Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu mạng máy tính

Được đăng lên bởi Phước Vũ
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 3287 lần   |   Lượt tải: 0 lần
M ng máy tính
04-05
D án HEDSPI
Khoa CNTT- ðHBK Hà N i
Gi ng viên: Ngô H ng Sơn
B môn Truy n thông và M ng máy tính

1

V môn h c này
Gi ng viên
Ngô H ng Sơn, Khoa CNTT-ðHBK HN

N i dung và tài li u môn h c ñư c chu n b v i các
c ng tác viên
Khoa CNTT-ðHBK HN
Dr. Nguy n Linh Giang
Dr. Ph m Huy Hoàng
Chuyên gia JICA
Dr. Yasuo Tsuchimoto, Assistant Professor, Keio
University
Dr. Mitsuhiro Sakurama, Hitachi Ltd.,
2

N i dung
Gi i thi u môn h c
Cơ b n v m ng máy tính

3

Gi i thi u môn h c
M c ñích
Ch ñ và l ch h c
ðánh giá
Liên h giáo viên

4

M c ñích môn h c
K t thúc môn h c này, các sinh viên ngành CNTT
Vi t-Nh t s có kh năng
Gi i thích, nêu l i ñư c các công ngh liên quan
ñ n Internet
Nguyên lý cơ b n c a m ng máy tính
H giao th c TCP/IP

Gi i thích ñư c Internet ho t ñ ng như th nào
S d ng hi u qu Internet, v n d ng ñ có th cài
ñ t các công ngh và d ch v m i
5

L ch h c d
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24/1
14/2
21/2
28/2
6/2
13/2
20/2

ki n

Gi i thi u
Cơ b n v m ng máy tính
T ng m ng - IP
Ch n ñư ng
Các giao th c ch n ñư ng
T ng giao v n
T ng ng d ng

6

L ch h c d
8.
9.
10.
11.
12.
13.

27/3
3/4
10/4
17/4
24/4
8/5

ki n

T ng liên k t d li u
T ng v t lý
An toàn an ninh m ng
M ng Internet th h m i
Truy n thông ña phương ti n
M ng doanh nghi p
Qu n lý Internet, Các ng d ng tiên ti n

7

ðánh giá k t qu
Bài t p l n

40%

Hai bài

Thi cu i kỳ

60%

8

Cách làm vi c
ð h ct t
ð c tài li u trư c khí ñ n l p
Tham gia tích c c vào bài gi ng
Th o lu n, tr l i và ð T câu h i.
Tìm ki m câu tr l i trên Web ho c th o lu n v i b n bè

Liên h v i giáo viên
8:30 – 10:00 sáng th 2 hàng tu n.
B môn TTM – Khoa CNTT, 329 C1
ðT: 8680896
Mail: sonnh@it-hut.edu.vn
9

Tài li u tham kh o
TCP/IP Illustrated Vol I-The Protocols, Richard
Steves, Addison-Wesley
Internetworking with TCP/IP, Vol 1, Douglas Comer,
Prentice Hall Computer
Networking: a top-down approach featuring the
Internet, James F. Kurose, Keith W. Ross, Addison
Wesley, 4thed, 2006
M ng máy tính và các h th ng m , Nguy n Thúc
H i, NXB Giáo D c
10

Cơ b n v
m ng máy tinh
L ch s Internet
Khái ni m m ng máy tính
Ki n trúc m ng
Chuy n m ch gói vs. chuy n m ch kênh

11

Ngu n g c Internet
B t ñ u t m t thí nghi m c a
d án c a ARPA
M t liên k t gi a hai nút m ng
(IMP t i UCLA và IMP t i SRI).

ARPA:
UCLA:
SRI:
IMP:

Advanced Research Project Agency
University California Los Angeles
Stanford Research Institute
Interface Message Processor
12

Source: 

3 tháng sau, 12/1...
1
Mng máy tính
04-05
D
án HEDSPI
Khoa
CNTT
-
ðHBK
Hà N
i
Gi
ng viên: Ngô H
ng S
ơ
n
B
môn Truy
n thông và M
ng máy tính
Giới thiệu mạng máy tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu mạng máy tính - Người đăng: Phước Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
Giới thiệu mạng máy tính 9 10 815