Ktl-icon-tai-lieu

Hình học phẳng

Được đăng lên bởi nhatboy27
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 262 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG
MAËT PHAÚNG

Chuyeân ñeà 14:

A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN:

PHÖÔNG PHAÙP TOAÏ ÑOÄ TRONG MAËT PHAÚNG
TOÏA ÑOÄ ÑIEÅM - TOÏA ÑOÄ VEÙC TÔ

y

I. Heä truïc toaï ñoä ÑEÀ-CAÙC trong maët phaúng :
x'Ox : truïc hoaønh
y'Oy : truïc tung
O : goác toaï ñoä
e1 , e2 : veùc tô ñôn vò ( e1 = e2 = 1 vaø e1 ⊥ e2 )

•
•
•
•

e2
e1

x'

x

O
y'

Quy öôùc : Maët phaúng maø treân ñoù coù choïn heä truïc toaï ñoä Ñeà-Caùc vuoâng goùc Oxy ñöôïc goïi laø maët phaúng
Oxy vaø kyù hieäu laø : mp(Oxy)
II. Toaï ñoä cuûa moät ñieåm vaø cuûa moät veùc tô:
1. Ñònh nghóa 1: Cho M ∈ mp(Oxy ) . Khi ñoù veùc tô OM ñöôïc bieåu dieån moät caùch duy nhaát theo

e1 , e2 bôûi heä thöùc coù daïng : OM = xe1 + ye2

y
Q
e2
x'

M

e1
O

x

vôùi x,y ∈

.

Caëp soá (x;y) trong heä thöùc treân ñöôïc goïi laø toaï ñoä cuûa ñieåm M.
Kyù hieäu:
M(x;y)
( x: hoaønh ñoä cuûa ñieåm M; y: tung ñoä cuûa ñieåm M )

P

M ( x; y )

y'

•

YÙ nghóa hình hoïc:

ñ/n

⇔

OM = xe1 + ye2

y
M

Q

y
x'

x

x

O

x = OP

P

vaø y=OQ

y'

2. Ñònh nghóa 2: Cho a ∈ mp(Oxy ) . Khi ñoù veùc tô a ñöôïc bieåu dieån moät caùch duy nhaát theo

e1 , e2 bôûi heä thöùc coù daïng : a = a1 e1 + a2 e2

vôùi a1 ,a2 ∈

.

Caëp soá (a1;a2) trong heä thöùc treân ñöôïc goïi laø toaï ñoä cuûa veùc tô a .
a = (a1; a2 )
Kyù hieäu:
x'

ñ/n

a=(a1;a2 )
•

YÙ nghóa hình hoïc:

K
A

A2

e1
O

a = a1 e1 + a2 e2

a1 = A1B1
x

O

A1
y'

B1

91

vaø a2 =A2 B2

x
P

y'

B
H

a

e2

y
B2

x'

⇔

y

BAØI TAÄP AÙP DUÏNG:
Trong maët phaúng Oxy haõy veõ caùc ñieåm sau: A(2;3), B(-1;4), C(-3;-3), D(4;-2), E(2;0), F(0;-4)
III. Caùc coâng thöùc vaø ñònh lyù veà toaï ñoä ñieåm vaø toaï ñoä veùc tô :
Ñònh lyù 1: Neáu A( x A ; y A ) vaø B(x B; yB ) thì

B( x B ; y B )

AB = ( xB − x A ; yB − y A )

Ñònh lyù 2:

A( x A ; y A )

Neáu a = (a1; a2 ) vaø b = (b1; b2 ) thì

a
⎧a1 = b1
* a=b ⇔ ⎨
⎩a2 = b2
* a + b = (a1 + b1; a2 + b2 )

b

* a − b = (a1 − b1; a2 − b2 )
* k .a = (ka1; ka2 )

(k ∈ )

