Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý ôn tập pháp luật đại cương (từ KSTN K59 BKHN)

Được đăng lên bởi Ngọc Đắc Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 603 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Câu hỏi chương I
1.Nêu ra nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật theo quan điểm của học thuyết Mác – Lênin:
+ Nhà nước là một hiện tượng lịch sử - xã hội, như mọi hiện tượng lịch sử - xã hội khác, có
quá trình xuất hiện, tồn tại, phát triển và tiêu vong. Nhà nước không phải là một hiện tượng
bất biến.
+ Nhà nước ra đời khi trong xã hội có sự phân chia giai cấp
+ Các giai cấp có những lợi ích khác nhau, xuất hiện mâu thuẫn, đối kháng giữa các giai
cấp đó.
+ Khi mâu thuẫn đối kháng đó trở nên gay gắt không thể điều hòa được.
Vậy là nhà nước ra đời.
2.Tại sao trong xã hội cộng sản nguyên thủy, nhà nước chưa ra đời?
- Cơ sở kinh tế: sống bằng các sản phẩm có sẵn bằng hái lượm hay săn bắn (hoàn toàn phụ
thuộc tự nhiên)
- Hình thức sở hữu: chỉ 1 hình thức duy nhất là sở hữu chung, mọi người đều bình đẳng như
nhau.
- Cơ sở xã hội: tổ chức dưới mô hình thị tộc dựa theo quan hệ huyết thống, đứng đầu bởi người
phụ nữ.
- Chế độ hôn nhân đối ngẫu.
Từ đó, tạo ra một khối dân cư thuần nhất. Nhà nước chưa có tiền đề để ra đời.
3.Phân biệt chính thể quân chủ với chính thể cộng hòa
- Hình thức chính thể là cách tổ chức, trình tự thành lập ra các cơ quan cao nhất trong bộ máy
nhà nước và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau:
+ Chính thể quân chủ: quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong
tay 1 cá nhân (nguyên thủ quốc gia). Quyền lực này được để lại theo nguyên tắc thừa kế. Có
2 biến thể:
- Quân chủ tuyệt đối: Người đứng đầu nhà nước (vua – hoàng đế) nắm trong tay quyền

lực vô hạn.
- Quân chủ hạn chế: Người đứng đầu nhà nước nắm trong tay 1 phần quyền lực nhà
nước, ngoài ra, còn có các cơ quan nhà nước khác nắm giữ quyền lực nhà nước và

được nhân dân bầu ra. Quyền lực của người đứng đầu chỉ mang tính chất tượng trưng,
đại diện cho nhà nước về truyền thống dân tộc.
+ Chính thể cộng hòa: quyền lực tối cao của nhà nước thuộc về một cơ quan được nhân dân
bầu ra trong một thời hạn nhất định. Có 2 hình thức:
- Cộng hòa đại nghị: nghị viện là thiết chế trung tâm, có vị trí và vai trò quan trọng

trong việc thực thi quyền lực nhà nước. Tổng thống (người đứng đầu nhà nước) do
nghị viện bầu ra, chính phủ do Đảng chiếm đa số trong nghị viện mà thành lập, chịu
trách nhiệm trước nghị viện và có thể bị nghị viện giải tán.
- Cộng hòa tổng thống: vai trò của tổng thống rất quan trọng. Tổng thống được nhân
dân bầu ra, là người đứng đầu cơ quan hành pháp. Hắn thành lập chính phủ, điều
hành chính phủ. Do đó, nghị viện không có quyền giải tán chính phủ và n...
Câu hỏi chương I
1.Nêu ra nguồn gốc ra đời của nhà nước và pháp luật theo quan điểm của học thuyết Mác – Lê-
nin:
+ Nhà nước là một hiện tượng lịch sử - xã hội, như mọi hiện tượng lịch sử - xã hội khác, có
quá trình xuất hiện, tồn tại, phát triển và tiêu vong. Nhà nước không phải là một hiện tượng
bất biến.
+ Nhà nước ra đời khi trong xã hội có sự phân chia giai cấp
+ Các giai cấp có những lợi ích khác nhau, xuất hiện mâu thuẫn, đối kháng giữa các giai
cấp đó.
+ Khi mâu thuẫn đối kháng đó trở nên gay gắt không thể điều hòa được.
Vậy là nhà nước ra đời.
2.Tại sao trong xã hội cộng sản nguyên thủy, nhà nước chưa ra đời?
- Cơ sở kinh tế: sống bằng các sản phẩm có sẵn bằng hái lượm hay săn bắn (hoàn toàn phụ
thuộc tự nhiên)
- Hình thức sở hữu: chỉ 1 hình thức duy nhất là sở hữu chung, mọi người đều bình đẳng như
nhau.
- Cơ sở xã hội: tổ chức dưới mô hình thị tộc dựa theo quan hệ huyết thống, đứng đầu bởi người
phụ nữ.
- Chế độ hôn nhân đối ngẫu.
Từ đó, tạo ra một khối dân cư thuần nhất. Nhà nước chưa có tiền đề để ra đời.
3.Phân biệt chính thể quân chủ với chính thể cộng hòa
- Hình thức chính thể là cách tổ chức, trình tự thành lập ra các cơ quan cao nhất trong bộ máy
nhà nước và mối quan hệ giữa các cơ quan đó với nhau:
+ Chính thể quân chủ: quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần trong
tay 1 cá nhân (nguyên thủ quốc gia). Quyền lực này được để lại theo nguyên tắc thừa kế. Có
2 biến thể:
- Quân chủ tuyệt đối: Người đứng đầu nhà nước (vua – hoàng đế) nắm trong tay quyền
lực vô hạn.
- Quân chủ hạn chế: Người đứng đầu nhà nước nắm trong tay 1 phần quyền lực nhà
nước, ngoài ra, còn có các cơ quan nhà nước khác nắm giữ quyền lực nhà nước và
Gợi ý ôn tập pháp luật đại cương (từ KSTN K59 BKHN) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý ôn tập pháp luật đại cương (từ KSTN K59 BKHN) - Người đăng: Ngọc Đắc Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Gợi ý ôn tập pháp luật đại cương (từ KSTN K59 BKHN) 9 10 826