Ktl-icon-tai-lieu

Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5033 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm
Tôn Thất Hòa An (sưu tầm)
1.Ba luật của hệ tiên đề Amstrong về phụ thuộc hàm
Cho LĐQH R(U, F) với X, Y, Z ⊆ U
1.1.Luật phản xạ (Reflexivity Rule)
Nếu Y ⊂ X thì X → Y
1.2.Luật tăng trưởng (Augmentation Rule)
Nếu Z ⊂ U và X → Y thì XZ → YZ
1.3.Luật bắc cầu (Transivity Rule)

Nếu X → Y và Y → Z thì X → Z
2.Chứng minh hệ tiên đề Amstrong đúng và đầy đủ
a. Hệ tiên đề Amstrong là đúng:
.Luật phản xạ là đúng vì: Không thể có 2 bộ bằng nhau trên X mà lại không bằng nhau trên
tập con của nó.
.Luật tăng trưởng là đúng vì: Giả sử quan hệ r thỏa X->Y. Tồn tại 2 bộ t, u ∈ r sao cho
t[XZ] = u[XZ] mà t[YZ] ≠ u[YZ] thì t[Y] ≠ u[Y]. Nhưng t[X]=u[X] nên t[Y] ≠ u[Y] là trái với
giả thiết X->Y. Vậy t[YZ] = u[YZ]. Vậy XZ->YZ là đúng
.Luật bắc cầu là đúng vì: Giả sử tồn tại 2 bộ t, u ∈ r sao cho t[X] = u[X] và t[Z] ≠ u[Z]. Từ
X->Y ta có t[X] = u[X] nên t[Y] = u[Y]. Nhưng t[Y] = u[Y] và t[z] ≠ u[Z] là trái với Y->Z. Do
vậy, t[Z] = u[Z]. Vậy X->Z là đúng
b. Hệ tiên đề Amstrong là đầy đủ:
Nghĩa là ta chỉ cần chứng minh nếu X->Y không thỏa trên R thì X->Y không thể suy dẫn
từ F.
Gọi F là tập PTH trên tập thuộc tính U. Giả sử rằng X->Y là không thể suy dẫn được từ
hệ tiên đề Amstrong. Xét quan hệ r gồm 2 bộ như sau:
11…1
11…1
11…1
00…0
Các thuộc tính thuộc X+
Các thuộc tính còn lại
Trước hết cần chỉ ra rằng F thỏa r.
Thật vậy, giả sử V->W ∈ F mà không thỏa trên r, do đó V ⊆ X+ , hoặc 2 bộ của r sẽ
không bằng nhau ít nhất là trến thuộc tính của V. Như vậy W ⊄ X+ hoặc V->W thỏa trên r.
Gọi A ∈ W nhưng A ∉ X+. Vì XV ⊆ X+ , X->V, V->W ∈ F. Vậy X->W nên X->A. Do A
∉ X+ . Vậy dẫn đến điều mâu thuẫn. Vậy mỗi PTH V->W ∈ F đều thỏa trên r.
Tiếp theo ta cần chứng minh X->Y không thỏa trên r.
Giả sử X->Y thỏa trên r mà X ⊆ X+ và suy ra Y ⊆ X+ , nếu không có 2 bộ thuộc r là
bằng nhau trên X mà không bằng nhau trên Y, thì X->Y có thể được suy dẫn từ hệ tiên đề,
mâu thuẫn. Do vậy, X->Y không đúng trên R.
Từ đó, kết luận nếu X->Y không suy dẫn được từ tiên đề Amstrong thì X->Y không suy
dẫn logic được từ F.
Như vậy, hệ tiên đề Amstrong là đầy đủ.

