Ktl-icon-tai-lieu

GIS

Được đăng lên bởi Binh Nguyen
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:............................................................................................................
BẢN ĐỒ..................................................................................................................
I.Hình dạng và kích thước của Trái đất:..................................................................
II.Các hệ tọa độ thường dùng trên bản đồ:..............................................................
II.1/ Hệ tọa độ địa lý:.................................................................................................5
II.2/ Hệ toạ độ vuông góc phẳng Gauss – Kruger và UTM:.....................................6
II.3/ Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia Việt Nam:.................................................8
III.Khái niệm chung về bản đồ và bản đồ học:.......................................................
III.1/ Bản đồ là gì?......................................................................................................8
III.2/ Sự trìu tuợng hoá bản đồ:..................................................................................9
III.3/ Bản đồ học:.......................................................................................................9
III.4/ Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ học:...........................................................9
III.5/ Phân loại bản đồ:...............................................................................................9
IV.Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và trong khoa học:....................................
V.Khái niệm tổng quan về bản đồ số:...................................................................
V.1/ Đặc điểm cơ bản của bản đồ số:......................................................................12
V.2/ Nhược điểm của bản đồ số:..............................................................................13
VI.Tỷ lệ bản đồ:.....................................................................................................
VII.Các yêu cầu và nguyên tắc của việc thành lập bản đồ chuyên đề..................
VIII.Bản đồ địa hình:.............................................................................................
VIII.1/ Định nghĩa và đặc điểm bản đồ địa hình:....................................................15
VIII. 2/ Phân loại bản đồ địa hình............................................................................16
VIII.3/ Nội dung bản đồ địa hình:.............................................................
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1:............................................................................................................
BẢN ĐỒ..................................................................................................................
I.Hình dạng và kích thước của Trái đất:..................................................................
II.Các hệ tọa độ thường dùng trên bản đồ:..............................................................
II.1/ Hệ tọa độ địa lý:.................................................................................................5
II.2/ Hệ toạ độ vuông góc phẳng Gauss – Kruger và UTM:.....................................6
II.3/ Hệ quy chiếu và hệ toạ độ quốc gia Việt Nam:.................................................8
III.Khái niệm chung về bản đồ và bản đồ học:.......................................................
III.1/ Bản đồ là gì?......................................................................................................8
III.2/ Sự trìu tuợng hoá bản đồ:..................................................................................9
III.3/ Bản đồ học:.......................................................................................................9
III.4/ Đối tượng và nhiệm vụ của bản đồ học:...........................................................9
III.5/ Phân loại bản đồ:...............................................................................................9
IV.Vai trò của bản đồ trong thực tiễn và trong khoa học:....................................
V.Khái niệm tổng quan về bản đồ số:...................................................................
V.1/ Đặc điểm cơ bản của bản đồ số:......................................................................12
V.2/ Nhược điểm của bản đồ số:..............................................................................13
VI.Tỷ lệ bản đồ:.....................................................................................................
VII.Các yêu cầu và nguyên tắc của việc thành lập bản đồ chuyên đề..................
VIII.Bản đồ địa hình:.............................................................................................
VIII.1/ Định nghĩa và đặc điểm bản đồ địa hình:....................................................15
VIII. 2/ Phân loại bản đồ địa hình............................................................................16
VIII.3/ Nội dung bản đồ địa hình:............................................................................17
VIII.4/ Quy trình kỹ thuật số hóa bản đồ địa hình:.................................................19
VIII.5/ Nội dung và phân lớp nội dung bản đồ địa hình số hoá:.............................20
VIII.6/ Quét và nắn bản đồ:.....................................................................................20
VIII.7/ Vector hoá các yếu tố nội dung:..................................................................21
CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ...............................................
(GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM – GIS)..........................................
I.Khái niệm hệ thống thông tin địa lý:..................................................................
I.1/ Giới thiệu:..........................................................................................................23
I.2/ Khái niệm GIS:..................................................................................................24
I.3/ Mối quan hệ của công nghệ GIS với các ngành khoa học khác:......................27
I.4/ GIS và các hệ thông tin khác:............................................................................30
I.5/ GIS và các phương pháp cổ điển:......................................................................30
I.6/ Các thành phần của GIS: (Hình II.6)................................................................30
II.Chức năng của HTTTĐL:..................................................................................
II.1/ Truy xuất/ cập nhật dữ liệu:.............................................................................37
II.2/ Chuyển đổi dữ liệu:..........................................................................................37
Lưu trữ dữ liệu:........................................................................................................37
II.3/ Truy vấn dữ liệu:..............................................................................................38
GIS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIS - Người đăng: Binh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
GIS 9 10 676