Ktl-icon-tai-lieu

hình học lớp 5

Được đăng lên bởi thinh-nguyencuong
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYEÂN ÑEÀ LUYEÄN TAÄP HÌNH HOÏC LÔÙP 5
HÌNH THANG
1. Tính dieän tích hình thang coù :
a). Ñaùy lôùn 8m; ñaùy beù 75dm; chieàu cao 32dm.
b). Ñaùy lôùn 1,9m; ñaùy beù 1,3m; chieàu cao 0,9m.
c). Ñaùy lôùn

2
1
3
m; ñaùy beù
m; chieàu cao
m.
3
2
5

2. Tính chieàu cao hình thang coù:
a). Dieän tích 30cm2; ñaùy lôùn 8cm vaø ñaùy beù 0,4dm.
b).Dieän tích 6,4 dm2; ñaùy lôùn 1,8dm; ñaùy beù 1,4dm.
c). Dieän tích

3 2
1
1
m ; ñaùy lôùn
m vaø ñaùy beù
m.
4
4
8

3. Tính toång hai ñaùy hình thang coù :
a). Dieän tích 3,6 dam2; chieàu cao 1,2dam.
b). Dieän tích

3
2
m2; chieàu cao
m.
4
3

c). Dieän tích 2400cm2; chieàu cao 3,8dm.
4. Moät mieáng ñaát hình thang coù ñaùy beù 18m vaø baèng

3
ñaùy lôùn. Tính dieän tích mieáng ñaát hình thang?
4

5. Moät thöûa ruoäng hình thang vuoâng coù caïnh beân vuoâng goùc vôùi 2 ñaùy daøi 30,5m; ñaùy lôùn 120,4m; ñaùy
beù 79,6m.
a. Tính dieän tích thöûa ruoäng baèng dam2
b. Trung bình 100dam2 thu ñöôïc 65,2kg thoùc. Hoûi treân caû thöûa ruoäng thu ñöôïc bao nhieâu kg thoùc?
6. Treân moät mieáng ñaát hình thang coù ñaùy lôùn 8m, ñaùy beù 6m vaø chieàu cao 11m, ngöôøi ta ñaõ thu ñöôïc
184,8kg rau. Tính xem treân moãi meùt vuoâng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kg rau?
7. Tính trung bình coäng hai ñaùy hình thang coù dieän tích 195dm 2 vaø chieàu cao 1,3m.
8. Moät thöûa ruoäng hình thang coù ñaùy lôùn 140m; ñaùy beù keùm ñaùy lôùn 36m vaø chieàu cao baèng

1
toång hai
4

ñaùy.
a). Tính dieän tích thöûa ruoäng hình thang.
b). Cöù 200m2 thu ñöôïc 124kg thoùc.Tính xem treân caû thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kilogam
thoùc?
9. Moät thöûa ruoäng hình thang coù trung bình coäng hai ñaùy laø 301,5m. Neáu taêng ñaùy lôùn
theâm 5,6m thì dieän tích thöûa ruoäng taêng theâm 336m 2.
a). Tính dieän tích thöûa ruoäng hình thang baèng ñôn vò dam 2.
b). Cöù 300m2 thu ñöôïc 22,5 taán thoùc.Tính xem treân caû thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kilogam
thoùc?

10. Moät hình thang coù dieän tích 3780m2 vaø chieàu cao 45m. Ñaùy beù baèng

3
ñaùy lôùn. Tính moãi ñaùy cuûa
5

hình thang?
11. Moät khu ruoäng hình thang coù chieàu cao 50m. Ñaùy lôùn 145m; ñaùy beù 95m. Moãi meùt vuoâng thu hoaïch
ñöôïc 1,74kg thoùc.Hoûi ngöôøi ta thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu taán thoùc treân thöûa ruoäng aáy ?
12. Moät hình thang coù chieàu cao 34dm.Ñaùy lôùn gaáp ñoâi ñaùy beù.Dieän tích hình thang baèng dieän tích moät
hình chöõ nhaät chieàu daøi 68dm; chieàu roäng 30dm. Tính ñoä daøi moãi ñaùy hình thang?
13.Moät hình thang coù ñaùy lôùn 60cm; ñaùy beù 38cm. Neá...
CHUYEÂN ÑEÀ LUYEÄN TAÄP HÌNH HOÏC LÔÙP 5
HÌNH THANG
1. Tính dieän tích hình thang c :
a). Ñaùy lôùn 8m; ñaùy beù 75dm; chieàu cao 32dm.
b). Ñaùy lôùn 1,9m; ñaùy beù 1,3m; chieàu cao 0,9m.
c). Ñaùy lôùn
3
2
m; ñaùy beù
2
1
m; chieàu cao
5
3
m.
2. Tính chieàu cao hình thang coù:
a). Dieän tích 30cm
2
; ñaùy lôùn 8cm vaø ñaùy beù 0,4dm.
b).Dieän tích 6,4 dm
2
; ñaùy lôùn 1,8dm; ñaùy beù 1,4dm.
c). Dieän tích
4
3
m
2
; ñaùy lôùn
4
1
m vaø ñaùy beù
8
1
m.
3. Tính toång hai ñaùy hình thang coù :
a). Dieän tích 3,6 dam
2
; chieàu cao 1,2dam.
b). Dieän tích
4
3
m
2
; chieàu cao
3
2
m.
c). Dieän tích 2400cm
2
; chieàu cao 3,8dm.
4. Moät mieáng ñaát hình thang coù ñaùy beù 18m vaø baèng
4
3
ñaùy lôùn. Tính dieän tích mieáng ñaát hình thang?
5. Moät thöûa ruoäng hình thang vuoâng coù caïnh beân vuoâng goùc vôùi 2 ñaùy daøi 30,5m; ñaùy lôùn 120,4m; ñaùy
beù 79,6m.
a. Tính dieän tích thöûa ruoäng baèng dam
2
b. Trung bình 100dam
2
thu ñöôïc 65,2kg thoùc. Hoûi treân caû thöûa ruoäng thu ñöôïc bao nhieâu kg thoùc?
6. Treân moät mieáng ñaát hình thang coù ñaùy lôùn 8m, ñaùy beù 6m vaø chieàu cao 11m, ngöôøi ta ñaõ thu ñöôïc
184,8kg rau. Tính xem treân moãi meùt vuoâng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kg rau?
7. Tính trung bình coäng hai ñaùy hình thang coù dieän tích 195dm
2
vaø chieàu cao 1,3m.
8. Moät thöûa ruoäng hình thang coù ñaùy lôùn 140m; ñaùy beù keùm ñaùy lôùn 36m vaø chieàu cao baèng
4
1
toång hai
ñaùy.
a). Tính dieän tích thöûa ruoäng hình thang.
b). Cöù 200m
2
thu ñöôïc 124kg thoùc.Tính xem treân caû thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kilogam
thoùc?
9. Moät thöûa ruoäng hình thang coù trung bình coäng hai ñaùy laø 301,5m. Neáu taêng ñaùy lôùn
theâm 5,6m thì dieän tích thöûa ruoäng taêng theâm 336m
2
.
a). Tính dieän tích thöûa ruoäng hình thang baèng ñôn vò dam
2
.
b). Cöù 300m
2
thu ñöôïc 22,5 taán thoùc.Tính xem treân caû thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu kilogam
thoùc?
hình học lớp 5 - Trang 2
hình học lớp 5 - Người đăng: thinh-nguyencuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hình học lớp 5 9 10 381