Ktl-icon-tai-lieu

GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÀNH GIAO DỤC

Được đăng lên bởi Khoa Van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG THCS TT LA HÀ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

La Hà, ngày 10 tháng 9 năm 2015

BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA
NĂM HỌC 2015 - 2016
Tên đơn vị : Trường THCS TT La Hà
Tình hình của đơn vị trong năm học :
- Tổng số CBVC :
44/27 nữ
- Tổng số tập thể ( tổ ) trong đơn vị : 03 ( Tổ KHTN – Tổ KHXH – Tổ HCQT )
- Tổng số học sinh :
692 em – 336 nữ

NỘI DUNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA
1. Các chỉ tiêu đăng ký đạt được trong năm học :
a/ Chỉ tiêu về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, chấp hành các quy định của ngành, của đơn vị :
 Cán bộ - giáo viên :
- 100% CBVC không ngừng học tập và nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương
đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy
định của ngành và Quy chế của cơ quan.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa.
- Thực hiện nghiêm túc chính sách kế hoạch hóa gia đình, không có CBVC sinh
con thứ 3.
- CBVC thực hiện tốt về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng
chống các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
 Học sinh :
HK : Trên 97% khá tốt, không có học sinh yếu. Không vi phạm pháp luật, vi
phạm giao thông.
 Cơ quan : Đạt cơ quan văn hóa 2015.
b/ Chỉ tiêu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao :
- Mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao 100% HS 11 tuổi vào lớp 6.Hiệu suất đào
tạo bậc học :
+ 100% CBVC thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “ Hai không “ trong
giáo dục. Đặc biệt nói không với vi phạm đạo đức Nhà giáo, nói không với ngồi
nhầm lớp. Phấn đấu giữ vững sỉ số, hạ thấp tỉ lệ HS yếu so với đầu năm . Thực

hiện tốt Quyết định 14/2007/QĐ – BGDĐT. Chỉ thị 06/TW ngày 07/01/2006 của
Bộ Chính trị, chỉ thị số 33/2006 của Thủ tướng Chính phủ.
+ CBVC : Xuất sắc : trên 90%, trung bình, yếu không có.
- Chỉ tiêu về công tác giáo dục : Đạt chuẩn PCGDTHCS năm học 2015 2016
- Chỉ tiêu về xây dựng cơ sở vật chất :
+ Tiếp tục bảo quản, sử dụng thực sự hiệu quả cơ sở vật chất.
+ Củng cố sân chơi, bãi tập, chăm sóc cây cảnh, cây bóng mát tạo quang
cảnh sư phạm xanh, sạch, đẹp hơn.
- Chỉ tiêu về đội ngũ trên chuẩn đạt 75%, đạt chuẩn 100%.
- Chỉ tiêu về xây dựng trường chuẩn quốc gia : Ngoài các chỉ tiêu đã đạt cần củng
cố và nâng cao về mặt chất lượng, đơn vị tiếp tục tham mưu với địa phương để mở
rộng mặt bằng tăng diện tích trường học.
- Chỉ tiêu về chất lượng học lực :
+ Học sinh giỏi : trên 18%
+ Học sinh khá : trên 36%
+ Học sinh yếu : dưới 5%
+ Học sinh kém...
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LA HÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG THCS TT LA HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
La Hà, ngày 10 tháng 9 năm 2015
BẢNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA
NĂM HỌC 2015 - 2016
Tên đơn vị : Trường THCS TT La Hà
Tình hình của đơn vị trong năm học :
- Tổng số CBVC : 44/27 nữ
- Tổng số tập thể ( tổ ) trong đơn vị : 03 ( Tổ KHTN – Tổ KHXH – Tổ HCQT )
- Tổng số học sinh : 692 em – 336 nữ
NỘI DUNG ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA
1. Các chỉ tiêu đăng ký đạt được trong năm học :
a/ Chỉ tiêu về chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước, chấp hành các quy định của ngành, của đơn vị :
Cán bộ - giáo viên :
- 100% CBVC không ngừng học tập nghiêm túc thực hiện tốt các chủ trương
đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy
định của ngành và Quy chế của cơ quan.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu xây dựng cơ quan văn hóa, gia đình văn hóa.
- Thực hiện nghiêm túc chính sách kế hoạch hóa gia đình, không CBVC sinh
con thứ 3.
- CBVC thực hiện tốt về an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng
chống các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Học sinh :
HK : Trên 97% k tốt, không học sinh yếu. Không vi phạm pháp luật, vi
phạm giao thông.
Cơ quan : Đạt cơ quan văn hóa 2015.
b/ Chỉ tiêu, mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao :
- Mức độ hoàn thành chỉ tiêu được giao 100% HS 11 tuổi vào lớp 6.Hiệu suất đào
tạo bậc học :
+ 100% CBVC thực hiện nghiêm túc cuộc vận động Hai không trong
giáo dục. Đặc biệt nói không với vi phạm đạo đức Nhà giáo, nói không với ngồi
nhầm lớp. Phấn đấu gi vững sỉ số, hạ thấp t l HS yếu so với đầu m . Thực
GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÀNH GIAO DỤC - Trang 2
GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÀNH GIAO DỤC - Người đăng: Khoa Van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
GIAO ƯỚC THI ĐUA NGÀNH GIAO DỤC 9 10 953