Ktl-icon-tai-lieu

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT

Được đăng lên bởi thanrongngaodu-gmail-com
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 4830 lần   |   Lượt tải: 15 lần
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1. Khi nghiên cứu về nguồn gốc nhà nước theo quan điểm Mác thì khẳng định
nào sau đây là sai?
Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp
Thời kỳ xã hội loài người có giai cấp thì nhà nước chưa xuất hiện
Nhà nước ra đời tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người
Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
2. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin thì nhà nước xuất hiện từ thời kỳ?
Công xã nguyên thủy.
Chiếm hữu nô lệ.
Tư bản chủ nghĩa.
Xã hội chủ nghĩa.
3. Hình thức tổ chức xã hội nào là hình thức tự quản đầu tiên có ý nghĩa như tiền
đề vật chất cho sự xuất hiện nhà nước ?
a. Thị tộc.
b. Bào lạc.
c. Bào tộc.
d. Bộ tộc.
4. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin tiền đề kinh tế nào trực tiếp dẫn
đến sự xuất hiện nhà nước ?
a. Kinh tế phát triển.
b. Sản phẩm cung ứng cho xã hội dư thừa.
c. Chế độ tư hữu tài sản.
d. Xã hội phân chia thành những giai cấp khác nhau.
5. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin thì tiền đề xã hội nào phát sinh sự
xuất hiện nhà nước ?
BỘ MÔN PHÁP LUẬT

HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

a. Chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
b. Xã hội phân chia thành những giai cấp khác nhau.
c. Biến tù binh chiến tranh thành nô lệ, bốc lột nô lệ.
d. Sự khác nhau về địa lý, sắc tộc, tôn giáo.
6. Nhà nước là bộ máy đặc biệt nhằm duy trì sự thống trị về chính trị, kinh tế, tư
tưởng của thiểu số đối với đông đảo quần chúng hoặc của đa số đối với thiểu số
là nói đến bản chất nào của nhà nước ?
a. Bản chất giai cấp.
b. Bản chất xã hội.
c. Bản chất bóc lột.
d. Bản chất quản lý.
7. Bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam được tổ chức theo nguyên tắc nào?
a.

Tập trung dân chủ; Pháp chế XHCN; Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng

b.

Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp

giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành
pháp, tư pháp.
c.

Đảm bảo sự tham gia đông đảo của nhân dân vào tổ chức và hoạt động

của nhà nước.
d.

Tất cả các phương án đều đúng

8. Khi nghiên cứu về bộ máy nhà nước Việt Nam thì khẳng định nào sau đây là
đúng ?
a. Chính phủ có quyền giám sát toàn bộ hoạt động của nhà nước.
b. Quốc hội là cơ quan nắm giữ và thực hiện cả ba quyền: lập pháp, hành
pháp và tư pháp.
c. Hội đồng nhân dân do nhân dân địa phương bầu ra
d. Ủy ban nhân dân do nhân dân trực tiếp bầu ra.
9. Trong bộ máy nhà nước Việt Nam thì:
a. Quốc hội có quyền ban hành tất cả các văn bản quy phạm pháp luật.
b. Chính phủ là cơ qua...
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC
1. Khi nghiên cứu về nguồn gốc nhà nước theo quan điểm Mác thì khẳng định
nào sau đây là sai?
Nhà nước ra đời, tồn tại trong xã hội có giai cấp
Thời kỳ xã hội loài người có giai cấp thì nhà nước chưa xuất hiện
Nhà nước ra đời tồn tại cùng với lịch sử xã hội loài người
Nhà nước là hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
2. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin thì nhà nước xuất hiện từ thời kỳ?
Công xã nguyên thủy.
Chiếm hữu nô lệ.
Tư bản chủ nghĩa.
Xã hội chủ nghĩa.
3. Hình thức tổ chức xã hội nào là hình thức tự quản đầu tiên có ý nghĩa như tiền
đề vật chất cho sự xuất hiện nhà nước ?
a. Thị tộc.
b. Bào lạc.
c. Bào tộc.
d. Bộ tộc.
4. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin tiền đề kinh tế nào trực tiếp dẫn
đến sự xuất hiện nhà nước ?
a. Kinh tế phát triển.
b. Sản phẩm cung ứng cho xã hội dư thừa.
c. Chế độ tư hữu tài sản.
d. Xã hội phân chia thành những giai cấp khác nhau.
5. Theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác Lênin thì tiền đề xã hội nào phát sinh sự
xuất hiện nhà nước ?
BỘ MÔN PHÁP LUẬT
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT - Người đăng: thanrongngaodu-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN PHÁP LUẬT 9 10 984