Ktl-icon-tai-lieu

Hình học lớp 9

Được đăng lên bởi daobanggiang
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÌNH HỌC 9
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I>Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:

c  ac '

Bài tập: Cho hình vẽ bên,
Hãy viết:
b)c)
Hệ
Hệ
thức
thức
thức
liên
liên
liên
hệ
hệ
hệ
giữa
giữa
đường
đường
d)a)
e)
HệHệ
thức
liên
hệgiữa
giữa
hai
các
cao
cao
hcạnh
hvàvà
cạnh
huyền,
hình
huyền
chiếu
cạnh
góc
, hai
c’
cạnh
góc
vuông
b, với
và
cb’
cạnh
và
cạnh
của
vuông
góc
các cạnh
vuông
vàh.hình
góc vuông
chiếu trên
đường
huyền.
cao
cạnhcủa
huyền
nó trên cạnh
huyền.

h  b 'c '
a.h  b.c
2

1
1
1
 2 2
2
h
b
c

a b c

b'
a

b 2  ab '

2

h

c'

2

2

b

c

2

kÒ
C¹
nh

I>Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn:

(c)

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
C¹
n

h®
èi

(b

)


C¹nh huyÒn (a)

Hãy viết công thức tính các tỉ
số lượng giác của góc  trong
hình vẽ trên.

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I>Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường
cao trong tam giác vuông:
cos 
cot g 
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
sin 
của góc nhọn:
3)Một số tính chất của tỉ số
-Cho hai góc  và  phụ
lượng giác:
nhau .Khi đó:
-Cho góc nhọn  ,ta có:

Hãy
thức
giữa
các tỉ số
Hãyviết
nêuhệcác
tính
chất

lượng
giác
của
góc
của tỉ số lượng giác? và các
tỉ số lượng giác của góc 

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I>Lý thuyết:
1)Các hệ thức về cạnh và đường Nêu hệ thức về cạnh và góc
trong
tam giác vuông?
cao trong tam giác vuông:
B
2)Định nghĩa tỉ số lượng giác
của góc nhọn:
3)Một số tính chất của tỉ số
lượng giác:
a
c
4)Một số hệ thức về cạnh và góc
trong tam giác vuông:

b = a.sinB = a.cosC
c = a.cosB = a.sinC
b = c.tgB = c.cotgC
c = b.cotgB = b.tgC

A

b

C

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I>Lý thuyết:
II>Bài tập:
Bài 33/93: Chọn kết quả
đúng trong các kết quả dưới
đây:
a)sin  =
PR (B) 5 ;
b)sinQ =
(A)
;
4
RS
3
3
0
c)cos30 = ; (D)
(C)
4
5

PR
5
;
(A)
;2a(B)
QR
3
a

PS 30
SR
(C)
;(D)
0
SR 3a
QR
P

2a
(A)
S;
3
4
a
(B)
;
3
3
(C)
;
2
R

(D)2

3a2

5

3Q

Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I
I>Lý thuyết:
II>Bài tập:
Bài 34/93: a)Trong hình 44,
hệ thức nào trong các hệ thức
sau đúng?

b
(A)sin   ;
c
b
(B)cot g  ;
c
a
(C)tg  ; Đúng
c
a
(D)cot g  ;
c

b) Trong hình 45, hệ thức nào
trong các hệ thức sau không
c
a
đúng?
2

2

(A)sin   cos   1
b 
(B)sin   cos
(C)cos  sin(90 0  ) Không đúng
sin 
(D)tg 
cos




Tiết 17-18: ÔN TẬP CHƯƠNG I

19
tg 
 0, 6786
28
   34010'

I>Lý thuyết:
II>Bài tập:
Bài 35/94: Tỉ số giữa hai cạnh
Vậy :
Góc vuông của một tam giác
0
'
v...
HÌNH HỌC 9
Tiết 17: ÔN TẬP CHƯƠNG I
Hình học lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học lớp 9 - Người đăng: daobanggiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Hình học lớp 9 9 10 138