Ktl-icon-tai-lieu

hính sách bảo hiểm xã hội

Được đăng lên bởi ngo-nhat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 699 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÂU HỎI
Phần chính sách bảo hiểm xã hội
(Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam)
Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểm xã hội? Trình bày các nguyên tắc của Bảo
hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH?
Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau?
Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của
những loại hình BHXH đó?
Câu 4: Luật BHXH quy định cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH là những cơ
quan nào? Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội được quy định như thế
nào?
Câu 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người lao động có quyền và
trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?
Câu 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động có
quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?
Câu 7: Theo quy định của Luật BHXH thì Tổ chức BHXH có quyền và trách
nhiệm gì?
Câu 8: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia BHXH bắt buộc,
tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những chế độ nào?
Câu 9: Luật BHXH quy định quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn như
thế nào?
Câu 10: Luật BHXH quy định mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động và
người sử dụng lao động tham gia BHXH như thế nào?
Câu 11: Theo pháp luật BHXH hiện hành thì tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?
Câu 12: Luật BHXH quy định điều kiện nào thì người lao động được hưởng chế độ
ốm đau?
Câu 13: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế
độ ốm đau như thế nào?
Câu 14: Luật BHXH quy định những trường hợp nào không được hưởng chế độ
ốm đau?
Câu 15: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian và mức hưởng chế
độ thai sản như thế nào?
Câu 16: Luật BHXH quy định như thế nào về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ
thai sản khi sinh con (không bao gồm trường hợp sau khi sinh mà con bị chết hoặc
người mẹ bị chết) đối với lao động nữ tham gia BHXH bắt buộc có đủ điều kiện
hưởng theo quy định?
1

Câu 17: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện và mức hưởng chế độ tai nạn
lao động như thế nào?
Câu 18: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, và mức hưởng chế độ bệnh
nghề nghiệp như thế nào?
Câu 19: Điều kiện, mức hưởng về trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một
lần đối với người bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được quy định
Luật BHXH như thế nào?
Câu 20: Luật BHXH quy định về việc giám định, giám định lại, giám định tổng
hợp mức suy giảm khả ...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÂU HỎI
Phần chính sách bảo hiểm xã hội
(Dùng cho thí sinh ôn tập thi tuyển vào ngành BHXH Việt Nam)
Câu 1: Trình bày khái niệm về bảo hiểmhội? Trình bày các nguyên tắc của Bảo
hiểm xã hội theo quy định của Luật BHXH?
Câu 2: Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại có gì giống nhau và khác nhau?
Câu 3: Luật BHXH quy định những loại hình BHXH nào? Đối tượng áp dụng của
những loại hình BHXH đó?
Câu 4: Luật BHXH quy định quan quản Nhà nước về BHXH những
quan nào? Nội dung quản nhà nước về bảo hiểm hội được quy định như thế
nào?
Câu 5: Theo quy định của Luật Bảo hiểm hội thì người lao động quyền
trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?
Câu 6: Theo quy định của Luật Bảo hiểm hội thì người sử dụng lao động có
quyền và trách nhiệm gì khi tham gia BHXH?
Câu 7: Theo quy định của Luật BHXH t Tổ chức BHXH quyền và trách
nhiệm gì?
Câu 8: Pháp luật về BHXH hiện hành quy định người tham gia BHXH bắt buộc,
tham gia BHXH tự nguyện được hưởng những chế độ nào?
Câu 9: Luật BHXH quy định quyền hạn và trách nhiệm của tổ chức công đoàn như
thế nào?
Câu 10: Luật BHXH quy định mức đóng BHXH bắt buộc của người lao động
người sử dụng lao động tham gia BHXH như thế nào?
Câu 11: Theo pháp luật BHXH hiện hành thì tiền lương, tiền công tháng đóng
BHXH bắt buộc được quy định như thế nào?
Câu 12: Luật BHXH quy định điều kiện nào thì người lao động được hưởng chế độ
ốm đau?
Câu 13: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian mức hưởng chế
độ ốm đau như thế nào?
Câu 14: Luật BHXH quy định những trường hợp nào không được hưởng chế độ
ốm đau?
Câu 15: Luật BHXH quy định đối tượng, điều kiện, thời gian mức hưởng chế
độ thai sản như thế nào?
Câu 16: Luật BHXH quy định như thế nào về thời gian nghỉ việc hưởng chế độ
thai sản khi sinh con (không bao gồm trường hợp sau khi sinh con bị chết hoặc
người mẹ bị chết) đối với lao động n tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện
hưởng theo quy định?
1
hính sách bảo hiểm xã hội - Trang 2
hính sách bảo hiểm xã hội - Người đăng: ngo-nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
hính sách bảo hiểm xã hội 9 10 681