Các hệ quả của hệ tiên đề Amstrong
1.Ba hệ quả của tiên đề Amstrong:
1.1.Luật hợp (Union Rule)

Nếu X → Y và X → Z thì X → YZ
1.2.Luật bắc cầu giả (Pseudotransivity Rule)
Nếu X → Y và WY → Z thì XW → Z
1.3.Luật phân rã (Decomposition Rule)
Nếu X → Y và Z ⊂ Y thì X → Z
2.Chứng minh các hệ quả của tiên đề Amstrong
a. Luật hợp

 X → YX (taêngtröôûng)
⇒ X → YZ (baéc caàu)

 YX → YZ
b.Luật bắc cầu giả

 W...
Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm
Tôn Thất Hòa An (sưu tầm)
1.Ba luật của hệ tiên đề Amstrong về phụ thuộc hàm
Cho LĐQH R(U, F) với X, Y, Z U
1.1.Luật phản xạ (Reflexivity Rule)
Nếu Y X thì X Y
1.2.Luật tăng trưởng (Augmentation Rule)
Nếu Z U và X Y thì XZ YZ
1.3.Luật bắc cầu (Transivity Rule)
Nếu X Y và Y Z thì X Z
2.Chứng minh hệ tiên đề Amstrong đúng và đầy đủ
a. Hệ tiên đề Amstrong là đúng:
.Luật phản xạ là đúng vì: Không thể có 2 bộ bằng nhau trên X lại không bằng nhau trên
tập con của nó.
.Luật tăng trưởng đúng vì: Giả s quan hệ r thỏa X->Y. Tồn tại 2 bộ t, u r sao cho
t[XZ] = u[XZ] t[YZ] u[YZ] thì t[Y] u[Y]. Nhưng t[X]=u[X] nên t[Y] u[Y] trái với
giả thiết X->Y. Vậy t[YZ] = u[YZ]. Vậy XZ->YZ là đúng
.Luật bắc cầu là đúng vì: Giả sử tồn tại 2 bộ t, u r sao cho t[X] = u[X] và t[Z] u[Z]. Từ
X->Y ta t[X] = u[X] nên t[Y] = u[Y]. Nhưng t[Y] = u[Y] t[z] u[Z] trái với Y->Z. Do
vậy, t[Z] = u[Z]. Vậy X->Z là đúng
b. Hệ tiên đề Amstrong là đầy đủ:
Nghĩa là ta chỉ cần chứng minh nếu X->Y không thỏa trên R thì X->Y không thể suy dẫn
từ F.
Gọi F tập PTH trên tập thuộc tính U. Giả sử rằng X->Y không thể suy dẫn được từ
hệ tiên đề Amstrong. Xét quan hệ r gồm 2 bộ như sau:
11…1 11…1
11…1 00…0
Các thuộc tính thuộc X
+
Các thuộc tính còn lại
Trước hết cần chỉ ra rằng F thỏa r.
Thật vậy, gi sử V->W F không thỏa trên r, do đó V X
+
, hoặc 2 bộ của r s
không bằng nhau ít nhất là trến thuộc tính của V. Như vậy W X
+
hoặc V->W thỏa trên r.
Gọi A W nhưng A X
+
. Vì XV X
+
, X->V, V->W F. Vậy X->W nên X->A. Do A
X
+
. Vậy dẫn đến điều mâu thuẫn. Vậy mỗi PTH V->W F đều thỏa trên r.
Tiếp theo ta cần chứng minh X->Y không thỏa trên r.
Giả sử X->Y thỏa trên r X X
+
suy ra Y X
+
, nếu không 2 bộ thuộc r
bằng nhau tn X không bằng nhau trên Y, thì X->Y thể được suy dẫn từ hệ tiên đề,
mâu thuẫn. Do vậy, X->Y không đúng trên R.
Từ đó, kết luận nếu X->Y không suy dẫn được từ tiên đề Amstrong thì X->Y không suy
dẫn logic được từ F.
Như vậy, hệ tiên đề Amstrong là đầy đủ.
Các hệ quả của hệ tiên đề Amstrong
1.Ba hệ quả của tiên đề Amstrong:
1.1.Luật hợp (Union Rule)
Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm - Trang 2
Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Hệ tiên đề Amstrong (3 tiên đề) cho phụ thuộc hàm 9 10 456