Ktl-icon-tai-lieu

giới thiệu vi xử lý

Được đăng lên bởi tongtienbk
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 916 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1:
TỔNG QUAN VỀ VI XỬ LÝ/VI ĐIỀU KHIỂN
1.1. SƠ LƯỢC VỀ VI XỬ LÝ
Trong những thập niên cuối thế kỉ XX, từ sự ra đời của công nghệ bán dẫn, kĩ thuật
điện tử đã có sự phát triển vượt bậc. Các thiết bị điện tử sau đó đã được tích hợp với mật
độ cao và rất cao trong các diện tích nhỏ, nhờ vậy các thiết bị điện tử nhỏ hơn và nhiều
chức năng hơn. Các thiết bị điện tử ngày càng nhiều chức năng trong khi giá thành ngày
càng rẻ hơn, chính vì vậy điện tử có mặt khắp mọi nơi.
Bước đột phá mới trong công nghệ điện tử, công ty Intel cho ra đời bộ vi xử lý đầu
tiên. Đột phá ở chỗ: "Đó là một kết cấu logic mà có thể thay đổi chức năng của nó bằng

chương trình ngoài chứ không phát triển theo hướng tạo một cấu trúc phần cứng chỉ
thực hiện theo một số chức năng nhất định như trước đây" (trích từ dòng 17 đến 19,
trang 3, Kỹ thuật VI XỬ LÝ và lập trình ASSEMBLY cho hệ vi xử lý', tác giả Đỗ Xuân
Tiến, nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật). Tức là phần cứng chỉ đóng vai trò thứ yếu,
phần mềm (chương trình) đóng vai trò chủ đạo đối với các chức năng cần thực hiện.
Nhờ vậy vi xử lý có sự mềm dẻo hóa trong các chức năng của mình. Ngày nay vi xử lý
có tốc độ tính toán rất cao và khả năng xử lý rất lớn.
Vi xử lý có các khối chức năng cần thiết để lấy dữ liệu, xử lý dữ liệu và xuất dữ
liệu ra ngoài sau khi đã xử lý. Và chức năng chính của Vi xử lý chính là xử lý dữ liệu,
chẳng hạn như cộng, trừ, nhân, chia, so sánh.v.v..... Vi xử lý không có khả năng giao
tiếp trực tiếp với các thiết bị ngoại vi, nó chỉ có khả năng nhận và xử lý dữ liệu mà thôi.
Để vi xử lý hoạt động cần có chương trình kèm theo, các chương trình này điều
khiển các mạch logic và từ đó vi xử lý xử lý các dữ liệu cần thiết theo yêu cầu. Chương
trình là tập hợp các lệnh để xử lý dữ liệu thực hiện từng lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ,
công việc thực hành lệnh bao gồm: nhận lệnh từ bộ nhớ, giải mã lệnh và thực hiện lệnh
sau khi đã giải mã.
Để thực hiện các công việc với các thiết bị, chẳng hạn điều khiển động cơ, hiển thị
kí tự trên màn hình .... đòi hỏi phải kết hợp vi xử lý với các mạch điện giao tiếp với bên
ngoài được gọi là các thiết bị I/O (nhập/xuất) hay còn gọi là các thiết bị ngoại vi. Bản
thân các vi xử lý khi đứng một mình không có nhiều hiệu quả sử dụng, nhưng khi là một
phần của một máy tính, thì hiệu quả ứng dụng của Vi xử lý là rất lớn. Vi xử lý kết hợp

với các thiết bị khác được sử trong các hệ thống lớn, phức tạp đòi hỏi phải xử lý một
lượng lớn các phép tính phức tạp, có tốc độ nhanh. Chẳng hạn như ...
Chương 1:
TNG QUAN V VI X LÝ/VI ĐIU KHIN
1.1. SƠ LƯỢC V VI X
Trong nhng thp niên cui thế k XX, t s ra đời ca công ngh bán dn, kĩ thut
đin t đã có s phát trin vượt bc. Các thiết b đin t sau đó đã được tích hp vi mt
độ cao và rt cao trong các din tích nh, nh vy các thiết b đin t nh hơn và nhi
u
chc năng hơn. Các thiết b đin t ngày càng nhiu chc năng trong khi giá thành ngày
càng r hơn, chính vì vy đin t có mt khp mi nơi.
Bước đột phá mi trong công ngh đin t, công ty Intel cho ra đời b vi xđầu
tiên. Đột phá ch: "
Đó là mt kết cu logic mà có th thay đổi chc năng ca nó bng
chương trình ngoài ch không phát trin theo hướng to mt cu trúc phn cng ch
thc hin theo mt s chc năng nht định như trước đây
" (trích t dòng 17 đến 19,
trang 3, K thut VI X LÝ và lp trình ASSEMBLY cho h vi x lý', tác gi Đỗ Xuân
Tiến, nhà xut bn Khoa hc và k thut). Tc là phn cng ch đóng vai trò th yếu,
phn mm (chương trình) đóng vai trò ch đạo đối vi các chc năng cn thc hin.
Nh vy vi x lý có s mm do hóa trong các chc năng ca mình. Ngày nay vi x
có tc độ
tính toán rt cao và kh năng x lý rt ln.
Vi x có các khi chc năng cn thiết để ly d liu, x lý d liu và xut d
liu ra ngoài sau khi đã x lý. Và chc năng chính ca Vi x lý chính là x lý d liu,
chng hn như cng, tr, nhân, chia, so sánh.v.v..... Vi x lý không có kh năng giao
tiếp trc tiếp vi các thiết b ngoi vi, nó ch có kh
năng nhn và x lý d liu mà thôi.
Để vi x lý hot động cn có chương trình kèm theo, các chương trình này điu
khin các mch logic và t đó vi x lý x lý các d liu cn thiết theo yêu cu. Chương
trình là tp hp các lnh để x lý d liu thc hin tng lnh được lưu tr trong b nh,
công vic thc hành lnh bao gm: nhn l
nh t b nh, gii mã lnh và thc hin lnh
sau khi đã gii mã.
Để thc hin các công vic vi các thiết b, chng hn điu khin động cơ, hin th
kí t trên màn hình .... đòi hi phi kết hp vi x lý vi các mch đin giao tiếp vi bên
ngoài được gi là các thiết b I/O (nhp/xut) hay còn gi là các thiết b ngo
i vi. Bn
thân các vi x lý khi đứng mt mình không có nhiu hiu qu s dng, nhưng khi là mt
phn ca mt máy tính, thì hiu qu ng dng ca Vi x lý là rt ln. Vi x lý kết hp
giới thiệu vi xử lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giới thiệu vi xử lý - Người đăng: tongtienbk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
giới thiệu vi xử lý 9 10 655