Ktl-icon-tai-lieu

Hình học 10

Được đăng lên bởi Thik Thieu Thuong
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 988 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).

CHƢƠNG I - ĐẠI CƢƠNG VỀ VÉCTƠ
A: TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
 Vectô laø ñoaïn thaúng coù dònh höôùng Kyù hieäu : AB ; CD hoaëc a ; b
 Vectô – khoâng laø vectô coù ñieåm ñaàu truøng ñieåm cuoái : Kyù hieäu 0
 Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng nhau
 Hai vectô cuøng phöông thì hoaëc cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng
 Hai vectô baèng nhau neáu chuùng cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi

TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ
 Ñònh nghóa: Cho AB  a ; BC  b . Khi ñoù AC  a  b
 Tính chaát : * Giao hoaùn : a  b = b  a
* Keát hôïp

( a  b ) + c = a  (b + c )

* Tín h chaát vectô –khoâng a + 0 = a
 Quy taéc 3 ñieåm : Cho A, B ,C tuøy yù, ta coù : AB + BC = AC
 Quy taéc hình bình haønh . Neáu ABCD laø hình bình haønh thì AB + AD = AC
 Quy taéc veà hieäu vec tô : Cho O , B ,C tuøy yù ta coù : OB  OC  CB

TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
 Cho kR , k a laø 1 vectô ñöôïc xaùc ñònh:
* Neáu k  0 thì k a cuøng höôùng vôùi a ; k < 0 thì k a ngöôïc höôùng vôùi a
* Ñoä daøi vectô k a baèng k . a 
 Tính chaát :
a) k(m a ) = (km) a
b) (k + m) a = k a + m a
c) k( a + b ) = k a + k b
d) k a = 0  k = 0 hoaëc a = 0
 b cuøng phöông a ( a  0 ) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa b =k a
 Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå A , B , C thaúng haøng laø coù soá k sao cho AB =k AC
 Cho b khoâng cuøngphöông a ,  x luoân ñöôïc bieåu dieãn x = m a + n b ( m, n duy nhaát )

BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG

1

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có sử dụng tài liệu từ các nguồn khác).

I - CÁC BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN VÉCTƠ
1)

2)

3)
4)
5)
6)

Rút gọn các biểu thức sau:
a)OM – ON + AD + MD + EK – EP – MD
AB  MN  CB  PQ  CA  NM
Chứng minh rằng
a) AB + CD = AD + CB
b) AC + BD = AD + BC
c) AB + CD + EA = ED + CB
d) AD + BE + CF = AE + BF + CD = AE + BD + CE
e) AB + CD + EF + GA = CB + ED + GF
Chohình bình hành ABCD tâm O.
CMR : AO  BO  CO  DO  O , Với I bất kì IA  IB  IC  ID  4IO
Cho tam gi c
C a iểm M N v P n
t trung iểm
C C CMR:
MN  BP ; MA  PN .
Cho töù giaùc ABCD, goïi M, N, P, Q laàn löôït laø trung ñieåm AB, BC, CD, DA.
Chöùng minh : MN  QP ; NP  MQ
Cho tam giaùc ABC coù tröïc taâm H vaø O taâm laø ñöôøng troøn ngoaïi tieáp . Goïi B’ laø ñieåm ñoái xöùng
B qua O . Chöùng minh : AH  B' C .

7)

Cho hình bình haønh ABCD . Döïng

AM  BA, MN  DA, NP  DC , PQ  BC .

Chöùng minh AQ  O
8) Cho 4 iểm bất M N P Q Chứng minh c c ng thức sau:
a.
c)
PQ  NP  MN  MQ ;
NP  MN  QP  MQ ;
M...
CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP HÌNH HỌC LỚP 10 ( có s dụng tài liệu t các nguồn khác).
BIÊN SOẠN : TRẦN MAI SANG
1
CHƢƠNG I - ĐẠI CƢƠNG VỀ VÉCTƠ
A: TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT
Vectô laø ñoaïn thaúng coù dònh höôùng Kyù hieäu :
AB
;
CD
hoaëc
a
;
b
Vectô khoâng laø vectô coù ñieåm ñaàu truøng ñieåm cuoái : Kyù hieäu
0
Hai vectô cuøng phöông laø hai vectô coù giaù song song hoaëc truøng nhau
Hai vectô cuøng phöông thì hoaëc cuøng höôùng hoaëc ngöôïc höôùng
Hai vectô baèng nhau neáu chuùng cuøng höôùng vaø cuøng ñoä daøi
TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ
Ñònh nghóa: Cho
AB a
;
BC b
. Khi ñoù
AC a b
Tính chaát : * Giao hoaùn :
=
ba
* Keát hôïp (
ab
) +
c
=
(ab
+
c
)
* Tín h chaát vectô khoâng
a
+
0
=
a
Quy taéc 3 ñieåm : Cho A, B ,C tuøy yù, ta coù :
AB
+
BC
=
AC
Quy taéc hình bình haønh . Neáu ABCD laø hình bình haønh thì
AB
+
AD
=
AC
Quy taéc veà hieäu vec tô : Cho O , B ,C tuøy yù ta coù :
CBOCOB
TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
Cho kR , k
a
laø 1 vectô ñöôïc xaùc ñònh:
* Neáu k 0 thì k
a
cuøng höôùng vôùi
a
; k < 0 thì k
a
ngöôïc höôùng vôùi
a
* Ñoä daøi vectô k
a
baèng k .
a
Tính chaát :
a) k(m
a
) = (km)
a
b) (k + m)
a
= k
a
+ m
a
c) k(
a
+
b
) = k
a
+ k
b
d) k
a
=
0
k = 0 hoaëc
a
=
0
b
cuøng phöông
a
(
a
0
) khi vaø chæ khi coù soá k thoûa
b
=k
a
Ñieàu kieän caàn vaø ñuû ñeå A , B , C thaúng haøng laø coù soá k sao cho
AB
=k
AC
Cho
b
khoâng cuøngphöông
a
,
x
luoân ñöôïc bieåu dieãn
x
= m
a
+ n
b
( m, n duy nhaát )
Hình học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học 10 - Người đăng: Thik Thieu Thuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Hình học 10 9 10 681