Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân BanTom Tat Vat Ly

Được đăng lên bởi piggyha
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 4042 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

1

KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ, CHỈ SỢ LÒNG KHÔNG BỀN!
CHƢƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN
1. Toạ độ góc
Là toạ độ xác định vị trí của một vật rắn quay quanh một trục cố định bởi góc  (rad) hợp giữa mặt phẳng động
gắn với vật và mặt phẳng cố định chọn làm mốc (hai mặt phẳng này đều chứa trục quay)
Lưu ý: Ta chỉ xét vật quay theo một chiều và chọn chiều dương là chiều quay của vật   ≥ 0
2. Tốc độ góc
Là đại lượng đặc trưng cho mức độ nhanh hay chậm của chuyển động quay của một vật rắn quanh một trục

* Tốc độ góc trung bình: tb 
(rad / s )
t
d
* Tốc độ góc tức thời:  
  '(t )
dt
Lưu ý: Liên hệ giữa tốc độ góc và tốc độ dài v = r
3. Gia tốc góc
Là đại lượng đặc trưng cho sự biến thiên của tốc độ góc

* Gia tốc góc trung bình:  tb 
(rad / s 2 )
t
d d 2
 2   '(t )   ''(t )
* Gia tốc góc tức thời:  
dt
dt
Lưu ý: + Vật rắn quay đều thì   const    0
+ Vật rắn quay nhanh dần đều  > 0
+ Vật rắn quay chậm dần đều  < 0
4. Phƣơng trình động học của chuyển động quay
* Vật rắn quay đều ( = 0)
 = 0 + t
* Vật rắn quay biến đổi đều ( ≠ 0)
 = 0 + t
1
   0  t   t 2
2
2
2
  0  2 (  0 )
5. Gia tốc của chuyển động quay


* Gia tốc pháp tuyến (gia tốc hướng tâm) an

  
Đặc trưng cho sự thay đổi về hướng của vận tốc dài v ( an  v )

v2
an    2 r
r

* Gia tốc tiếp tuyến at

 

Đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của v ( at và v cùng phương)
dv
at 
 v '(t )  r '(t )  r
dt
  

* Gia tốc toàn phần a  an  at
2
a  an  at2




a

Góc  hợp giữa a và an : tan   t  2
an 

 
Lưu ý: Vật rắn quay đều thì at = 0  a = an

GV: Trần Đình Hùng – ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3

Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân Ban

2

6. Phƣơng trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
M
M  I  hay  
I
Trong đó: + M = Fd (Nm)là mômen lực đối với trục quay (d là tay đòn của lực)
+ I   mi ri 2 (kgm2)là mômen quán tính của vật rắn đối với trục quay
i

Mômen quán tính I của một số vật rắn đồng chất khối lượng m có trục quay là trục đối xứng
1
- Vật rắn là thanh có chiều dài l, tiết diện nhỏ: I  ml 2
12
- Vật rắn là vành tròn hoặc trụ rỗng bán kính R: I = mR2
1
- Vật rắn là đĩa tròn mỏng hoặc hình trụ đặc bán kính R: I  mR 2
2
2
- Vật rắn là khối cầu đặc bán kính R: I  mR 2
5
7. Mômen động lƣợng
Là đại lượng động học đặc trưng cho chuyển động quay của vật rắn quanh một trục
L = I (kgm2/s)

L...
GV: Trần Đình Hùng ĐT: 0983932550- mail: Hungtc3@gmail.com Trường THPT Thanh Chương 3
1
H thng công thc Vt Lý lp 12 chương trình Phân Ban
KHÔNG CÓ VIC GÌ KHÓ, CH S LÒNG KHÔNG BN!
CHƢƠNG I: ĐỘNG LC HC VT RN
1. To độ góc
Là to độ xác định v trí ca mt vt rn quay quanh mt trc c định bi góc (rad) hp gia mt phng động
gn vi vt mt phng c định chn làm mc (hai mt phng này đều cha trc quay)
Lưu ý: Ta ch xét vt quay theo mt chiu chn chiu dương là chiu quay ca vt ≥ 0
2. Tốc đ góc
đại lượng đặc trưng cho mc độ nhanh hay chm ca chuyn động quay ca mt vt rn quanh mt trc
* Tc độ góc trung bình:
( / )
tb
rad s
t
* Tc độ góc tc thi:
'( )
d
t
dt


Lưu ý: Liên h gia tc độ góc và tc độ dài v = r
3. Gia tc góc
đại lượng đặc trưng cho s biến thiên ca tc độ góc
* Gia tc góc trung bình:
2
( / )
tb
rad s
t
* Gia tc góc tc thi:
2
2
'( ) ''( )
dd
tt
dt dt

Lưu ý: + Vt rn quay đều thì
0const

+ Vt rn quay nhanh dn đều > 0
+ Vt rn quay chm dn đều < 0
4. Phƣơng trình đng hc ca chuyển đng quay
* Vt rn quay đều ( = 0)
=
0
+ t
* Vt rn quay biến đổi đều ( ≠ 0)
=
0
+ t
2
0
1
2
tt
22
00
2 ( )
5. Gia tc ca chuyển động quay
* Gia tc pháp tuyến (gia tc hướng tâm)
n
a
Đặc trưng cho s thay đổi v hướng ca vn tc dài
(
n
av
)
2
2
n
v
ar
r

* Gia tc tiếp tuyến
t
a

Đặc trưng cho s thay đổi v độ ln ca
v
(
t
a

cùng phương)
'( ) '( )
t
dv
a v t r t r
dt

* Gia tc toàn phn
nt
a a a
22
nt
a a a
Góc hp gia
a
n
a
:
2
tan
t
n
a
a

Lưu ý: Vt rn quay đều thì a
t
= 0
a
=
n
a
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân BanTom Tat Vat Ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân BanTom Tat Vat Ly - Người đăng: piggyha
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Hệ thống công thức Vật Lý lớp 12 chương trình Phân BanTom Tat Vat Ly 9 10 536