Ktl-icon-tai-lieu

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG

Được đăng lên bởi dung-truong-van1
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1960 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt hµng
KÝnh göi:

Sè: ………/H§ VP Lª Lîi
- Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức
- Phòng kế to¸n Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức

Tên tôi là: - Trương Văn Dũng
- Hoàng Quốc Huân
- Bộ phận công tác: VP Lª Lîi
Căn cứ vào nhu cầu của: C¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn HËu Léc
Tôi xin đề nghị Công ty xuất hóa đơn cho một số mặt hàng với đơn giá cụ thể như sau:
§¬n gi¸ Thµnh tiÒn
TT
Tªn Hµng, quy c¸ch s¶n phÈm
§VT
sl
(VN§)
(VN§)
I
Trêng TH Phó Léc
1
Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
Bé
14
910.000
12.740.000
Bµn
ghÕ
gi¸o
viªn
H-BV2M
+
HG§01M
(M97)
2
Bé
7
1.320.000
9.240.000
3

Cíc v/c (kÕt hîp)

ChuyÕn

1

300.000

300.000
22.280.000

Bé

27

910.000

24.570.000

ChuyÕn

1

300.000

300.000

Céng tæng
II
1
2

Trêng TH Hng Léc 1
Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
Cíc v/c (kÕt hîp)
Céng tæng

24.870.000

2

Trêng TH Quang Léc
Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
Bµn ghÕ gi¸o viªn H-BV2M + HG§01M (M97)

3

Cíc v/c (kÕt hîp)

IV
1
2

Céng tæng
Trêng TH Mü Léc
Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
Bµn ghÕ gi¸o viªn H-BV2M + HG§01M (M97)

3

GhÕ gi¸o viªn HG§01M(M97)

C¸i

3

260.000

780.000

4

Bµn vi tÝnh MBV-12 (M97)
Cíc v/c (kÕt hîp)

C¸i

1

1.250.000

1.250.000

ChuyÕn

1

300.000

300.000
22.580.000
95.010.000

III
1

4

Bé

26

910.000

23.660.000

Bé

1

1.320.000

1.320.000

ChuyÕn

1

300.000

300.000
25.280.000

Bé

15

910.000

13.650.000

Bé

5

1.320.000

6.600.000

Céng tæng
Tæng céng Môc I + II + III + IV

Ngµy giao hµng: 30 th¸ng 09 n¨m 2013
§Þa ®iÓm giao hµng: C¸c trêng nh trªn trong ®Þa bµn huyÖn HËu Léc
Thêi gian thanh to¸n: Trong vßng 07 ngµy ngay sau khi giao hµng
Chóng t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm thu håi toµn bé sè c«ng nî trªn theo quy ®Þnh cña C«ng ty ®Ò ra.
Hång §øc, ngµy 23 th¸ng 08 n¨m 2013

DuyÖt gi¸m ®èc

Hu©n

Phô tr¸ch Trung t©m

Ngêi ®Ò nghÞ

Hoµng Quèc

Tr¬ng V¨n Dòng

...
GiÊy ®Ò nghÞ xuÊt hµng
Sè: /H§ VP Lª Lîi………
KÝnh göi: - Giám đốc Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức
- Phòng kế to¸n Công ty Cổ phần thiết bị giáo dục Hồng Đức
Tên tôi là: - Trương Văn Dũng
- Hoàng Quốc Huân - Bộ phận công tác: VP Lª Lîi
Căn cứ vào nhu cầu của: C¸c ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn HËu Léc
Tôi xin đề nghị Công ty xuất hóa đơn cho một số mặt hàng với đơn giá cụ thể như sau:
TT Tªn Hµng, quy c¸ch s¶n phÈm §VT sl
§¬n gi¸
(VN§)
Thµnh tiÒn
(VN§)
I Trêng TH Phó Léc
1 Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
14 910.000 12.740.000
2
Bµn ghÕ gi¸o viªn H-BV2M + HG§01M (M97)
7 1.320.000 9.240.000
3
Cíc v/c (kÕt hîp)
ChuyÕn
1 300.000 300.000
Céng tæng
22.280.000
II Trêng TH Hng Léc 1
1 Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
27 910.000 24.570.000
2
Cíc v/c (kÕt hîp)
ChuyÕn
1 300.000 300.000
Céng tæng
24.870.000
III Trêng TH Quang Léc
1 Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97)
26 910.000 23.660.000
2
Bµn ghÕ gi¸o viªn H-BV2M + HG§01M (M97)
1 1.320.000 1.320.000
3
Cíc v/c (kÕt hîp)
ChuyÕn
1 300.000 300.000
Céng tæng 25.280.000
IV Trêng TH Mü Léc
1 Bµn liÒn ghÕ rêi tiÓu häc H-BH1.3M (M97) 15 910.000 13.650.000
2
Bµn ghÕ gi¸o viªn H-BV2M + HG§01M (M97)
5 1.320.000 6.600.000
3 GhÕ gi¸o viªn HG§01M(M97) C¸i 3 260.000 780.000
4 Bµn vi tÝnh MBV-12 (M97) C¸i 1 1.250.000 1.250.000
4
Cíc v/c (kÕt hîp)
ChuyÕn 1 300.000 300.000
Céng tæng 22.580.000
Tæng céng Môc I + II + III + IV 95.010.000
Ngµy giao hµng: 30 th¸ng 09 n¨m 2013
§Þa ®iÓm giao hµng: C¸c trêng nh trªn trong ®Þa bµn huyÖn HËu Léc
Thêi gian thanh to¸n: Trong vßng 07 ngµy ngay sau khi giao hµng
Chóng t«i xin chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm thu håi toµn bé sè c«ng nî trªn theo quy ®Þnh cña C«ng ty ®Ò ra.
Hång §øc, ngµy 23 th¸ng 08 n¨m 2013
DuyÖt gi¸m ®èc Phô tr¸ch Trung t©m Ngêi ®Ò nghÞ
Hoµng Quèc
Hu©n
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG - Trang 2
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG - Người đăng: dung-truong-van1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT HÀNG 9 10 463