Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống Lý thuyết hữu cơ lớp 11

Được đăng lên bởi Phạm Ngọc Đức
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HEÄ THOÁNG HOÙA LYÙ THUYEÁT HÖÕU CÔ 11

1

Giaù
Giaùo vieân: Trònh Thò Minh Hieàn

HIDROCACBON
LOẠI
H-C

Định
nghĩa
CTPT
chung
Tính
chất
vật lí
Cấu
tạo và
Khả
năng
phản
ứng
Chất
tiêu
biểu

HIDROCACBON NO

HIDROCACBON THƠM
(AREN)

HIDROCACBON KHÔNG NO

ANKAN (PARAFIN)

XICLOANKAN

ANKEN (OLEFIN)

ANKADIEN

ANKIN

BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG (ANKYLBENZEN)
- STIREN

Là những hiđrôcacbon no,
mạch hở

Là những
hidrocacbon no,
mạch vòng

Là H-C không no, mạch hở,
trong cấu tạo có 1 lk C = C

Là hidrocacbon không no, mạch hở, trong cấu
tạo có 2 lk C = C

Là hidrocacbon
không no, mạch hở,
trong cấu tạo có 1 lk
C ≡C

Là HCHC mà ptử có vòng benzen-6 cạnh,với 3lk
đơn xen kẽ 3lk đôi

CnH2n+2 (n>1)

CnH2n ( n ≥ 3 )

CnH2n (n ≥ 2 )

CnH2n-2 (n ≥ 4 )

CnH2n-2 (n ≥ 2 )

CnH2n - 6 ( n ≥ 6)

- Ở đk thường, các hidrocabon từ C1 → C4: khí; Từ C5 → C17: lỏng; Từ C18 trở đi: rắn.
- t0nc, t0s D: tăng theo M
- không màu, không tan trong nước
Chỉ có liên kết đơn C-C, C-H là các lk σ bền vững
H-C no khá trơ ở đk thường
pứ đặc trưng: pứ thế (halogen)

Có 1 lk đôi C = C (1σ + 1π)

Có 2 liên kết đôi C = C ⇒ có 2π

có 1 lk ba C ≡C (gồm
1σ + 2π)

⇒Trung tâm pứ của H-C không no là các lk π kém bền pứ đặc trưng: pứ cộng với H2, Br2, HA (A là
halogen hoặc OH)

Metan CH4 ; Etan C2H6; Propan C3H8; Butan
C4H6;

Etilen CH2 = CH2
Propilen CH3 – CH = CH2

1. Pứ thế H bởi halogen (pứ đặc trưng của H-C
no):
1 ngtử H được thế bằng 1 ngtử halogen

1. Phản ứng cộng (pứ đặc trưng của H-C không no): với H2, Br2, HA (A là halogen hoặc OH)
Ankađien và ankin pứ qua 2 giai đoạn:
Ankađien: Từ 2 lk đôi →1 lk đôi → chỉ có lk đơn Ankin:Từ l/k ba→
→1l/k đôi→
→chỉ có l/k đơn
Lưu ý: PƯ ở g/đ 1 có tỉ lệ mol 1:1
a) Cộng hiđrô (Phản ứng hiđro hoá)
•
CH ≡CH + H2
Ni ,t o
Ni ,t o
CnH2n-2 + H2 
→ CnH2n+2
CnH2n + H2 
→
Pd ,t 0



→ CH2 = CH2
CnH2n+2
•
CH2 = CH2 +

CH3CH3 + Cl2
askt
→ CH3CH2Cl + HCl
Etylclorua

CH3-CH2-CH3 + Cl2
CH3-CHClCH3 (spc)

+

•

+ Cl2

as
→

+ HCl
ask cloxiclopentan

HCl

•

HCl

+ Br2

t
+HBr
→
Bromxiclohexan

2. Phản ứng tách H2
(đề hiđrôhoá)
0

xt ,t
CH3-CH3 
→
CH2=CH2 + H2
Tổng quát:
0

CnH2n+2 
→ CnH2n
+ H2
t

0

CnH2n+2 
→ CnH2n-2+
2H2
t

t0, xt
Xiclohexan
( C6H12)

+3H2
Benzen
( C6H6)

Axetilen CH≡
≡CH
Propin CH3 – C≡
≡
CH

Hệ liên hợp π trong vòng benzen bền hơn các lk π
riêng rẽ ở H-C không no tính thơm: dễ thế, khó
cộng, bền với chất OXH
Benzen (C6H6 ); toluen(C6H5CH3 ): stiren
(C6H5CH=CH2)

