Ktl-icon-tai-lieu

hiểu biế của học sinh trường THCS Tân Định về môi trường

Được đăng lên bởi danhtungk62tlh
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 555 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
I.

Lí do chọn đề tài

Con ngườti cũng như mọi sinh vật đều sống dựa vào môi trường đặc trưng
của mình, ngoài môi trường đó ra sinh vật không thể tồn tại được. Giữa sinh vật và
môi trường có mối tương tác hữu cơ, biện chứng, tác động, ảnh hưỡng lẫn nhau.
Môi trường ổn định thì sinh vật và con người sống ổn định và phát triển hưng
thịnh. Môi trường suy thoái, sinh vật và con người cũng bị suy giảm vả về chất
lượng và số lượng. Môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại thì con người và sinh vật cũng
bị chịu chung số phận. Nhưng một thực tế đáng báo động cho thấy môi trường
đang ngày càng bị ô nhiễm. Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường còn nhiều
thiếu sót. Tuy nhiên, hiểu biết của học sinh về môi trường rất hạn chế, vì vậy tôi
trong bài tiểu luận của mình, tôi chọn nội dung “giáo dục môi trường tại trường
Trung học cơ sở Tân Định” làm đề tài nghiên cứu.
II.

Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu

II.1 Mục

đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của bài viết này là tìm ra biện pháp giáo dục về môi
trường cho học sinh trường trung học cơ sở Tân Định.
II.2 Đối

tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của bài viết là môi trương hiện nay.
II.3 Phạm

vi nghiên cứu

Vấn đề về môi trường là một đề tài khoa học rất rộng, tuy nhiên trong giới
hạn một bài tiểu luận tôi chỉ nghiên cứu về một số biện pháp giáo dục môi trường
trong nhà trường trung học cơ sở Tân Định.

~1~

PHẦN NỘI DUNG
I.

Tổng quan về giáo dục môi trường

Khái niệm
Giáo dục là một hiện tượng xã hội đặc biệt, bản chất của nó là sự truyền đạt
và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử- xã hội của thế hệ loài người, nhờ có giáo dục mà
các thế hệ nối tiếp nhau phát triển, tinh hoa văn hóa dân tộc được kế thừa, bổ sung
và trên cơ sở đó mà xã hội loài người không ngừng tiến lên.
Qúa trình giáo dục là quá trình hoạt động có mục đích, có tổ chức của giáo
viên và học sinh nhằm hình thành những quan điểm, niềm tin, giá trị, động cơ, thái
độ, hành vi, thói quen phù hợp với những chuẩn mực chính trị, đạo đức, pháp luật,
thẩm mĩ, văn hoái, làm phát triển nhân cách học sinh theo mục đích của nhà trường
và xã hội.
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ
mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự
tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên.
Ô nhiễm môi trường là môi trường bị ô nhiễm các chất độc hại, nhiễm bẩn
hoặc tiếng ồn quá giới hạn cho phép, hoặc do sự khai thác của con người làm cạn
kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, phá...
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Con người cũng như mọi sinh vật đều sống dựa vào môi trường đặc trưng
của mình, ngoài môi trường đó ra sinh vật không thể tồn tại được. Giữa sinh vật và
môi trường có mối tương tác hữu cơ, biện chứng, tác động, ảnh hưỡng lẫn nhau.
Môi trường ổn định thì sinh vật và con người sống ổn định và phát triển hưng
thịnh. Môi trường suy thoái, sinh vật và con người cũng bị suy giảm vả về chất
lượng và số lượng. Môi trường bị ô nhiễm, hủy hoại thì con người và sinh vật cũng
bị chịu chung số phận. Nhưng một thực tế đáng báo động cho thấy môi trường
đang ngày càng bị ô nhiễm. Việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường còn nhiều
thiếu sót. Tuy nhiên, hiểu biết của học sinh về môi trường rất hạn chế, vì vậy tôi
trong bài tiểu luận của mình, tôi chọn nội dung “giáo dục môi trường tại trường
Trung học cơ sở Tân Định” làm đề tài nghiên cứu.
II. Mục đích nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu
II.1Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của bài viết này là tìm ra biện pháp giáo dục về môi
trường cho học sinh trường trung học cơ sở Tân Định.
II.2Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của bài viết là môi trương hiện nay.
II.3Phạm vi nghiên cứu
Vấn đề về môi trường là một đề tài khoa học rất rộng, tuy nhiên trong giới
hạn một bài tiểu luận tôi chỉ nghiên cứu về một số biện pháp giáo dục môi trường
trong nhà trường trung học cơ sở Tân Định.
~ 1 ~
hiểu biế của học sinh trường THCS Tân Định về môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hiểu biế của học sinh trường THCS Tân Định về môi trường - Người đăng: danhtungk62tlh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
hiểu biế của học sinh trường THCS Tân Định về môi trường 9 10 571