Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống QLNN về quốc phòng

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1330 lần   |   Lượt tải: 3 lần
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG
Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện việc quản lý quốc
phòng theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Nội dung cơ bản của công tác
quản lý nhà nước về quốc phòng gồm ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp
luật về quốc phòng; ký kết các điều ước quốc tế về hợp tác quốc phòng, xây dựng
quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng; tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm
vụ quốc phòng và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, là cơ quan duy nhất có quyền ban hành các đạo luật liên quan
đến chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc
phòng, an ninh của đất nước, quyết định vấn đề chiến tranh và hoà bình; quy định
về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh
quốc gia; tổ chức, xây dựng lực lượng vũ trang... Quốc hội thực hiện quyền giám
sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động quốc phòng của Nhà nước. Trong thời gian từ
năm 2005 đến nay, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến quốc phòng
như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật Quốc phòng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân
sự, Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Biên giới quốc gia... Uỷ
ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều pháp lệnh về quốc phòng như Pháp
lệnh Cảnh sát biển, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh Bộ
đội Biên phòng, Pháp lệnh Động viên quốc phòng, Pháp lệnh Công nghiệp quốc
phòng...
Chủ tịch nước là Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các
lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước công bố quyết định tuyên bố tình trạng
chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn

cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương; công bố và ban hành các đạo luật, pháp
lệnh về quốc phòng khác; quyết định phong hàm cấp thượng tướng, đại tướng cho
sĩ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã
hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành các nghị định, nghị quyết để cụ thể hoá việc thực
hiện các luật, pháp lệnh về quốc phòng. Chính phủ cũng ban hành các chính sách
về củng cố quốc phòng và xây dựng quân đội, lập quy hoạch, kế hoạch động viên
quốc phòng; tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và các biện pháp
cần thiết để bảo vệ Tổ quốc. Theo phân cấp, các bộ ngành tiến hành giáo d...
HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ QUỐC PHÒNG
Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện việc quản lý quốc
phòng theo quy định của Hiến pháp pháp luật. Nội dung bản của công tác
quản nhà nước về quốc phòng gồm ban hành hthống văn bản quy phạm pháp
luật về quốc phòng; kết các điều ước quốc tế về hợp tác quốc phòng, xây dựng
quy hoạch, kế hoạch động viên quốc phòng; tổ chức, chỉ đạo thực hiện các nhiệm
vụ quốc phòng và các biện pháp cần thiết để bảo vệ Tổ quốc.
Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội
chủ nghĩa Việt Nam, quan duy nhất quyền ban hành các đạo luật liên quan
đến chính sách bản về đối nội đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - hội, quốc
phòng, an ninh của đất nước, quyết định vấn đề chiến tranh hoà bình; quy định
về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh
quốc gia; tổ chức, y dựng lực lượng trang... Quốc hội thực hiện quyền giám
sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động quốc phòng của Nhà nước. Trong thời gian từ
năm 2005 đến nay, Quốc hội đã thông qua nhiều đạo luật liên quan đến quốc phòng
như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quan Quân đội nhân dân Việt
Nam, Luật Quốc phòng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân
sự, Luật An ninh Quốc gia, Luật Công an nhân dân, Luật Biên giới quốc gia... U
ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nhiều pháp lệnh về quốc phòng như Pháp
lệnh Cảnh t biển, Pháp lệnh Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Tình báo, Pháp lệnh B
đội Biên phòng, Pháp lệnh Động viên quốc phòng, Pháp lệnh Công nghiệp quốc
phòng...
Chủ tịch nước Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các
lực lượng vũ trang nhân dân. Chtịch nước công bố quyết định tuyên bố tình trạng
chiến tranh, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ; ban bố tình trạng khẩn
Hệ thống QLNN về quốc phòng - Trang 2
Hệ thống QLNN về quốc phòng - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Hệ thống QLNN về quốc phòng 9 10 638