Ktl-icon-tai-lieu

HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Được đăng lên bởi Phước Bảo Phan
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 252 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỆ PHƯƠNG TRÌNH





y2  2
3y 
x2
x2  2
3x 
y2

x y  x y

3






x y x y2
KB-2002: 



KB-2003: 
ĐS: (1; 1)

 3 1
; 
 2 2

 1;1 , 

ĐS:





 x  y  xy  3


1
1
 x x  y y




3

KA-2003:  2 y  x  1

 1  5 1  5
;

2
2 


 1;1 , 
ĐS:



KA-2006:
ĐS: (3; 3)

 xy  x  y  x 2  2 y 2


x 2 y  y x 1  2x  2 y
KD-2008: 

4
3
2 2
 x  2 x y  x y  2 x  9
 2
KB-2008:  x  2 xy  6 x  6



17

4;


4
ĐS: 

ĐS: (5; 2)

 x  x y 1 3 0



5
2
3
2
x

y

x
y

xy

xy



4

 x 4  y 2  xy (1  2 x )   5
4
KA-2008: 



ĐS: 

3

5 3 25 
3
;
 ,  1;  
4
16 
2




  x  y 



2 2
2
x
y

xy

1

13
y

KB-2009:

1
 1;  ,  3;1
ĐS:  3

2

KD-2009: 
ĐS:

 xy  x  1  7 y

 1;1 , 

3
2;  
2




 1; 1 , 


ĐS:

 xy  x  2  0
3
2
2
2
KD-2012:  2 x  x y  x  y  2 xy  y  0



x 1 



KA-2013:

4


5


2 10
10
;

5
5




2
2
 x  y x y 

KA-2012: 

1
2

 1 3  3  1
 ;   , ;  
ĐS:  2 2  2  2

x 1 

 2 x 2  y 2  3xy  3 x  2 y  1  0

y4  2  y

 x  2 x ( y  1)  y  6 y  1  0
2



 x 3  3 x 2  9 x  22  y 3  3 y 2  9 y



 1  5
;
 1;1 , 
2


5
1 0
x2

2
2
3
 5 x y  4 xy  3 y  2( x  y )  0

2
2
2
KA-2011:  xy ( x  y )  2  ( x  y )



ĐS:

x 1  y 1  4

2



4x2  y2  x  4  2x  y  x  4 y
KB-2013: 

Th.S PHAN PHƯỚC BẢO. 80 NGUYỄN HUỆ

Trang 1

ĐS:

 1;0  ,  2;1

0;1 , 1;2 

  1  y  x  y  x  2   x  y  1


y

ĐS:   
KA-2014:

 x 12  y 


2
KB-2014:  2 y  3x  6 y  1  2 x  2 y  4 x  5 y  3



5  1 5  1
;

2
2 

 3;1 , 

y (12  x 2 )  12



 x 3  8 x  1  2 y  2

HSG HÀ NAM TOAN 10 . 2013

ĐS:  
TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ SỐ 451



ĐS:



3;3

x 2  21 

y 1  y 2

 2 x3  y 3  2 x 2  y 2  xy (2 x  3 y  4)



y  21 

x 1  x .

 x 2  1 y 2  1 10



y
x
3






2

ĐS:  2; 2 
HSG AN GIANG TOAN 12 . 2012



x y
12

x y x y



xy  15

 x y




2



 5;3 ; 

9  3 109
3 109  9

;
2
2 


ĐS:  3; 2  ;  2; 3
TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ SỐ 448
 x2  y 2  2 3 x4 



 x 4 

3

x 2  y 3  2 y y  1( x 

x 3  x 2  1  x ( y  1)3  1

ĐS:  1; 2  ;  0;1


ĐS:
HSG BẾN TRE TOAN 12 . 2012

TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ SỐ 449

 x 2  y 2  2 x  2 y  1  0







x(x  2 y  2)  1


ĐS:  1; 2 

x  3  4 x  2  y4  5  y


 x 2  2 x ( y ...
HỆ PHƯƠNG TRÌNH
KB-2002:
3
2
x y x y
x y x y
ĐS:
3 1
1;1 , ;
2 2
KB-2003:
2
2
2
2
2
3
2
3
y
y
x
x
x
y
ĐS: (1; 1)
KA-2003:
3
1 1
2 1
x y
x y
y x
ĐS:
1 5 1 5
1;1 , ;
2 2
KA-2006:
3
1 1 4
x y xy
x y
ĐS: (3; 3)
KD-2008:
2 2
2
2 1 2 2
xy x y x y
x y y x x y
ĐS: (5; 2)
KB-2008:
4 3 2 2
2
2 2 9
2 6 6
x x y x y x
x xy x
ĐS:
KA-2008:
2 3 2
4 2
5
4
5
(1 2 )
4
x y x y xy xy
x y xy x
ĐS:
3
3
5 25 3
; , 1;
4 16 2
KD-2009:
2
2
1 3 0
5
1 0
x x y
x y
x
ĐS:
3
1;1 , 2;
2
KB-2009:
2 2 2
1 7
1 13
xy x y
x y xy y
ĐS:
1
1; , 3;1
3
KA-2011:
2 2 3
2 2 2
5 4 3 2( ) 0
( ) 2 ( )
x y xy y x y
xy x y x y
ĐS:
2 10 10
1; 1 , ;
5 5
KD-2012:
3 2 2 2
2 0
2 2 0
xy x
x x y x y xy y
ĐS:
1 5
1;1 , ; 5
2
KA-2012:
3 2 3 2
2 2
3 9 22 3 9
1
2
x x x y y y
x y x y
ĐS:
1 3 3 1
; , ;
2 2 2 2
KA-2013:
4
4
2 2
1 1 2
2 ( 1) 6 1 0
x x y y
x x y y y
KB-2013:
2 2
2 2
2 3 3 2 1 0
4 4 2 4
x y xy x y
x y x x y x y
Th.S PHAN PHƯỚC BẢO. 80 NGUYỄN HUỆ Trang 1
HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ PHƯƠNG TRÌNH - Người đăng: Phước Bảo Phan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
HỆ PHƯƠNG TRÌNH 9 10 559