2 nhóm có cùng số phần tử, ta nói rằng 2 nhóm đó khác nhau nếu giữa chúng
ít nhất một phần tử khác nhau, còn cách sắp xếp giữa các phần tử trong chúng
thể là khác nhau. Những nhóm như vậy ta gọi là nhóm không phân biệt thứ tự (gọi tắt
là nhóm không có thứ tự).
1.1.1 Quy tắc đếm
Quy tắc cộng
Để hoàn thành công việc A, ta có k khả năng (KN). Trong đó:
KN 1: có n
1
cách hoàn thành công việc A.
KN 2: có n
2
cách hoàn thành công việc A.
KN 3: có n
3
cách hoàn thành công việc A.
..................................................................
KN k: có n
k
cách hoàn thành công việc A.
Suy ra: Số cách để hoàn thành công việc A là (n
1
+ n
2
+ n
3
+ . . . + n
k
) cách
Lưu ý: Chỉ cần thực hiện 1 trong các khả năng trên thì công việc A đã được hoàn
thành.
Ví dụ 1: Một nhóm có 15 sinh viên nam và 10 sinh viên nữ. Chọn ngẫu nhiên từ
nhóm đó ra một sinh viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ?
Giải:
Công việc của ta là chọn 1 sinh viên, công việc này có 2 kh năng để hoàn thành:
Giáo trình xác xuất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xác xuất thống kê - Người đăng: lovely7777
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
250 Vietnamese
Giáo trình xác xuất thống kê 9 10 547