Ktl-icon-tai-lieu

Hồ sơ trường chuẩn

Được đăng lên bởi thutit
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Qua kiểm tra thực tế, rút kinh nghiệm về bộ hồ sơ đề nghị kiểm tra thẩm định và công
nhận của các đơn vị. Các trường đã đạt chuẩn Quốc gia và đăng ký xây dựng trường
Mầm non đạt chuẩn Quốc gia bổ sung và sắp xếp chuẩn bị bộ hồ sơ, sổ sách theo 5 tiêu
chuẩn được qui định tại quyết định 36/QĐ- BGD&ĐT năm 2008 của Bộ Giáo dục &
ĐT ban hành qui chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia như sau:
Mỗi tiêu chuẩn được lưu giữ trong một hộp đựng hồ sơ cụ thể sau:
* Tiêu chuẩn I: Tổ chức và quản lý
1- Kế hoạch hoạt động năm học, từng kỳ, tháng, tuần và biện pháp thực hiện.
2- Phân công nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn cho cán bộ, giáo viên công nhân
viên theo quy định của điều lệ trường mầm non và pháp lệnh công chức.
3- Quy chế chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, kiểm tra nội
bộ của nhà trường , đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong
nhà trường.
4- Quy chế quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất phục cho hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp an toàn.
5- Lưu trữ đầy đủ và khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản lý của
nhà trường.
6- Kế hoach thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy
định hiện hành.
7- Kế hoạch tổ chức và duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành
và quy định của nhà nước.
8- Kế hoạch nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên và công nhân viên trong nhà
trường.
9- Quyết định thành lập hội đồng nhà trường và kế hoạch hoạt động của các hội
đồng khác.
10- Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng.
11- Quyết định thành lập các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh
12- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
13- Kế hoạch tham mưu với cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch
phát triển và các biện pháp cụ thể để nhà trường thực hiện mục tiêu GDMN.
1

14- Các báo báo gửi các cấp.
15- Các loại hợp đồng lao động đối với đơn vị có hợp đồng dân lập.
* Tiêu chuẩn II: Đội ngũ giáo viên và nhân viên:
1- Hồ sơ quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên trong trường.( Có các quyết định
công nhận, giấy chứng nhận, bằng tốt nghiệp… )
2- Thống kê số lượng giáo viên, nhân viên trong trường; ( Thống kê về độ tuổi,
trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, công lập, dân lập)
3- Định mức giáo viên/ trẻ: Trong đó chia ra: Nhà trẻ: Mẫu giáo:
4- Tổng hợp các danh hiệu thi đua trong năm học của tổ, nhóm, cá nhân ( Có các
quyết định công nhận, giấy chứng nhận… )
5- Theo dõi đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp đối ...
Qua kiểm tra thực tế, rút kinh nghiệm về bộ hồ đề nghị kiểm tra thẩm định công
nhận của các đơn vị. Các trường đã đạt chuẩn Quốc gia đăng xây dựng trường
Mầm non đạt chuẩn Quốc gia bổ sung và sắp xếp chuẩn bị bộ hồ sơ, sổ sách theo 5 tiêu
chuẩn được qui định tại quyết định 36/QĐ- BGD&ĐT năm 2008 của Bộ Giáo dục &
ĐT ban hành qui chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia như sau:
Mỗi tiêu chuẩn được lưu giữ trong một hộp đựng hồ sơ cụ thể sau:
* Tiêu chuẩn I: Tổ chức và quản lý
1- Kế hoạch hoạt động năm học, từng kỳ, tháng, tuần và biện pháp thực hiện.
2- Phân công nhiệm vụ, chức ng, quyền hạn cho cán bộ, giáo viên công nhân
viên theo quy định của điều lệ trường mầm non và pháp lệnh công chức.
3- Quy chế chuyên môn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ, kiểm tra nội
bộ của nhà trường , đổi mới công tác quản lý, quan hệ công tác và lề lối làm việc trong
nhà trường.
4- Quy chế quản sử dụng hiệu quả s vật chất phục cho hoạt động
chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo cảnh quan xanh sạch đẹp an toàn.
5- Lưu trữ đầy đủ khoa học các hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác quản của
nhà trường.
6- Kế hoach thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy
định hiện hành.
7- Kế hoạch tổ chức duy trì các phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành
và quy định của nhà nước.
8- Kế hoạch nâng cao đời sống cho cán bộ giáo viên và công nhân viên trong nhà
trường.
9- Quyết đnh thành lập hội đồng ntrường kế hoạch hoạt động của các hội
đồng khác.
10- Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng.
11- Quyết định thành lập các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ
Chí Minh
12- Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
13- Kế hoạch tham mưu với cấp Ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch
phát triển và các biện pháp cụ thể để nhà trường thực hiện mục tiêu GDMN.
1
Hồ sơ trường chuẩn - Trang 2
Hồ sơ trường chuẩn - Người đăng: thutit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Hồ sơ trường chuẩn 9 10 788