Ktl-icon-tai-lieu

hình mặt phẳng

Được đăng lên bởi lekehau
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phương trình nghiệm nguyên – Dư Quốc Tuấn

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Phương trình nghiệm nguyên là một dạng toán quan trọng và khó,
thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi. Cách giải của nó rất đa dạng và
phong phú. Vì vậy, việc bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh giỏi các kỹ năng,
phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên là một việc làm hết sức cần
thiết. Trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm, xin giới thiệu một số
phương pháp thường dùng để giải phương trình nghiệm nguyên.

1

Phương trình nghiệm nguyên – Dư Quốc Tuấn

NỘI DUNG
PHẦN I:

CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG ĐỂ GIẢI PHƯƠNG
TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

1. SỬ DỤNG TÍNH CHẴN, LẺ
2. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH ƯỚC SỐ
3. PHƯƠNG PHÁP ĐƯA VỀ PHƯƠNG TRÌNH TỔNG
4. PHƯƠNG PHÁP DÙNG LIÊN PHÂN SỐ
5. PHƯƠNG PHÁP DÙNG BẤT ĐẲNG THỨC
6. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
7. DÙNG TÍNH CHÂT SÔ VÔ TỶ
8. DÙNG ĐIỀU KIỆN CÓ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH
9. PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐA THỨC
10. MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÁC

PHẦN II:

HIỆU QUẢ

2

Phương trình nghiệm nguyên – Dư Quốc Tuấn

PHẦN I:

CÁC PHƯƠNG PHÁP THƯỜNG DÙNG ĐỂ GIẢI PHƯƠNG
TRÌNH NGHIỆM NGUYÊN

1. SỬ DỤNG TÍNH CHẴN, LẺ

LÝ THUYẾT

1. Định nghĩa 1: Nếu x là số chẵn thì x = 2 k với k nguyên; x là số lẻ thì x = 2k +
1 với k nguyên
2. Định nghĩa 2: Số nguyên tố là số nguyên dương lớn hơn 1 chỉ chia hết cho 1 và
chính nó.
3. Định lý nhỏ Phecma:
Nếu p là số nguyên tố và a là số nguyên không chia hết cho p thì ap-1  1 (mod p)
3. Số chính phương (modn)
a. Định nghĩa: Cho số nguyên dương n  2. Số nguyên a được gọi là số chính
phương (modn) nếu tồn tại x  N sao cho x2  a (modn)
b. Định lý 1: Cho số nguyên tố p.
i) Nếu p = 2 thì mọi số lẻ a đều là số chính phương (mod 2)
ii) Nếu p > 2 thì a là số chính phương (mod p)  a
a là số không chính phương (mod p)  a

p 1
2

p 1
2

 1 (mod p)

 -1 (mod p)

c. Ký hiệu Lơgiăngđrơ: Cho số nguyên tố lẻ p; a là số nguyên không chia hết cho
p.
Ký hiệu  a  được định nghĩa như sau:
 
p

nếu a là số chính phương (mod p)

a  1
 
 p   1

nếu a là số không chính phương (mod p)

d. Định lý 2: Cho số nguyên tố p và số nguyên a không chia hết cho p. Khi đó:
+) a

p 1
2

  a  (mod p)
p

3

Phương trình nghiệm nguyên – Dư Quốc Tuấn

+) Nếu a  b (mod p) (a, b  Z; (a, p) = (b, p) = 1) thì  a  =  b 
   
p

p

 a   b   ab 
+)     =   (a, b  Z; (a, p) = (b, p) = 1)
p p  p 
p 1
+)   1   (1) 2

2
+)  a  = 1

 p 
 

p
 

2

p 1
+)  2   (1) 8
 

p

e. Luật tương hỗ Gauss:
(...
Phương trình nghiệm nguyên – Dư Quốc Tuấn
1
LÝ DO CHN ĐỀ TÀI
Phương trình nghiệm nguyên là mt dạng toán quan trọng và khó,
thường gặp trong các đ thi học sinh giỏi. Cách giải của rất đa dạng và
phong phú. Vì vậy, việc bồi dưỡng, rèn luyện cho học sinh giỏi các knăng,
phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên mt việc làm hết sức cần
thiết. Trong khuôn khổ của sáng kiến kinh nghiệm, xin giới thiệu một số
phương pháp thường dùng đ giải phương trình nghim nguyên.
hình mặt phẳng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
hình mặt phẳng - Người đăng: lekehau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
hình mặt phẳng 9 10 954