1. Phản ứng thé H của vòng benzen hoặc nhánh
a. Thế H bởi halogen (Cl2, Br2 khan): ...
HEÄ THOÁNG HOÙA LYÙ THUYEÁT
HEÄ THOÁNG HOÙA LYÙ THUYEÁTHEÄ THOÁNG HOÙA LYÙ THUYEÁT
HEÄ THOÁNG HOÙA LYÙ THUYEÁT
HÖÕU CÔ
HÖÕU CÔ HÖÕU CÔ
HÖÕU CÔ 11
1111
11 Gia
GiaGia
Giaùo vieân: Trònh Thò Minh Hieàn
ùo vieân: Trònh Thò Minh Hieànùo vieân: Trònh Thò Minh Hieàn
ùo vieân: Trònh Thò Minh Hieàn
1
HIDROCACBON
HIDROCACBON NO HIDROCACBON KHÔNG NO
HIDROCACBON THƠM
(AREN)
LOI
H-C
ANKAN (PARAFIN) XICLOANKAN ANKEN (OLEFIN) ANKADIEN ANKIN
BENZEN VÀ ĐỒNG ĐẲNG (ANKYLBENZEN)
- STIREN
Định
nghĩa
Là nhng hiđrôcacbon no,
mch h
Là nhng
hidrocacbon no,
mch vòng
H-C không no, mạch h,
trong cu tạo 1 lk C = C
hidrocacbon không no, mạch h, trong cu
tạo 2 lk C = C
hidrocacbon
không no, mạch h,
trong cu tạo 1 lk
C C
Là HCHC mà pt có vòng benzen-6 cnh,vi 3lk
đơn xen k 3lk đôi
CTPT
chung
C
n
H
2n+2
(n>1)
C
n
H
2n
( n
3 )
C
n
H
2n
(n 2 ) C
n
H
2n-2
(n 4 )
C
n
H
2n-2
(n 2 )
C
n
H
2n - 6
( n 6)
Tính
cht
vt lí
- đk thường, các hidrocabon t C
1
C
4
: khí; T C
5
C
17
: lng; T C
18
tr đi: rn.
- t
0
nc
, t
0
s
D: tăng theo M
- không màu, không tan trong nước
1 lk đôi C = C (1σ + 1π) 2 liên kết đôi C = C 2π
1 lk ba C C (gm
1σ + 2π)
Có vòng benzen (1v + 3π)
Cu
to và
Kh
năng
phn
ng
Ch có liên kết đơn C-C, C-H là các lk σ bn vng
H-C no khá trơ đk thường
p đặc trưng: p thế (halogen)
Trung tâm p ca H-C không no là các lk π kém bn p đặc trưng: p cng vi H
2
, Br
2
, HA (A là
halogen hoc OH)
H liên hp π trong vòng benzen bn hơn các lk π
riêng r H-C không no tính thơm: d thế, k
cng, bn vi cht OXH
Cht
tiêu
biu
Metan CH
4
; Etan C
2
H
6
; Propan C
3
H
8
; Butan
C
4
H
6
;
Etilen CH
2
= CH
2
Propilen CH
3
– CH = CH
2
Buta-1,3-đien:
CH
2
= CH – CH = CH
2
2-metylButa-1,3-đien (Isopren)
Axetilen CH
CH
Propin CH
3
– C
CH
Benzen (C
6
H
6
); toluen(C
6
H
5
CH
3
): stiren
(C
6
H
5
CH=CH
2
)
1. P thế H bi halogen (p đặc trưng ca H-C
no):
1 ngt H được thế bng 1 ngt halogen
1. Phn ng cng (p đặc trưng ca H-C không no): vi H
2
, Br
2
, HA (A là halogen hoc OH)
Ankađien và ankin p qua 2 giai đon:
Ankađien: T 2 lk đôi
1 lk đôi
ch có lk đơn Ankin:T l/k ba
1l/k đôi
ch có l/k đơn
Lưu ý: PƯ g/đ 1 có t l mol 1:1
1. Phn ng thé H ca vòng benzen hoc nhánh
a) Cng hiđrô (Phn ng hiđro hoá)
CH
3
CH
3
+ Cl
2
askt
CH
3
CH
2
Cl +
HCl
Etylclorua
CH
3
-CH
2
-CH
3
+ Cl
2
a
s
k
CH
3
-CHClCH
3
(spc)
CH
3
-CH
2
-CH
2
-Cl (spp)
+ HCl
+ HCl
+ Cl
2
as
+ HCl
cloxiclopentan
+ Br
2
0
t
+HBr
Bromxiclohexan
C
n
H
2n
+ H
2
,
o
Ni t

C
n
H
2n+2
C
n
H
2n-2
+ H
2
,
o
Ni t
C
n
H
2n+2
CH CH + H
2
0
,tPd
CH
2
= CH
2
CH
2
= CH
2
+
2H
2
0
,tNi
CH
3
– CH
3
2. Phn ng tách H
2
(đề hiđrôhoá)
b) Cng halogen (Phn ng halogen hoá ): làm mt màu ca dung dch brom
Phn ng này dùng để nhn biết hp cht có liên kết đôi / ba (C = C ; C C)
CH
3
-CH
3
0
txt ,
CH
2
=CH
2
+ H
2
Tng quát:
C
n
H
2n+2
0
t
C
n
H
2n
+ H
2
C
n
H
2n+2
0
t
C
n
H
2n-2
+
2H
2
t
0
, xt
+ 3H
2
Xiclohexan
Benzen
( C
6
H
12
)
( C
6
H
6
)
C
n
H
2n
+ X
2
C
n
H
2n
X
2
- nhit độ thp ưu tiên to thành sn phm
cng 1, 2; nhit độ cao ưu tiên to thành sn
phm cng 1, 4
1 2 3 4
2 2 2
CH CH CH CH Br
= = +
CHCH +
Br
2
CHBr =
CHBr
CHBr=CHBr+Br
2
CHBr
2
CHBr
2
a. Th
ế
H b
i
halogen
(Cl
2
, Br
2
khan): xt bt Fe; t
0
C
6
H
6
+ Br
2
Fe , t
0
C
6
H
5
Br + HBr
- CH
3
a/s
- CH
2
Br
+ HBr
+
Br
2
R
+
B r
2
F e ,t
0
1 : 1
R
- B r
B r
R
+
H B r
R
+
3Br
2
Fe,t
0
1:1
R
- Br
+
3HBr
Br
Br
tr¾ng
b. Thế H bi nhóm nitro (- NO
2
): tác dng vi
Hệ thống Lý thuyết hữu cơ lớp 11 - Trang 2
Hệ thống Lý thuyết hữu cơ lớp 11 - Người đăng: Phạm Ngọc Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống Lý thuyết hữu cơ lớp 11 9 10 477