Ktl-icon-tai-lieu

Hệ phương trình

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 584 lần   |   Lượt tải: 0 lần
phÇn 1: hÖ ph¬ng tr×nh
i. Cñng cè lý thuyÕt
A. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng chuÈn ®· biÕt c¸ch gi¶i
1. HÖ ph¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh bËc nhÊt 2 Èn
 ax  by  c

 a' x b' y c'

2. HÖ ph¬ng tr×nh trong ®ã cã 1 Ph¬ng tr×nh d¹ng tuyÕn tÝnh bËc nhÊt 2 Èn
 ax  by  c

 f ( x, y )  g ( x, y )

(1)
(2)

Tõ ph¬ng tr×nh (1) tÝnh x theo y thay vµo (2)
nghiÖm (x,y) cña HÖ ph¬ng tr×nh
3. HÖ ph¬ng tr×nh

 ax 2  bx  c  0

 f ( x, y )  g ( x, y )



t×m ®îc y

 x y S

 x, y  P

x, y lµ 2 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: X2 - SX + P = 0
5. D¹ng hÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng
a. HÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i 1.


D¹ng

t×m ®îc

(1)
(2)

Tõ ph¬ng tr×nh (1) tÝnh x, thay vµo ph¬ng tr×nh (2)
¬ng tr×nh.
4. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng



 f ( x, y )  0

 g ( x, y )  0

víi



t×m (x,y) cña HÖ ph-

( S  4 P)

 f ( x, y )  f ( x, y )

 g ( x, y )  g ( y , x )

NghÜa lµ trong tõng ph¬ng tr×nh, khi ta thay ®æi vai trß cña x vµ y th× ph¬ng tr×nh kh«ng thay ®æi
Ph¬ng ph¸p
§Æt

 S  x  y (I )

 P  x, y

Ta ®îc hÖ:

 F (S , P)  0

 G ( S , P)  0

( II )

Gi¶i hÖ nµy t×m ®îc S vµ P
 x, y lµ 2 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh t2 - St + P = 0
Chó ý: hÖ (I) cã nghiÖm  HÖ (II) cã nghiÖm tho¶ m·n
  S2  P  0
b. HÖ ®èi xøng lo¹i 2
Lµ hÖ ph¬ng tr×nh nÕu ®æi vÞ trÝ 2 Èn trong hÖ th× ph¬ng tr×nh nµy trë
thµnh ph¬ng tr×nh kia.
D¹ng

 f ( x, y )  0

 f ( y, x)  0

Ph¬ng ph¸p
* Trõ theo vÕ cña 2 ph¬ng tr×nh ta ®îc ph¬ng tr×nh d¹ng tÝch.
* nÕu (x0, y0) lµ nghiÖm cña hÖ th× (y0, x0) còng lµ nghiÖm cña hÖ.
B. HÖ ph¬ng tr×nh ®Æc biÖt
Mét sè hÖ ph¬ng tr×nh kh«ng ®a ®îc vÒ c¸c d¹ng chuÈn nhng cã thÓ gi¶i
®îc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau:
1

Ph¬ng ph¸p tham sè ho¸.
Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸, ph¬ng ph¸p dïng hÖ thøc Viet më réng.
Ph¬ng ph¸p dïng ph¬ng tr×nh hÖ qu¶, ph¬ng ph¸p ®Æt Èn phô………...
…………………………………………………………………………….
§©y lµ nh÷ng hÖ ph¬ng tr×nh gi¶i theo ph¬ng ph¸p ®Æc biÖt chóng ta sÏ ®Ò
cËp ®Õn ë phÇn sau bµi viÕt nµy.
ii. c¸c d¹ng bµi tËp vµ ph¬ng ph¸p gi¶i chóng
Ph¬ng ph¸p chung ®Ó gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh lµ ngêi lµm To¸n cè g¾ng ®a hÖ
ph¬ng tr×nh vÒ d¹ng chuÈn ®Ó gi¶i chóng.
A. Ph¬ng ph¸p biÕn ®æi ®ång nhÊt.
Lo¹i 1:Trong hÖ cã mét ph¬ng tr×nh bËc nhÊt víi Èn x,y  ta t×m c¸ch rót
y theo x hoÆc ngîc l¹i (D¹ng 2 phÇn lý thuyÕt).
VÝ dô 1: Gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh
 xy  4  8  y 2


