Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thông tin bài tập

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 7089 lần   |   Lượt tải: 10 lần
Bài tập tình huống 1
Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:
Để có thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục
để được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ sẽ dựa trên thông tin do khách hàng
cấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cập
nhập vào cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa,
khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽ
xử lý và đáp ứng yêu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ
cơ sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng sẽ nhận
được hoá đơn thuê và thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng đến trả
băng đĩa, bộ phận trả sẽ xử lý yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tin
tra cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuê
và trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghệp vụ của trung tâm.
Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ được
lập và gửi cho bộ phận quản lý trung tâm. Theo chính sách mở rộng thị
trường của trung tâm, định kỳ hàng năm trung tâm sẽ gửi thư khuyến mãi
cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những khách
hàng đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.
3. Hãy vẽ sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 để thực hiện phân rã sơ đồ ngữ
cảnh trên.

1

Đáp án bài tập tình huống 1
Sơ đồ BFD
Quản lý thuê băng đĩa

Cho thuê
băng đĩa

Cấp thẻ
thuê

Nhận trả
băng đĩa

Gửi thư
khuyến
mãi

Tạo báo
cáo

Sơ đồ ngữ cảnh (Context Diagram)

Khách hàng
Khách hàng

Khách hàng
Khách hàng
TT Khách hàng

Yêu cầu thuê

Thẻ thuê

Quản lý thuê
băng đĩa

Hóa đơn
Thư khuyến mãi

Yêu cầu trả
Hóa đơn thanh toán
Báo cáo

Bộ phận
Bộ phận
quản lý
quản lý

2

Sơ đồ DFD mức 0
Khách hàng
Khách hàng

Khách hàng
Khách hàng
TT Khách
hàng

1.0
Cấp thẻ
thuê

Thẻ thuê

TT Khách hàng
đã cấp thẻ
CSDL nghiệp vụ

Yêu cầu thuê
Phiếu thanh toán

Yêu cầu trả

2.0
Cho thuê
băng đĩa

3.0
Nhận trả
băng đĩa

Hóa đơn

TT thuê trả

4.0
Tạo báo
cáo

Báo cáo

Bộ phận quản lý
Bộ phận quản lý
CSDL nghiệp vụ

5.0
Gửi thư
khuyến
mãi

Thư
khuyễn mãi

Khách hàng
Khách hàng

3

Bài tập tình huống 2
Cho biết quá trình tính lương trong một tháng của một công ty được thực
hiện như sau:
Cuối từng tháng, để tính lương cho nhân viên, người ta phải kiểm tra ngày
công của các nhân viên trong tháng đó. Việc kiểm tra ngày công được thự...
Bài tập tình huống 1
Cho biết hoạt động của một trung tâm cho thuê băng đĩa như sau:
Để thể thuê băng đĩa tại trung tâm, ban đầu khách hàng phải làm thủ tục
để được cấp thẻ thuê. Bộ phận làm thẻ s dựa trên thông tin do khách hàng
cấp và cấp cho khách một thẻ thuê. Thông tin về việc cấp thẻ sẽ được cập
nhập vào sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Mỗi lần đến thuê băng đĩa,
khách hàng sẽ trình thẻ thuê và nêu yêu cầu thuê cụ thể. Bộ phận cho thuê sẽ
xử đáp ứng yêu cầu thuê của khách hàng dựa trên thông tin tra cứu từ
sở dữ liệu nghiệp vụ của trung tâm. Ngay khi thuê, khách hàng sẽ nhận
được hoá đơn thuê thanh toán tiền tiền thuê luôn. Khi khách hàng đến trả
băng đĩa, bộ phận trả sẽ xử yêu cầu trả của khách hàng dựa trên thông tin
tra cứu từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ. Dữ liệu liên quan đến các hoạt động thuê
và trả đều được cập nhật vào cơ sở dữ liệu nghệp vụ của trung tâm.
Định kỳ hàng tháng, từ cơ sở dữ liệu nghiệp vụ, các báo cáo quản lý sẽ được
lập gửi cho bộ phận quản trung tâm. Theo chính sách mở rộng thị
trường của trung tâm, định k hàng năm trung tâm s gửi thư khuyến mãi
cho khách hàng, thông báo thông tin cho thuê miễn phí đối với những khách
hàng đạt mức thuê trên mức khuyến mãi năm do trung tâm quy định.
1. Hãy vẽ sơ đồ BFD mô tả chức năng công việc của trung tâm
2. Hãy vẽ sơ đồ ngữ cảnh để mô tả hoạt động của trung tâm.
3. Hãy vẽ đồ luồng dữ liệu mức 0 để thực hiện phân đồ ngữ
cảnh trên.
1
Hệ thống thông tin bài tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thông tin bài tập - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hệ thống thông tin bài tập 9 10 959