BAØI TAÄP AÙP DUÏNG:
Baøi 1: Cho A(1;3), B(-2;-1), C(3;-4). Tìm toaï ñoä ñieåm D sao cho töù giaùc ABCD
laø hình bình haønh.
Baøi 2: Cho A(1;2), B(2;3), C(-1;-2). Tìm ñieåm M thoaû maõn MA − 2 MB + 2CB = 0
IV. Söï cuøng phöông cuûa hai veùc tô:
Nhaéc laïi
• Hai veùc tô cuøng phöông laø hai veùc tô naèm treân cuøng moät ñöôøng thaúng hoaëc naèm treân hai ñöôøng
thaúng song song .
• Ñònh lyù veà söï cuøng phöông cuûa hai veùc tô:
 Ñònh lyù 3 :
Cho hai veùc tô a vaø b vôùi b ≠ 0
a cuøng phöông b

a

b
b
a

⇔ ∃!k ∈

sao cho a = k .b

Neáu a ≠ 0 thì soá k tron...
Chuyeân ñeà 14: HÌNH HOÏC GIAÛI TÍCH TRONG
MAËT PHAÚNG
A. KIEÁN THÖÙC CÔ BAÛN:
PHÖÔNG PHAÙP TOAÏ ÑOÄ TRONG MAËT PHAÚNG
TOÏA ÑOÄ ÑIEÅM - TOÏA ÑOÄ VEÙC TÔ
91
I. Heä truïc toaï ñoä ÑEÀ-CAÙC trong maët phaúng :
x
'
Ox : truïc hoaønh
y
'
Oy : truïc tung
O : goác toaï ñoä
: veùc tô ñôn vò (
12
,ee
 
12 1
1 vaø ee ee==
 
2
)
x
y
1
e
2
e
O
'x
'y
Quy öôùc : Maët phaúng maø treân ñoù coù choïn heä truïc toaï ñoä Ñeà-Caùc vuoâng goùc Oxy ñöôïc goïi laø maët phaúng
Oxy vaø kyù hieäu laø : mp(Oxy)
II. Toaï ñoä cuûa moät ñieåm vaø cuûa moät veùc tô:
1. Ñònh nghóa 1: Cho
()
M
mp Oxy
. Khi ñoù veùc tô
OM

ñöôïc bieåu dieån moät caùch duy nhaát theo
ee
bôûi heä thöùc coù daïng :
OM
12
,
 
xe ye
12
vôùi x,y
=
+∈

.
Caëp soá (x;y) trong heä thöùc treân ñöôïc goïi laø toaï ñoä cuûa ñieåm M.
Kyù hieäu: M(x;y) ( x: hoaønh ñoä cuûa ñieåm M; y: tung ñoä cuûa ñieåm M )
'x
y
2
'
/
12
( ; )
ñn
xy OM xe ye⇔=+

YÙ nghóa hình hoïc:
vaø y=OQxOP=
2.
Ñònh nghóa 2: Cho am()pOxy
. Khi ñoù veùc tô
a
ñöôïc bieåu dieån moät caùch duy nhaát theo
ee
bôûi heä thöùc coù daïng :
12
,
 
11 22 1 2
vôùi a ,aaae ae
=
+∈
 
.
Caëp soá (a
1
;a
2
) trong heä thöùc treân ñöôïc goïi laø toaï ñoä cuûa veùc tô .
a
Kyù hieäu:
12
(; )aaa=
/
12 11 22
=(a ;a )
ñn
aa
a⇔=+

eae
YÙ nghóa hình hoïc:
111 222
vaø a =AaA
B B=
x
1
e
e
O
M
Q
P
y
y
x
O
x
'
'y
M
Q
P
x
y
x
y
1
e
2
e
O
'x
'y
P
a
y
x
O
'x
'y
1
A
1
B
2
A
2
B
B
K
A
H
Hình học phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hình học phẳng - Người đăng: nhatboy27
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Hình học phẳng 9 10 804