2
 xy  2  x

Lêi gi¶i

 xy  4  8  y 2 (1)

NÕu xy  4 ta cã hÖ  xy  2  x 2 (2)  x 2  2
Tõ (2)



x # 0 vµ

2  x2
y
x

Thay vµo ph¬ng tr×nh (1)



2+x -4=82

Hay x4 - 3x2 + 2 = 0  (x2 - 2)(x2 - 1) = 0
...
phÇn 1: hÖ ph¬ng tr×nh
i. Cñng cè lý thuyÕt
A. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng chuÈn ®· biÕt c¸ch gi¶i
1. HÖ ph¬ng tr×nh tuyÕn tÝnh bËc nhÊt 2 Èn
' ' '
ax by c
a x b y c
2. HÖ ph¬ng tr×nh trong ®ã cã 1 Ph¬ng tr×nh d¹ng tuyÕn tÝnh bËc nhÊt 2 Èn
(1)
( , ) ( , ) (2)
ax by c
f x y g x y
Tõ ph¬ng tr×nh (1) tÝnh x theo y thay vµo (2)
t×m ®îc y
t×m ®îc
nghiÖm (x,y) cña HÖ ph¬ng tr×nh
3. HÖ ph¬ng tr×nh
2
0 (1)
( , ) ( , ) (2)
ax bx c
f x y g x y
Tõ ph¬ng tr×nh (1) tÝnh x, thay vµo ph¬ng tr×nh (2)
t×m (x,y) cña HÖ ph-
¬ng tr×nh.
4. HÖ ph¬ng tr×nh d¹ng
,
x y S
x y P
x, y lµ 2 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh: X
2
- SX + P = 0
( 4 )S P
5. D¹ng hÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng
a. HÖ ph¬ng tr×nh ®èi xøng lo¹i 1.
D¹ng
( , ) 0
( , ) 0
f x y
g x y
víi
( , ) ( , )
( , ) ( , )
f x y f x y
g x y g y x
NghÜa trong tõng ph¬ng tr×nh, khi ta thay ®æi vai trß cña x y th× ph-
¬ng tr×nh kh«ng thay ®æi
Ph¬ng ph¸p
§Æt
( )
,
S x y I
P x y
Ta ®îc hÖ:
( , ) 0 ( )
( , ) 0
F S P II
G S P
Gi¶i hÖ nµy t×m ®îc S vµ P
x, y lµ 2 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh t
2
- St + P = 0
Chó ý: hÖ (I) cã nghiÖm
HÖ (II) cã nghiÖm tho¶ m·n
2
0S P 
b. HÖ ®èi xøng lo¹i 2
ph¬ng tr×nh nÕu ®æi trÝ 2 Èn trong th× ph¬ng tr×nh nµy trë
thµnh ph¬ng tr×nh kia.
D¹ng
( , ) 0
( , ) 0
f x y
f y x
Ph¬ng ph¸p
* Trõ theo vÕ cña 2 ph¬ng tr×nh ta ®îc ph¬ng tr×nh d¹ng tÝch.
* nÕu (x
0
, y
0
) lµ nghiÖm cña hÖ th× (y
0
, x
0
) còng lµ nghiÖm cña hÖ.
B. HÖ ph¬ng tr×nh ®Æc biÖt
Mét ph¬ng tr×nh kh«ng ®a ®îc c¸c d¹ng chuÈn nhng thÓ gi¶i
®îc b»ng c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c nhau:
1
Hệ phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ phương trình - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Hệ phương trình 9 10 960