Ktl-icon-tai-lieu

Hệ thống thư viện điện tử Hướng dẫn sử dụng Autocad

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 308 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hệ thống thư viện điện tử Hướng dẫn sử dụng Autocad

Hệ thống thư viện điện tử - Hướng dẫn sử dụng Autocad 14

Ch¬ng tr×nh c¬ b¶n

BµI 1 : Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh AutoCAD
BµI 2 : C«ng viÖc chuÈn bÞ cho b¶n vÏ
BµI 3 : C¸c c«ng cô trî gióp cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ trªn AutoCAD
BµI 4 : C¸c lÖnh vÏ c¬ b¶n
Bµi 5 : C¸c lÖnh söa ®æi, hiÖu chØnh b¶n vÏ
Bµi 6 : C¸c lÖnh sö dông hç trî cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ
Bµi 7 : LÖnh ®¸nh v¨n b¶n
Bµi 8 : LÖnh vÏ ®êng kÝch thíc
Bµi 9 : VÏ ký hiÖu vËt liÖu trong mÆt c¾t
Bµi 10 : C¸c lÖnh tra cøu trong AutoCAD
Bµi 11 : C¸c lÖnh ®iÒu khiÓn mµn h×nh
Bµi 12 : Khèi vµ thuéc tÝnh khèi
Bµi 13 : XuÊt b¶n vÏ ra giÊy

Tuesday, September 09, 2003

Hệ thống thư viện điện tử - Hướng dẫn sử dụng Autocad 14

Bµi 1
Néi dung : Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh AutoCAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giíi thiÖu
CµI ®Æt vµ khëi ®éng AutoCAD
Sö dông AutoCAD
Më mét b¶n vÏ
Ghi tËp tin b¶n vÏ lªn ®Üa
Tho¸t khái AutoCAD
Mét sè qui ®Þnh
KÝch thíc b¶n vÏ

Giíi thiÖu ch¬ng tr×nh AutoCAD
HiÖn nay thuËt ng÷ CAD ngµy cµng trë nªn phæ biÕn trong kü thuËt nãi chung vµ trong ngµnh x©y dùng
nãi riªng. Nã ®· t¹o ra mét ph¬ng ph¸p thiÕt kÕ míi cho c¸c KiÕn tróc s vµ Kü s x©y dùng. Nã lµ ch÷ viÕt
t¾t cña côm tõ tiÕng Anh Computer Aided Desingn. Trong tiÕng viÖt nã cã nghÜa lµ thiÕt kÕ trªn m¸y
tÝnh hay còng cã thÓ gäi lµ thiÕt kÕ víi sù hç trù cu¶ m¸y tÝnh.
ViÖc thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh gióp cho b¹n cã thÓ lªn ®îc nhiÒu ph¬ng ¸n trong mét thêi gian ng¾n vµ söa
®æi b¶n vÏ mét c¸c nhanh chãng vµ dÔ dµng h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸ch lµm thñ c«ng. Ngoµi ra b¹n cã thÓ
tra hái c¸c diÖn tÝch, kho¶ng c¸ch...trùc tiÕp trªn m¸y.
AutoCAD lµ mét phÇn mÒn thiÕt kÕ trªn m¸y vi tÝnh c¸ nh©n ®îc sö dông t¬ng ®èi réng r·i trong c¸c
ngµnh :
¡
¡
¡
¡
¡

ThiÕt kÕ kiÕn tróc - x©y dùng vµ trang trÝ néi thÊt.
ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn, níc.
ThiÕt kÕ c¬ khÝ, chÕ t¹o m¸y.
ThiÕt kÕ hÖ thèng chiÕu s¸ng cho c¸c c«ng tr×nh v¨n ho¸ nh trong c¸c r¹p chiÕu phim, nhµ h¸t...
ThiÕt lËp hÖ thèng b¶n ®å.

CµI ®Æt vµ khëi ®éng AutoCAD
CµI ®Æt AutoCAD

AutoCAD for Windows bao gåm c¶ chêng tr×nh cµi ®Æt mµ chóng sÏ tù ®éng lËp nªn c¸c th môc cÇn
thiÕt, c¸c tËp tin vµ c¸c ch¬ng tr×nh riªng lÎ gióp b¹n. Chóng còng cho phÐp b¹n chØ cµi ®Æt mét nhãm tËp
tin nµo ®ã cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ ®Ó dµnh kho¶ng kh«ng gian bé nhø nÕu b¹n kh«ng muèn c¸c tËp tin nguån,
hoÆc c¸c tËp tin mÉu cµi vµo ®Üa cøng.
Tèi thiÓu b¹n ph¶i cã kho¶ng kh«ng gian 15M trong bé nhø ®Ó ®iÒu ho¹t vµ hç trî c¸c tËp tin ®Ó ca× ®Æt
ch¬ng tr×nh tèi thiÓu cña AutoCAD. NÕu cµi...
H thng thư viện điện t -
Hướng dn s dng Autocad
Hệ thống thư viện điện tử Hướng dẫn sử dụng Autocad - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hệ thống thư viện điện tử Hướng dẫn sử dụng Autocad - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Hệ thống thư viện điện tử Hướng dẫn sử dụng Autocad 9 10 964